reklama

Z posledního čísla

Chronická myeloidní leukemie – studie bosutinib v druhé linii léčby: 4leté sledování

Lucia Vráblová, Edgar Faber

Bosutinib je duální SRC/ABL1 inhibitor tyrozinové kinázy (TKI), který je indikován u dospělých pacientů s Ph pozitivní chronickou myeloidní leukemií (CML) rezistentních/netolerujících předchozí terapii. Text obsahuje komentář studie Tima Brümmendorfa a kol. publikovanou v roce 2016 v British Journal of Haematology zaměřenou na analýzu faktorů ovlivňujících dlouhodobou účinnost a toleranci bosutinibu pacientů v chronické fázi onemocnění rezistentních či netolerujících terapii imatinibem.

Akutní myeloidní leukemie po předchozí protinádorové léčbě

Tomáš Szotkowski, Martin Čerňan, Jaromír Hubáček, Milena Holzerová, Tomáš Papajík

Dosažené pokroky v protinádorové léčbě jsou do jisté míry vykoupeny výskytem jejích nežádoucích účinků. K nejzávažnějším patří tzv. s léčbou související akutní myeloidní leukemie. Nárůst jejich incidence je v současnosti jedním z nejrychlejších mezi nádorovými chorobami. Příčiny vzniku nejsou přesně objasněny, předpokládá se účast několika patogenetických mechanismů. Prognóza těchto onemocnění je obecně velmi nepříznivá, na čemž se podílí jak toxicita předchozí protinádorové léčby, tak i nepříznivý biologický charakter leukemie. Volba léčebného přístupu závisí na celkovém stavu nemocného a na genetické prognóze konkrétního onemocnění. Pro většinu nemocných je jedinou potenciálně kurativní metodou léčby alogenní transplantace krvetvorných buněk. Snížení rizika vzniku těchto komplikací a rozšíření jejich léčebných možností patří k důležitým aktuálním úkolům onkologie a hematologie.

Thymomy a karcinomy thymu

Eva Sedláčková

Thymomy a karcinomy thymu jsou relativně vzácné nádory, s nimiž se onkolog běžně nesetkává. V článku je shrnuta epidemiologie, diagnostika, klasifikace, terapie a dispenzarizace epiteliálních nádorů thymu na podkladě současných ESMO doporučení (1) a vlastních 37letých zkušeností.

Vybrané články

Slovo úvodem

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Metoda RNAscope® pro analýzu exprese HER2 ve vzorcích karcinomů mléčné žlázy s neprokázanou amplifikací

Markéta Kolečková, Gabriela Kořínková, Vladimíra Koudeláková, Jana Potočková, Barbora Šopíková, Marián Hajdúch, Zdeněk Kolář

Pokud je u pacientek s invazivním karcinomem prsu prokázána nadměrná exprese transmembránového proteinu HER2/c-erbB2/neu (dále jen HER2) nebo amplifikace jeho genu, je indikována cílená léčba humanizovanou monoklonální protilátkou trastuzumab (Herceptin™). Nově se ve světě začíná testovat metoda detekce mRNA proteinu HER2, založená na RNA in situ hybridizaci (RNAscope®). Metoda by mohla přispět ke zpřesnění diagnostiky zejména v situacích, kdy obě standardní metody vedou k hraničně pozitivním výsledkům nebo jsou tyto výsledky diskrepantní. Cílem naší práce byla optimalizace RNAscope® metody a její otestování na souboru tkáňových vzorků s diskrepantními výsledky (nadměrná exprese proteinu HER2, neprokázaná amplifikace genu HER2). Do pilotní studie bylo dosud zařazeno celkem 10 případů. U většiny z nich byla nalezena vysoká pozitivita signálu HER2 mRNA korelující s nadměrnou expresí proteinu HER2. Metoda RNAscope® by mohla být do budoucna dobrým pomocníkem. Je vysoce senzitivní a specifická, navíc oproti fluorescenční in situ hybridizaci (FISH) hodnotitelná běžným světelným mikroskopem, kde lze celkovou pozitivitu signálu hodnotit v kontextu morfologie konkrétního preparátu. Nevýhodou metody je zatím vysoká časová a finanční náročnost. Dalším cílem byla analýza frekvence výskytu nehodnotitelných vzorků z důvodů nedostatečné hybridizace v souboru 545 karcinomů prsu vyšetřených v naší laboratoři v roce 2011. Celkový podíl nevyhodnotitelných vzorků vyšetřovaných v naší laboratoři (1,3 %) odpovídá údajům uváděným v literatuře. HercepTest™ nebylo možné vyhodnotit v 1,7 % případů, FISH v 16 % případů.

Metastáza maligního melanomu jako příčina obstrukce gastrointestinálního traktu

Hana Palčáková1, Kamila Somerová Podkalská1, Bohumil Zálešák1, Stanislav Kalabus2

Maligní melanom je nádorové onemocnění kůže, jehož incidence každoročně stoupá. I přes stále zlepšující se diagnostiku a metody léčby, mortalita neklesá. Maligní melanom je velmi nebezpečný svým metastazovaním i dlouhou dobu po primární chirurgické excizi. Metastázy do gastrointestinálního traktu (GIT) nejsou výjimkou a navíc jsou velmi často klinicky němé. Následující článek popisuje dva případy, kdy maligní melanom metastazuje do GIT a také, že tyto metastázy byly v obou případech němé a projevují se buď až následnou komplikací a nebo při kontrolních vyšetřeních. Dále poukazujeme na to, jak je prevence a zejména následná dispenzarizace onkologem důležitá při léčbě maligního melanomu.

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.