Aktuálně z onkologie


Připravujeme do Onkologie 5 / 2016

Hlavní téma: Onkologická onemocnění u dětí

Z dalších článků:

Renální karcinom a imunoterapie

Cílená léčba hematologických malignit

Metastáza maligního melanomu jako příčina obstrukce gastrointestinálního traktu

Komplikované hojení operační rány

Angiosarkom prsu po aktinoterapii po záchovné operaci pro karcinomZ posledního čísla

Metronomická chemoterapie u karcinomu prsu

Tomáš Svoboda

Metronomická léčba je léčebnou metodou dlouhodobého podávání nižších dávek léčiv (nejčastěji cytostatik) v kratších intervalech nebo kontinuálně. Je spojena především s nižší toxicitou, lepší tolerabilita však není alterována zhoršením léčebného účinku. Naopak, v řadě studií byla prokázána účinnost vyšší. Navíc je spojena se zlepšením kvality života a compliance pacientek, k čemuž přispívá převážně perorální (p.o.) způsob aplikace. Nelze se tedy divit, že se tento způsob léčby dočkal výrazné renezance a je využíván stále častěji.

Lobulární karcinom prsu

Katarína Petráková

Invazivní lobulární karcinom (ILC) je druhý nejčastější typ karcinomu prsu. Většina nádorů je grade 2, má pozitivní estrogenové receptory (ER), nízkou proliferaci a nemá amplifikaci HER2 receptoru. Prvních pět let má lepší prognózu než invazivní duktální karcinom (IDC). V době sledování 6–10 let je celkové přežití příznivější pro pacientky s IDC. Magnetická rezonance (MR) má vyšší senzitivitu pro ILC než mamografie (MG), její přínos však není jednoznačný. V neoadjuvantních studiích dosahuje ILC menší četnost pCR, která navíc nemá vliv na celkové přežití pacientek. Vysoké procento léčebných odpovědí dosahuje neoadjuvantní hormonální léčba. Adjuvantní chemoterapie je doporučována u pacientek s více než 4 pozitivními uzlinami, negativními estrogenovými receptory a grade 3.

Karcinom prsu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

 

Vybrané články

Adoptivní buněčná terapie pomocí lymfocytů T v léčbě nádorů

Kateřina Vávrová, Jiřina Bartůňková, Rudolf Horváth

Cílem imunoterapie je využití imunitních mechanizmů k eliminaci nebo ke kontrole růstu maligně transformovaných buněk. Jednou z možností imunoterapie je aplikace adoptivního transferu lymfocytů T, jehož podstatou je infuze ex vivo expandovaných tumor specifických lymfocytů, které rozeznávají a ničí neoplastické buňky. Úspěšnost adoptivní T buněčné terapie se významně zlepšila pochopením základních molekulárních mechanizmů interakce imunitního systému s nádory. Slibných výsledků bylo dosaženo zejména u maligního melanomu, karcinomu ledviny a lymfatické leukemie. Adoptivní T buněčná terapie se postupně etabluje mezi nadějné imunoterapeutické postupy a rozšiřuje tak portfolio léčebných možností, i když pro svoji metodickou náročnost nenašla dosud velké rozšíření.

Molekulární profilování nádorů plic

Marek Minárik

Vznik a progrese plicních karcinomů je stejně jako u ostatních solidních nádorů provázena celou řadou poruch (mutací) genomu. Tyto často charakteristické poruchy představují molekulární markery a jejich vyšetřování se stalo dnes již neodmyslitelnou součástí diagnosticko-terapeutického procesu. Doplnění klasické histopatologické klasifikace založené na morfologii o informaci o molekulárním profilu se stává zcela klíčovým nástrojem pro predikci úspěšnosti protinádorové léčby i odhadu prognózy onkologických pacientů. Novým směrem v moderní patologické diagnostice je metoda tzv. tekuté biopsie, neboli vyšetřování nádorových buněk a nádorové DNA uvolněných do periferního oběhu pacienta.

Komplexní terapie gliomů mozku

Pavel Fadrus, Pavel Šlampa, Radek Lakomý, Martin Smrčka

Gliomy patří mezi nejčastější primární mozkové intraaxiální nádory. Jedná se o širokou skupinu nádorů lišících se svojí typickou lokalizací, věkovou predispozicí, morfologií, stupněm malignity a sklonem k progresi. Na základě WHO klasifikace a gradingu se dělí na dvě základní skupiny: gliomy nízkého stupně malignity (low grade glioma – LGG) a gliomy vysokého stupně malignity (high grade glioma – HGG). Tyto dvě skupiny se mezi sebou značně liší svými biologickými vlastnostmi, a tím i celkovou prognózou pacienta. Mezi základní možnosti jejich terapie patří chirurgická resekce s následnou radioterapií a chemoterapií. Ve sdělení jsou rozebrány možnosti a limitace těchto jednotlivých modalit léčby pro LGG i HGG.Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.