Onkologie 2017: 11(1): 19-23

Pokročilý metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC) v souladu s léčbou ARTA (androgen receptor axis target therapy) a radia 223

Jana Katolická
Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno

Několik nových léků cílených na androgenní receptor má v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu významné postavení. Abirateron v kombinaci s prednisonem a enzultamidem i radium 223 prokázali účinnost nejen prodloužením přežití, ale také v přežití bez progrese choroby (PFS), době do první symptomatické kostní příhody (SRE), době do PSA progrese a PSA odpovědi. Bezpečnostní profil ARTA preparátů a radia 223 je velmi příznivý. Chemoterapie a ARTA preparáty se uplatňují v sekvenční léčbě mCRPC.

Klíčová slova: metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty, abirateron, enzalutamid, orteronel, radium 223

Advanced metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) treated with ARTA (androgen receptor targeted agents) and radium 223

Several novel androgen receptor targeting drugs have a significant role in treating metastatic castration-resistant prostate cancer. Abiraterone in combination with prednisone and enzalutamide and so with radium 223 have shown efficacy not only in prolonging survival, but also in progression-free survival (PFS), time to first symptomatic skeletal event (SSE), time to PSA progression and PSA response. The safety profile of androgen receptor targeted agents (ARTA) and radium 223 is very favourable. Chemotherapy and ARTA are used in the sequential therapy of mCRPC.

Keywords: metastatic castration-resistant prostate cancer, abiraterone, enzalutamide, orteronel, radium 223

Zveřejněno: 1. únor 2017


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.