Onkologie 2017: 11(1): 38-40

Metastáza maligního melanomu jako příčina obstrukce gastrointestinálního traktu

Hana Palčáková1, Kamila Somerová Podkalská1, Bohumil Zálešák1, Stanislav Kalabus2
1Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc, 2Chirurgické oddělení nemocnice Přerov

Maligní melanom je nádorové onemocnění kůže, jehož incidence každoročně stoupá. I přes stále zlepšující se diagnostiku a metody léčby, mortalita neklesá. Maligní melanom je velmi nebezpečný svým metastazovaním i dlouhou dobu po primární chirurgické excizi. Metastázy do gastrointestinálního traktu (GIT) nejsou výjimkou a navíc jsou velmi často klinicky němé. Následující článek popisuje dva případy, kdy maligní melanom metastazuje do GIT a také, že tyto metastázy byly v obou případech němé a projevují se buď až následnou komplikací a nebo při kontrolních vyšetřeních. Dále poukazujeme na to, jak je prevence a zejména následná dispenzarizace onkologem důležitá při léčbě maligního melanomu.

Klíčová slova: maligní melanom, metastazování, gastrointestinální trakt, dispenzarizace

Malignant melanoma metastasis as a cause of gastrointestinal tract obstruction

Malignant melanoma is a tumour disease of the skin the incidence of which rises annually. Despite the constantly improving diagnostic and therapeutic methods, the mortality has failed to decline. Malignant melanoma is very dangerous due to its capacity to metastasize even after a long time since primary surgical excision. Metastases to the gastrointestinal tract (GIT) are not an exception and, what is more, are very often clinically silent. The present article describes two cases wherein malignant melanoma metastasized to the GIT, and pinpoints the fact that these metastases were silent in both the cases and manifested by a subsequent complication or during follow-up checks. Also highlighted is the importance of prevention and, in particular, subsequent surveillance by an oncologist in treating malignant melanoma.

Keywords: malignant melanoma, metastasize, gastrointestinal tract, dispensarization

Zveřejněno: 1. únor 2017


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.