Aktuálně z onkologie


Z posledního čísla

PET/CT vyšetření u pacientů s karcinomem prostaty

Václav Ptáčník, Jozef Kubinyi

Karcinom prostaty (PC) je jedním z nejčastějších zhoubných nádorů u mužů. Vyšetření karcinomu prostaty včetně jeho recidiv či metastáz pomocí konvenčních zobrazovacích metod je většinou relativně málo senzitivní. Nejčastěji používané radiofarmakum pro pozitronovou emisní tomografii (PET), fluorodeoxyglukóza, vykazuje při zobrazování karcinomu prostaty rovněž nízkou senzitivitu. V současné době je v ČR dostupný fluorem značený cholin (FCH), který je citlivý především při zobrazování kostních a měkkotkáňových metastáz karcinomu prostaty a stává se proto významným diagnostickým prostředkem především při posuzování relapsu karcinomu prostaty.

Onkologická léčba v těhotenství

Vít Drochýtek, Lukáš Rob, Michael J.Halaška

Incidence nádorových onemocnění v těhotenství stoupá vzhledem ke stárnoucí populaci rodiček. Onkologická prognóza těchto pacientek se neliší oproti netěhotným. Díky aktuálním poznatkům je ve velkém procentu případů možné pokračovat v graviditě a současně zahájit protinádorovou léčbu. Tato práce shrnuje základní fakta týkající se diagnostiky a léčby nádorových onemocnění v těhotenství včetně podávání chemoterapie v graviditě.

Zkušenosti s léčbou pokročilého HER2 pozitivního karcinomu prsu ve FN Motol

Petra Pokorná

V léčbě karcinomu prsu dochází v posledních letech k významným pokrokům, které vedou ke zlepšení prognózy pacientek a k prodloužení jejich celkového přežití. U selektované skupiny pacientek s metastazujícím HER2 pozitivním karcinomem prsu byly do praxe zařazeny dva nové preparáty, a to pertuzumab (v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií) a konjugát protilátky a cytostatika – trastuzumab emtansin. Dosavadní zkušenosti z klinické praxe potvrdily bezpečnost obou preparátů i profit pro pacientky.

Vybrané články

Léčba bolesti u onkologických pacientů se zaměřením na průlomovou bolest

Lukáš Pochop

Nádorem vyvolaná chronická bolest postihuje značnou část onkologických pacientů. Velká podskupina z těchto pacientů trpí i průlomovou bolestí, která taktéž výrazně zasahuje do kvality života pacientů. Pro terapii bolesti lze využít jak farmakologické tak nefarmakologické postupy. Několik posledních let používáme i novou formu transmukózních opioidů. Díky jednoduchému použití a rychlému nástupu účinků jsou vhodnou lékovou skupinou k řešení průlomové bolesti.

Eribulin mesylát (Halaven ®) – nová naděje pro předléčené pacientky s pokročilým a metastatickým karcinomem prsu

Jitka Abrahámová, Zuzana Donátová

Eribulin je netaxanový inhibitor dynamiky mikrotubulů. Je syntetickým analogem halichondrinu B. Působením na mikrotubuly eribulin účinkuje antimitoticky v G2/M fázi buněčného cyklu, ničí mitotické vřeténko a způsobuje apoptózu. Specificky inhibuje růstovou fázi mikrotubulů a sekvestruje tubulin v neproduktivní agregáty. V poslední době byly publikovány výsledky preklinického výzkumu „nemitotického“ mechanizmu účinku eribulinu (zejm. vliv na vaskularizaci nádoru, epiteliálně mezenchymální přechod, invazivitu a schopnost migrace).

Jak se dívat na psychosomatiku

MUDr. Radkin Honzák, CSc.Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.