Aktuálně z onkologie


Pozvánka na MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY, III. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

Tradiční pneumologický mezikrajský seminář se koná 7.-8. dubna 2017 v Hotelu Soláň Karolinka.
Připravujeme do Onkologie 1 / 2017

Hlavní téma - Nádory ledvin

Renesance imunoterapie v léčbě nádorů ledvin

Novinky v chirurgické léčbě nádorů ledvin

Racionální psychofarmakoterapie v onkologii - tipy pro praxi

Výživa a nádorové onemocnění

Pokročilý mCRPC v souladu s léčbou ARTA

Účinnost EGFR inhibitorů v léčbě mCRCZ posledního čísla

Angiosarkom prsu po aktinoterapii po záchovné operaci pro karcinom

Dalibor Dvořák, Zuzana Adamová, Tomáš Bár, Petr Mičulka

Angiosarkom je raritní nádor prsu. Může se jednat o primární tumor, bez jednoznačného rizikového faktoru, ale i o sekundární, který je spojován s předchozí radioterapií. Projevuje se nejčastěji jako erytém či různě zbarvený nodulární tumor. V tomto příspěvku bychom chtěli představit 70letou pacientku, u které se objevil sekundární angiosarkom poté, co absolvovala prs zachovávající výkon s radioterapií pro karcinom prsu. Tato kazuistika má upozornit na tuto vzácnou diagnózu, na kterou je třeba myslet u pacientek s rudou či lividní lézí po aktinoterapii.

Kdo bude hlídat hlídače?

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Změna barvy kůže jako nežádoucí účinek při léčbě sunitinibem u dětské pacientky s osteosarkomem

Lenka Součková, Pavel Mazánek, Peter Múdry

5Masarykův onkologický ústav Sunitinib jako multikinázový inhibitor je indikován k léčbě neresekovatelného a/nebo metastatického maligního gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST) tam, kde došlo k selhání léčby imatinibem v důsledku rezistence nebo intolerance. Další indikací je léčba pokročilého a/nebo metastatického renálního karcinomu (mRCC) anebo léčba neresekovatelných nebo metastatických dobře diferencovaných pankreatických neuroendokrinních nádorů (pNET) s progresí onemocnění u dospělých pacientů. Existují klinické zkušenosti s použitím sunitinibu také u dětských onkologických pacientů, např. s refrakterními solidními nádory, GIST. V článku je popsán průběh léčby osteosarkomu u dětské pacientky, během níž byl na základě genetických vyšetření a výsledků proteomiky podáván sunitinib. V souvislosti s užíváním sunitinibu se vyskytl reverzibilní nežádoucí účinek – změna barvy kůže. Tento nežádoucí účinek sunitinibu je poprvé zmíněný v českém písemnictví u dětského pacienta.

Vybrané články

Jahodové blues

Jana Kučerová

Kontroverze v hormonální léčbě kastračně refrakterního karcinomu prostaty

Jana Katolická

Abirateron a enzalutamid prokázaly prodloužení přežití u nemocných s kastračně rezistentním karcinomem prostaty po předchozí léčbě docetaxelem. Oba také byly hodnoceny u chemo-naivních pacientů. Abirateron a enzalutamid mají nízkou toxicitu ve srovnání s chemoterapií. Dnes je jasné, že zkřížená rezistence mezi těmito hormonálními léky je potenciální terapeutický problém.

Kontrolovaný podtlak při komplikovaném hojení operační rány – kazuistika

Daniela Šimonová

Kazuistika popisuje proces komplikovaného sekundárního hojení operační rány u obézní diabetičky, která podstoupila abdominální operaci pro pokročilý zhoubný nádor endometria. Po vyčerpání všech možností, které nabízí standardní konzervativní postupy, byla s úspěchem využita podtlakové terapie.Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.