reklama

Z posledního čísla

Léčba starších a komorbidních nemocných s chronickou lymfocytární leukemií

Martin Šimkovič, Monika Motyčková, Pavel Vodárek, Lukáš Smolej

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je převážně onemocněním starších osob. S tím je spojen zvýšený výskyt závažných přidružených chorob, které mohou zásadně komplikovat průběh léčby. V posledních letech byl klinický výzkum u CLL zaměřen právě na populaci starších a komorbidních pacientů. Výsledky randomizovaných studií přinesly zásadní zlepšení léčebných odpovědí a prodloužení celkového přežití. V léčbě 1. linie starších/komorbidních nemocných s CLL je aktuálně standardem chemoimunoterapie založená na kombinaci chlorambucilu s anti-CD20 monoklonální protilátkou (obinutuzumab, ofatumumab a rituximab). Další možností je léčba založená na kombinaci bendamustinu s rituximabem či režim nízkodávkovaný FCR. Nové cílené léky, které zasahují do signálních drah B-buněčného receptoru (ibrutinib a idelalisib) a do systému antiapoptotického proteinu bcl-2 (venetoklax) přinesly revoluční zlepšení zejména v léčbě relapsu CLL. Posouzení výkonnostního stavu, ledvinných funkcí, přidružených onemocnění a individuální hodnocení funkčního stavu pacienta nám může pomoci při rozhodování o strategii léčby.

Maligní melanom, incidence, rizikové faktory a jeho časná diagnostika

Ondřej Kodet1, 2, 3, Ivana Krajsová1

Incidence primárního kožního melanomu v populaci neustále stoupá a za posledních 40 let dosáhla prakticky čtyřnásobných hodnot. Představuje tak obrovský zdravotnický, ale i socioekonomický problém. Dlouhodobé přežívání pacientů s melanomem je významně závislé na diagnostice melanomu v časných stadiích onemocnění, které vykazují lepší dlouhodobou prognózu onemocnění. Cílená preventivní vyšetření pomáhají efektivně sledovat rizikovou část populace s tendencí o diagnostiku melanomu právě v těchto prognosticky příznivějších stadiích. Nezanedbatelnou úlohu v prevenci melanomu sehrává i edukace populace a dostupnost základního dermatoonkologického vyšetření.

Akutní myeloidní leukemie po předchozí protinádorové léčbě

Tomáš Szotkowski, Martin Čerňan, Jaromír Hubáček, Milena Holzerová, Tomáš Papajík

Dosažené pokroky v protinádorové léčbě jsou do jisté míry vykoupeny výskytem jejích nežádoucích účinků. K nejzávažnějším patří tzv. s léčbou související akutní myeloidní leukemie. Nárůst jejich incidence je v současnosti jedním z nejrychlejších mezi nádorovými chorobami. Příčiny vzniku nejsou přesně objasněny, předpokládá se účast několika patogenetických mechanismů. Prognóza těchto onemocnění je obecně velmi nepříznivá, na čemž se podílí jak toxicita předchozí protinádorové léčby, tak i nepříznivý biologický charakter leukemie. Volba léčebného přístupu závisí na celkovém stavu nemocného a na genetické prognóze konkrétního onemocnění. Pro většinu nemocných je jedinou potenciálně kurativní metodou léčby alogenní transplantace krvetvorných buněk. Snížení rizika vzniku těchto komplikací a rozšíření jejich léčebných možností patří k důležitým aktuálním úkolům onkologie a hematologie.

Vybrané články

Moderní trendy v chirurgii kolorektálního karcinomu aneb co by měl onkolog vědět o práci chirurga

Zdeněk Kala1, Vladimír Procházka1, Tomáš Grolich1, Vladimír Čan1, Lenka Ostřížková2, Vlastimil Válek3, Pavel Šlampa4

Moderní trendy v léčbě kolorektálního karcinomu vycházejí z již osvědčených léčebných strategií. Do praxe jsou postupně zaváděny nové chirurgické techniky (transanální resekce, hodnocení prokrvení tkání pomocí indocyaninové zeleně, orgány šetřící postupy), jsou modifikovány postupy dosud používané (například Liver First resekce) a hledají se nové molekuly pro onkologickou systémovou léčbu. Všechny nové metody a postupy jsou podrobovány pečlivému vědeckému hodnocení. Multimodální a multidisciplinární přístup v léčbě kolorektálního karcinomu přináší určitě pozitiva pro nemocného, ale zároveň klade velké nároky na dokonalé načasování jednotlivých fází léčby a souhru všech zainteresovaných lékařských odborností. Léčba jednotlivých stadií kolorektálního karcinomu se více přizpůsobuje stavu pacienta a fázi onemocnění, ve kterém je nemoc diagnostikována – individualizace léčby (tailored therapy – léčba šitá na míru).

Kontrolovaný podtlak při komplikovaném hojení operační rány - kazuistika

Daniela Šimonová

Kazuistika popisuje proces komplikovaného sekundárního hojení operační rány u obézní diabetičky, která podstoupila abdominální operaci pro pokročilý zhoubný nádor endometria. Po vyčerpání všech možností, které nabízí standardní konzervativní postupy, byla s úspěchem využita podtlakové terapie.

Axitinib v léčbě metastatického renálního karcinomu

Igor Richter, Josef Dvořák, Věra Hejzlarová, Jiří Bartoš

Cíl: Vlastní retrospektivní zhodnocení účinnosti a tolerance axitinibu. Pacienti a metody: Celkem jsme hodnotili 11 pacientů s metastatickým karcinomem ledviny. Všichni pacienti byli předléčení sunitinibem. Axitinib byl zahájen u všech pacientů v dávce 10 mg/den, ve dvou denních aplikacích. Léčebnou odpověď jsme hodnotili pomoci RECIST 1.1 kritérii na podkladě zobrazovacích metod. Hodnotili jsme celkové přežití (OS) a přežití bez známek progrese (PFS). Výsledky: Celkem jsme pozorovali toxicitu léčby u každého pacienta, převážně stupně I a II. Celkem tři pacienti byli akutně hospitalizovaní pro toxicitu léčby. Jeden pacient zemřel na hemoptýzu. Nepozorovali jsme kompletní remisi onemocnění. Parciální remisi jsme pozorovali u 3 pacientů (27,2 %), stabilizaci nálezu u 5 pacientů (45,5 %), progrese byla primárně popsaná u 3 pacientů (27,2 %). Medián PFS byl 13,9 měsíce (95 % CI 4,2–14,9 měsíce). Medián celkového přežití zatím nebyl dosažen. 1leté celkové přežití bylo pozorováno u 59 % pacientů. Závěr: Léčebné výsledky i tolerance léčby hodnotíme příznivě a axitinib se v rámci našeho oddělení stává pevnou součástí léčebného algoritmu metastatického karcinomu ledvin.

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.