Aktuálně z onkologie


Připravujeme do Onkologie 5 / 2016

Hlavní téma: Onkologická onemocnění u dětí

Z dalších článků:

Renální karcinom a imunoterapie

Cílená léčba hematologických malignit

Metastáza maligního melanomu jako příčina obstrukce gastrointestinálního traktu

Komplikované hojení operační rány

Angiosarkom prsu po aktinoterapii po záchovné operaci pro karcinomZ posledního čísla

Karcinom prsu u mužů

Zuzana Bielčiková

Karcinom prsu u mužů je vzácné onemocnění, jehož léčba je odvozována z terapie karcinomu prsu u žen. Příčinou je jednak nedostatek dat, jednak předpokládaná podobnost nemocí u obou pohlaví. Nové poznatky o klinických a zejména biologických charakteristikách mužského karcinomu prsu by měly potvrdit podobnost s karcinomem prsu u žen nebo přinést důkazy o tom, že se jedná o zcela odlišné onemocnění vyžadující osobitý přístup. Nedostatky v základních strategiích léčby nesmí být způsobeny pohlavím nemocného ani raritním výskytem nemoci. To jsou důvody, pro které si mužský karcinom prsu zaslouží zvýšenou pozornost.

Využití radioterapie v léčbě adenokarcinomu pankreatu

Vladimír Rak, Petr Pospíšil

Karcinom pankreatu patří mezi obávaná onemocnění a jeho incidence dlouhodobě mírně roste. Hlavním problémem je nepřítomnost adekvátní léčby, což má za následek její neuspokojivé výsledky. I při využití všech terapeutických možností se dlouhodobého přežití dočká jen malá část pacientů. O důležitosti chirurgického řešení není pochyb. Radikální operace je stále jedinou kurativní metodou léčby. Taktéž chemoterapie má víceméně jasnou roli. I v časném stadiu je reálné riziko, že již došlo k diseminaci onemocnění a chemoterapie je jediný způsob, jak tuto situaci ovlivnit. Role radioterapie je méně zřejmá. Bylo publikováno velké množství studií a výsledky nejsou tak jednoznačné, jako u chirurgie a chemoterapie. Nejistota ohledně radioterapie je podpořena nepříznivým uložením pankreatu, v jehož okolí se nachází množství, na záření citlivých, tkání. Tato nejistota je dobře znázorněna odlišnými přístupy odborných společností v Evropě a Americe k léčbě tohoto onemocnění. Úkolem tohoto článku je shrnout výsledky nejdůležitějších prací týkajících se radioterapie adenokarcinomu pankreatu a ukázat v jakých fázích onemocnění je radioterapie vhodná.

Lobulární karcinom prsu

Katarína Petráková

Invazivní lobulární karcinom (ILC) je druhý nejčastější typ karcinomu prsu. Většina nádorů je grade 2, má pozitivní estrogenové receptory (ER), nízkou proliferaci a nemá amplifikaci HER2 receptoru. Prvních pět let má lepší prognózu než invazivní duktální karcinom (IDC). V době sledování 6–10 let je celkové přežití příznivější pro pacientky s IDC. Magnetická rezonance (MR) má vyšší senzitivitu pro ILC než mamografie (MG), její přínos však není jednoznačný. V neoadjuvantních studiích dosahuje ILC menší četnost pCR, která navíc nemá vliv na celkové přežití pacientek. Vysoké procento léčebných odpovědí dosahuje neoadjuvantní hormonální léčba. Adjuvantní chemoterapie je doporučována u pacientek s více než 4 pozitivními uzlinami, negativními estrogenovými receptory a grade 3.

Vybrané články

Chronická lymfocytární leukemie

Markéta Hadrabová

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je nízce maligní lymfoproliferativní onemocnění postihující starší populaci. Jde o nejčastější leukemii v západním světě, kde tvoří téměř 30 % všech leukemií. Patogenezi CLL stále přesně neznáme, i když v poslední době byla v této oblasti učiněna řada pokroků. Jsou studovány i nové prognostické faktory, které by pomohly určit rizikové skupiny pacientů vyžadující časné a intenzivní zahájení terapie. Dosud je nicméně léčba indikována podle klinického stadia nemoci. Léčba CLL se v posledních letech intenzivně vyvíjí. I když zlatým standardem terapie je stále chemoimunoterapie, která je schopna navodit až několikaletou kompletní remisi onemocnění, objevují se nové léky, které jsou účinné jak v léčbě první linie, tak u nemocných s relapsem nemoci či s rezistentním onemocněním. Jde například o nové monoklonální protilátky, inhibitory BCR signalizace nebo Bcl2 inhibitory.

Použití epidemiologických dat při odhadu míry rizika výskytu zhoubných novotvarů u osob exponovaných karcinogenům

Vladimír Bencko

Tradiční přístupy a metody používané ve studiích zabývajících se epidemiologií zhoubných nádorů byly v řadě případů neúspěšné, pokud se jednalo o identifikaci kauzálních faktorů potenciálně souvisejících s výskytem příslušného novotvaru. Neúspěch obvykle spočíval v nedostatečném respektu k validitě studií ohledně počtu probandů nebo v nedostatečné charakteristice míry expozice u případů. V souborném referátu jsou diskutovány obě zmíněná úskalí. Multicentrické studie jsou alternativou dřívějších přístupů, zajišťují dostatečný rozsah do studie zahrnutých případů i kontrol a zmírňují důvody ke kritickým postojům vůči metaanalýzám nezávislých studií. Individuální multicentrické studie mohou být hodnoceny po vytvoření společné databáze, nebo vyhodnoceny jednotlivě a pak společně hodnoceny obvyklými metodickými postupy pro metaanalýzu. Multicentrické studie, rozsáhlé kohortové studie, nebo retrospektivní studie případů a kontrol poskytují také mimořádnou příležitost studia genomických, epigenetických a metabolomických aspektů studovaných zhoubných novotvarů spojených jak se životním stylem, tak s faktory prostředí. Optimalizace metod odhadu expozice a redukce s nimi spojených nejistot, reprezentují klíčovou a současně nejobtížnější komponentu tohoto druhu studií. Využití biomarkerů při respektování principu plausibility zjištěných nálezů představuje v uvedeném kontextu možnost významného zlepšení současné situace. V závěru je prezentován názor, že odhad rizika i princip předběžné opatrnosti by neměly být nahlíženy jako protichůdné principy, ale spíše pojímány jako komplementární přístupy v závislosti na údajích, které jsou k rozhodování v konkrétním případě k dispozici. Oba přístupy mohou být využity pro návrh adekvátních politických rozhodnutí nejen o míře odhadu rizika expozice karcinogenům, ale i v případě širokého spektra jiných rizikových faktorů ohrožujících zdraví člověka.

Možnosti a následné souvislosti vyplývající z genetického testování pacientek s vysokým rizikem vzniku karcinomu prsu a ovaria vlivem mutace BRCA1 a BRCA2

Ivan Šubrt, Jiří Presl, Tomáš Svoboda

Přestože je výskyt BRCA pozitivity v populaci dlouhodobě stabilní, je význam tohoto nálezu především u žen stále častěji diskutován. Důvodem je velmi vysoké celoživotní riziko vzniku karcinomu prsu a ovaria. Postižení pacienti musejí být pečlivě sledováni onkology a gynekology a naopak při podezření na možnost hereditárně podmíněného tumoru je nutné doplnit genetické vyšetření k určení možné přítomnosti mutace BRCA. Je však důležité neredukovat tento problém pouze na otázku profylaktické oboustranné mastektomie. Pro karcinom prsu i v této situaci lze využít modifikovaného screeningového programu a prognóza i léčba tohoto onemocnění je téměř shodná s nádory u ostatních žen, u karcinomu ovaria neexistují možnosti jeho časnějšího záchytu a většina nemocných na něj zemře. V tomto článku je zmíněna potřeba většího uvědomění u gynekologů vedoucí ke změně trendu upřednostnit profylaktickou chirurgii gynekologickou před výše zmíněnou mastektomií.Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.