Onkologie 2017: 11(1): 11-13

Sunitinib v adjuvantní terapii renálního karcinomu

Kateřina Kopečková
Onkologická klinika, 2. LF UK, Fakultní nemocnice Motol, Praha

Přes výrazné rozšíření možností léčby pokročilého karcinomu ledviny v adjuvantní léčbě chyběly randomizované pozitivní studie pro tuto indikaci. Několik studií s imunoterapií založenou na podávání interferonu alfa či interleukinu nepřinesly data o účinnosti tohoto přístupu. Dvě adjuvantní randomizované studie s TKI přinesly kontroverzní výsledky. Studie se sunitinibem či sorafenibem ASSURE neprokázala prodloužení doby bez progrese onemocnění a byla provázena vysokou toxicitou s nutností ukončení terapie v experimentálních ramenech. Adjuvantní studie S-TRAC srovnávající sunitinib s placebem prokázala prodloužení doby do progrese ve srovnání s placebem, 6,8 roku vs. 5,6 roku. Žádná z těchto recentních studií nebrala v úvahu genetické skóre rekurence, které může přesněji určit rizikovou skupinu nemocných profitujících z adjuvantní terapie. V současné době není adjuvantní terapie karcinomu ledvin indikována v běžné klinické praxi.

Klíčová slova: renální karcinom, adjuvantní léčba, sunitinib, sorafenib

Sunitib in adjuvant treatment for renal cell carcinoma

Despite the extensive possibilities of systemic treatment for advanced renal cell carcinoma have been still missing positive adjuvant trials. Several studies with immunotherapy based on interferon alfa or interleukin -2 failed. The adjuvant trials with TKI concluded with conflicting results. The ASSURE study compared sunitinib or sorafenib with placebo was not able to detect any difference in diseases free survival compared to placebo and was associated with high rate of toxicity and discontinuation of treatment. The adjuvant trial S-TRAC comparing sunitinib and placebo resulted in prolonged diseases free survival 6.8 years vs. 5.6 years. None of these trials incorporated a new validated genetic recurrence score to predict the risk of recurrence. The adjuvant systemic treatment for renal cell carcinoma is not recommended in the clinical daily practise today.

Keywords: renal cell carcinoma, adjuvant treatment, sunitinib, sorafenib

Zveřejněno: 1. únor 2017


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.