Onkologie, 2017, číslo 1

Úvodník

Nádory ledvin

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Onkologie 2017: 11(1):

Hlavní téma

Renesance imunoterapie v léčbě nádorů ledvin

Renaissance of immunotherapy in treating kidney cancer

Tomáš Büchler

Onkologie 2017: 11(1): 8-10

Renální karcinom (RCC) je tradičně považovaný za imunogenní malignitu. Navzdory tomu většina dosavadních imunoterapeutických strategií přinášela nemocným s generalizovaným nádorem jen malý prospěch. Nová generace imunoterapeutických léků, zejména ze skupiny checkpoint inhibitorů, ovšem v některých klinických situacích prokázala superioritu oproti standardní cílené léčbě při relativně nízké toxicitě.

Sunitinib v adjuvantní terapii renálního karcinomu

Sunitib in adjuvant treatment for renal cell carcinoma

Kateřina Kopečková

Onkologie 2017: 11(1): 11-13

Přes výrazné rozšíření možností léčby pokročilého karcinomu ledviny v adjuvantní léčbě chyběly randomizované pozitivní studie pro tuto indikaci. Několik studií s imunoterapií založenou na podávání interferonu alfa či interleukinu nepřinesly data o účinnosti tohoto přístupu. Dvě adjuvantní randomizované studie s TKI přinesly kontroverzní výsledky. Studie se sunitinibem či sorafenibem ASSURE neprokázala prodloužení doby bez progrese onemocnění a byla provázena vysokou toxicitou s nutností ukončení terapie v experimentálních ramenech. Adjuvantní studie S-TRAC srovnávající sunitinib s placebem prokázala prodloužení doby do progrese ve srovnání s placebem,...

Novinky v chirurgické léčbě nádorů ledvin

The update on treatment surgical management of renal tumors

Petr Macek

Onkologie 2017: 11(1): 14-18

Chirurgické řešení je metodou volby pro léčbu lokalizovaných i lokálně pokročilých nádorů ledviny. U nádorů kategorie T1a (do 4 cm) je v současné době standardem pokus o záchovný výkon (= resekci ledviny), je-li technicky možný a nejsou jiné kontraindikace. V čase množství záchovných výkonů narůstá i díky novým technologiím např. 3D zobrazení při výkonu, roboticky- asistované operativě, lepším hemostatickým nástrojům a zkušenostem, které vedou ke zkrácení nebo eliminaci doby teplé ischemie při záchovném výkonu. Nicméně u pacientů nad 75 let věku není patrný dlouhodobý funkční přínos, ale při potřebě o zachování objemu nefronů lze použít tepelně...

Přehledové články

Pokročilý metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC) v souladu s léčbou ARTA (androgen receptor axis target therapy) a radia 223

Advanced metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) treated with ARTA (androgen receptor targeted agents) and radium 223

Jana Katolická

Onkologie 2017: 11(1): 19-23

Několik nových léků cílených na androgenní receptor má v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu významné postavení. Abirateron v kombinaci s prednisonem a enzultamidem i radium 223 prokázali účinnost nejen prodloužením přežití, ale také v přežití bez progrese choroby (PFS), době do první symptomatické kostní příhody (SRE), době do PSA progrese a PSA odpovědi. Bezpečnostní profil ARTA preparátů a radia 223 je velmi příznivý. Chemoterapie a ARTA preparáty se uplatňují v sekvenční léčbě mCRPC.

Výživa a nádorové onemocnění

Nutrition and tumour disease

Eva Meisnerová

Onkologie 2017: 11(1): 24-28

Nádorové onemocnění je provázeno úbytkem hmotnosti, dochází k rozvoji nutričních deficitů a vzniku malnutrice. V klinické praxi je stále opomíjena nutriční příprava před chirurgickým výkonem pro maligní onemocnění. Při pokračujícím úbytku hmotnosti a nemožnosti adekvátního perorálního příjmu při probíhající onkologické léčbě je indikována doplňková parenterální výživa. V paliativní péči je cílem nutriční podpory zvýšení kvality života.

Racionální využití psychofarmak v onkologii – vybrané indikace, interakce, tipy pro praxi

Rational use of psychotropic drugs in oncology – selected indications, interactions, tips for practice

Jana Gregorová, Petra Holečková

Onkologie 2017: 11(1): 29-33

Mezi indikace psychofarmak v onkologii patří mimo jiné chemoterapií indukovaná neuropatie, deliria, nauzea, emeze a ovlivnění chuti k jídlu. Psychofarmaka jsou v těchto indikacích často používaná „off label“ a je třeba při jejich ordinaci pacientům věnovat pozornost i této problematice. Hladiny některých psychofarmak mohou být ovlivněny řadou současně užívaných léčiv v důsledku farmakokinetických lékových interakcí. Dexametazon, fenytoin a karbamazepin bývají častou komedikací u výše zmiňovaných indikací, patří mezi významné enzymové induktory a mohou vést ke snížení efektu podávaných psychofarmak. Kombinace psychofarmak přinášejí...

Uveální melanom

Uveal melanoma

Johana Glezgová

Onkologie 2017: 11(1): 34-37

Nejčastějším primárním nitroočním nádorem u dospělých pacientů je maligní uveální melanom. Je to poměrně vzácné onemocnění a představuje 3,7 % všech případů melanomů. Článek podává souhrnný přehled diagnostických možností, klinický obraz a terapii uveálních melanomů.

Sdělení z praxe

Karcinom prsu chronické onemocnění? – Anti HER2 terapie

Breast cancer a chronic disease? The Anti-HER2 therapy

Markéta Pospíšková, Milan Kohoutek

Onkologie 2017: 11(1): 28-30

Generalizovaný karcinom prsu je až na vzácné případy nevyléčitelné onemocnění. Díky novým znalostem o biologii nádorů, které přinesly do léčby nové terapeutické možnosti, došlo k signifikantnímu prodloužení přežití u určitých imunofenotypů karcinomu prsu. Především zařazením anti HER2 léčby (trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab emtasin, lapatinib) došlo k prodloužení hrubého přežití u pacientek s amplifikací HER2 až na 56 měsíců. Stále se ale jedná o inkurabilní onemocnění a je nutné, kromě snahy o prodloužení přežití, myslet hlavně na zlepšení či alespoň zachování kvality života pacienta.

Metastáza maligního melanomu jako příčina obstrukce gastrointestinálního traktu

Malignant melanoma metastasis as a cause of gastrointestinal tract obstruction

Hana Palčáková, Kamila Somerová Podkalská, Bohumil Zálešák, Stanislav Kalabus

Onkologie 2017: 11(1): 38-40

Maligní melanom je nádorové onemocnění kůže, jehož incidence každoročně stoupá. I přes stále zlepšující se diagnostiku a metody léčby, mortalita neklesá. Maligní melanom je velmi nebezpečný svým metastazovaním i dlouhou dobu po primární chirurgické excizi. Metastázy do gastrointestinálního traktu (GIT) nejsou výjimkou a navíc jsou velmi často klinicky němé. Následující článek popisuje dva případy, kdy maligní melanom metastazuje do GIT a také, že tyto metastázy byly v obou případech němé a projevují se buď až následnou komplikací a nebo při kontrolních vyšetřeních. Dále poukazujeme na to, jak je prevence a zejména následná dispenzarizace onkologem...


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.