Aktuálně z onkologie


Připravujeme do Onkologie 4 / 2016

Hlavní téma: Karcinom prsu

Z dalších článků:

Využití radioterapie v léčbě adenokarcinomu pankreatu

Karcinom štítné žlázy z pohledu onkologa: systémová léčba

Renální karcinom a imunoterapie

Risk adapted terapie u I. klinického stadia neseminomůZ posledního čísla

Onkologická léčba v těhotenství

Vít Drochýtek, Lukáš Rob, Michael J.Halaška

Incidence nádorových onemocnění v těhotenství stoupá vzhledem ke stárnoucí populaci rodiček. Onkologická prognóza těchto pacientek se neliší oproti netěhotným. Díky aktuálním poznatkům je ve velkém procentu případů možné pokračovat v graviditě a současně zahájit protinádorovou léčbu. Tato práce shrnuje základní fakta týkající se diagnostiky a léčby nádorových onemocnění v těhotenství včetně podávání chemoterapie v graviditě.

Současný stav léčby chronické myeloidní leukemie pomocí inhibitorů tyrozinové kinázy

Hana Klamová

Chronická myeloidní leukemie (CML) je klonální myeloproliferativní onemocnění, které představuje 15–20 % nově diagnostikovaných leukemií. Je příkladem onemocnění, u kterého nové poznatky v molekulární biologii umožnily jak důkladné poznání podstaty nemoci, tak také objev nového principu léčby v podobě inhibice tyrozinové kinázy Bcr-Abl, jako hlavního terapeutického cíle. Zavedení inhibitorů tyrozinových kináz (TKI) do klinické praxe znamenalo převratnou změny v léčebné strategii a významně ovlivnilo jak prognózu, tak také kvalitu života. V současné době jsou k dispozici tři přípravky do první linie – imatinib, nilotinib a dasatinib, v případě selhání nebo netolerance ještě další dva, bosutinib a ponatinib. Předpokládané 10leté celkové přežití se tak z původních 20 % zvýšilo na 80 až 90 %. Předpokládaný medián přežití pacientů diagnostikovaných v chronické fázi, kteří dobře odpovídají na léčbu, je v současné době díky inhibitorům tyrozinové kinázy odhadován na 25 let a více. Chronická myeloidní leukemie se tak z onemocnění s nedobrou prognózou změnila v onemocnění chronické a v jednu z nejlépe léčitelných hematologických malignit.

Jak se dívat na psychosomatiku

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Vybrané články

Nemalobuněčné karcinomy plic – koncertantní novinky v diagnostice i terapii

Miloš Pešek

Léčba bolesti u onkologických pacientů se zaměřením na průlomovou bolest

Lukáš Pochop

Nádorem vyvolaná chronická bolest postihuje značnou část onkologických pacientů. Velká podskupina z těchto pacientů trpí i průlomovou bolestí, která taktéž výrazně zasahuje do kvality života pacientů. Pro terapii bolesti lze využít jak farmakologické tak nefarmakologické postupy. Několik posledních let používáme i novou formu transmukózních opioidů. Díky jednoduchému použití a rychlému nástupu účinků jsou vhodnou lékovou skupinou k řešení průlomové bolesti.

Rektovaginální píštěl jako komplikace chirurgické léčby u pacientek s karcinomem rekta

Libor Ševčík, Petra Guňková

Jednou z nejzávažnějších komplikací resekcí rekta jsou anovaginální a rektovaginální píštěle, které se vyskytují v 0,9–10 % s letalitou 6 % až 22 %. Následné reoperace mohou zvýšit výskyt lokálních recidiv a snižují celkové přežívání pacientek. Píštěle mohou být klasifikovány podle doby vzniku, místa vzniku a podle vztahu ke staplerové linii. Nejčastější příčinou vzniku píštělí je anastomotická sepse a perianastomotická infikovaná kolekce, většinou na podkladě dehiscence anastomózy. Mezi rizikové faktory pro vznik píštělí patří anastomózy ve vzdálenosti 4-7 cm, totální mesorektální excize, chemoradioterapie, intraoperační komplikace spojené s krevní ztrátou, pokročilá stadia karcinomu rekta, nízce diferencovaný nebo mucinózní adenokarcinom. Terapie rektovaginální píštěle je obtížná, často vyžadující opakované chirurgické intervence zvyšující morbiditu pacientek a odsouvající nebo vylučující adjuvantní léčbu s dopadem na onkologické výsledky. Z těchto důvodů je důležitá zejména maximální prevence této komplikace. Pokud již tato komplikace vznikne, je nezbytné vybrat pro danou pacientku optimální léčebný postup, který by nejméně ovlivnil morbiditu pacientky a nesnížil její šanci na vyléčení.Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.