Aktuálně z onkologie


Z posledního čísla

Prognostický význam survivinu u pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta léčených pooperační adjuvantní radioterapií

Josef Dvořák, Veronika Sitorová, Igor Richter, David Buka, Igor Sirák, Zuzana Donátová, Jana Hátlová, René Vobořil

Východiska a cíl: Survivin je multifunkční protein, který inhibuje apoptózu a hraje významnou roli v buněčném dělení. Radioterapie i chemoterapie indukují apoptózu v nádorových buňkách. Ve studii na buněčných liniích adenokarcinomu kolorekta byla pozorována inverzní korelace mezi expresí survivinu a spontánní i radioterapií indukovanou apoptózou. Cílem této studie bylo určit předléčebnou expresi survivinu u pacientů léčených pooperační adjuvantní radioterapií pro lokálně pokročilý adenokarcinom rekta a zhodnotit její prognostický význam. Pacienti a metody: Do studie bylo zařazeno 59 pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta, léčených pooperační adjuvantní radioterapií. Výsledky: Pětileté celkové přežití (OS) dle exprese survivinu: survivin = 0 (negativní) = 56 %, pětileté celkové přežití survivin > 0 (pozitivní) = 55 %, logrank: p = 0,26; HR = 0,69. Pětileté přežití bez progrese (PFS) dle exprese survivinu: survivin = 0 (negativní) = 46 %, pětileté přežití bez progrese (PFS) survivin > 0 (pozitivní) = 52 %, logrank: p = 0,74; HR = 0,89. Závěr: Tato studie zmapovala expresi survivinu pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta, léčených pooperační adjuvantní radioterapií. V hodnoceném souboru nebyl prokázán její prognostický význam, což může být způsobeno limitovaným počtem pacientů.

PET/CT vyšetření u pacientů s karcinomem prostaty

Václav Ptáčník, Jozef Kubinyi

Karcinom prostaty (PC) je jedním z nejčastějších zhoubných nádorů u mužů. Vyšetření karcinomu prostaty včetně jeho recidiv či metastáz pomocí konvenčních zobrazovacích metod je většinou relativně málo senzitivní. Nejčastěji používané radiofarmakum pro pozitronovou emisní tomografii (PET), fluorodeoxyglukóza, vykazuje při zobrazování karcinomu prostaty rovněž nízkou senzitivitu. V současné době je v ČR dostupný fluorem značený cholin (FCH), který je citlivý především při zobrazování kostních a měkkotkáňových metastáz karcinomu prostaty a stává se proto významným diagnostickým prostředkem především při posuzování relapsu karcinomu prostaty.

Myelodysplastický syndrom v roce 2016

Jaroslav Čermák

Myelodysplastický syndrom (MDS) představuje v současné době intenzivně zkoumanou skupinu klonálních onemocnění krvetvorby. V poslední době je hlavní pozornost v problematice MDS věnována hledání nových prognostických faktorů, jež by měly upřesnit vyhledávání rizikové skupiny nemocných, zejména u časných forem MDS. Tito nemocní by vzhledem k přítomnému riziku závažných komplikací či rychlé progrese do akutní myeloidní leukemie měli být již v počátečních stadiích choroby indikováni k intenzivní léčbě včetně transplantace krvetvorných buněk. Nové léčebné přístupy jsou pak u nemocných s časnou formou MDS zaměřeny na korekci inefektivní hematopoézy, u nemocných s pokročilým MDS jsou zejména hledány možnosti, jak cílenou léčbou snížit riziko relapsu v potransplantačním období.

Vybrané články

Rozsáhlý spinální schwannom v lumbální úrovni

Michaela Tomanová, Lenka Lhotská, Edvard Ehler, Pavel Barsa

Po dva roky trvajících bolestech bederní páteře s narůstajícími klaudikacemi dolních končetin byl u 61leté ženy diagnostikován rozsáhlý tumor v oblasti těla L3 a retroperitonea. Nádor byl totálně odstraněn a provedena náhrada těla L3 a stabilizace. Po operaci přetrvávaly výrazné bolesti, oslabení dolních končetin a instabilita stoje a chůze. Po léčebné rehabilitaci došlo k vymizení bolesti, ústupu nestability i parézy levé dolní končetiny. Vývoj pooperačního stavu dokumentuje stabilometrické vyšetření.

Současný stav léčby chronické myeloidní leukemie pomocí inhibitorů tyrozinové kinázy

Hana Klamová

Chronická myeloidní leukemie (CML) je klonální myeloproliferativní onemocnění, které představuje 15–20 % nově diagnostikovaných leukemií. Je příkladem onemocnění, u kterého nové poznatky v molekulární biologii umožnily jak důkladné poznání podstaty nemoci, tak také objev nového principu léčby v podobě inhibice tyrozinové kinázy Bcr-Abl, jako hlavního terapeutického cíle. Zavedení inhibitorů tyrozinových kináz (TKI) do klinické praxe znamenalo převratnou změny v léčebné strategii a významně ovlivnilo jak prognózu, tak také kvalitu života. V současné době jsou k dispozici tři přípravky do první linie – imatinib, nilotinib a dasatinib, v případě selhání nebo netolerance ještě další dva, bosutinib a ponatinib. Předpokládané 10leté celkové přežití se tak z původních 20 % zvýšilo na 80 až 90 %. Předpokládaný medián přežití pacientů diagnostikovaných v chronické fázi, kteří dobře odpovídají na léčbu, je v současné době díky inhibitorům tyrozinové kinázy odhadován na 25 let a více. Chronická myeloidní leukemie se tak z onemocnění s nedobrou prognózou změnila v onemocnění chronické a v jednu z nejlépe léčitelných hematologických malignit.

Metastatický karcinom ledviny – 2. linie léčby

MUDr. Hana ŠtudentováOnkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.