Onkologie, 2013, číslo 2

Úvodník

Naučme se jednat s dětmi léčenými pro zhoubný nádor jako s ostatními! Vyhněme se přehnanému soucitu a zbytečným rozpakům! Malí pacienti si nezaslouží odtažitý přístup, nýbrž náš obdiv a úctu za statečný boj s těžkým osudem! Pomáhejme onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám pod projektem MŮJ NOVÝ ŽIVOT!

MUDr. Lucie Cingrošová

Onkologie 2013: 7(2): 59

Hlavní téma

Maligní melanom - slovo úvodem

Viera Bajčiová

Onkologie 2013: 7(2): 64

Současné možnosti léčby pokročilého a metastatického maligního melanomu

Current therapy of advanced metastatic malignant melanoma

Radek Lakomý, Alexandr Poprach, Renata Koukalová

Onkologie 2013: 7(2): 65-68

Maligní melanom je nejagresivnější kožní nádor. Incidence tohoto onemocnění roste rychleji než u jiných malignit a stále více postihuje mladé lidi. Standardní léčba založená na chemoterapii nebo biochemoterapii nedokázala prodloužit přežití. Pokroky v oblasti imunologie a molekulární biologie u melanomu umožnily objevení nových potenciálních cílů a pomohly tak k vývoji nových léků. Ipilimumab (anti-CTLA-4 protilátka) a vemurafenib (selektivní BRAF inhibitor) dokázaly v randomizovaných studiích ve srovnání s chemoterapií prodloužit celkové přežití. Tyto léky se brzy stanou novým standardem v léčbě pacientů s pokročilým melanomem. K dalším velmi...

Maligní melanom u dětí a adolescentů

Malignant melanoma in children and adolescents

Viera Bajčiová

Onkologie 2013: 7(2): 69-73

Melanom je vzácný typ malignity v dětské populaci, ale jeho incidence prudce narůstá, především u adolescentních dívek. Předkládáme přehled současných klinických a biologických rysů pediatrického melanomu a problémy spojené s jeho diagnostikou a léčbou. I přes rozdíly mezi pediatrickým melanomem a melanomem dospělého věku je přežívání obdobné. Stran léčby metastatického pediatrického melanomu jsou nutné klinické studie projektované pro dětský věk. Velmi důležitá je rovněž prevence, včasná detekce.

Využití fluorescenční in situ hybridizace v diagnostice melanocytárních lézí

Fluorescence in situ hybridization in diagnostics melanocytic lesions

Jana Dvořáčková, Jana Žmolíková, Jan Mužík, Magdalena Uvírová

Onkologie 2013: 7(2): 74-77

Melanocytární léze vykazují značnou morfologickou heterogenitu. Jejich diagnostika je náročná i přes současné využití moderních histopatologických a imunohistochemických metod. Významným přínosem v diagnostice melanocytárních lézí je zavedení molekulárně genetické metody fluorescenční in situ hybridizace s použitím čtyřbarevné sondy značící geny CCND1, RREB1, MYB a centromeru chromozomu 6. V letech 2008–2012 bylo v naší laboratoři úspěšně metodou fluorescenční in situ hybridizace vyšetřeno 160 vzorků různých typů melanocytárních lézí, 44 névů a 116 melanomů. Změny asociované s diagnózou melanomu byly prokázány u 116 vzorků (72,5 %),...

Histologické změny maligního melanomu oka po provedené radioterapii CyberKnifem

Histological changes in malignant melanoma of the eye following radiotherapy with CyberKnife

Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Mašek, David Feltl, Jana Žmolíková

Onkologie 2013: 7(2): 78-82

3Oční Oddělení FNO 4Onkologická klinika FNO 5CGB laboratoř a.s. V léčbě uveálních melanomů se v některých případech používá radiochirurgie CyberKnifem. Histologickými a imunohistologickými změnami v nádorové tkáni po terapii se zabývá poměrně málo autorů. V tomto sdělení uvádíme výsledky vyšetření dvou takových případů. U obou pacientů byla provedena enukleace bulbu pro bolestivý glaukom. U prvého pacienta šlo o recidivující melanom, který byl ošetřen gama nožem před deseti lety. Pro lehkou progresi ložiska melanomu bylo provedeno ošetření CyberKnifem celkovými dávkami 45Gy ve 3 frakcích. Po necelých pěti měsících po ozáření bulbu došlo...

Přehledové články

Nechirurgická léčba metastazujícího karcinomu ledviny

Non-surgical treatment of metastatic renal cell carcinoma

Milada Zemanová

Onkologie 2013: 7(2): 83-87

Léčba pokročilých a metastazujících stadií karcinomu ledviny spočívá v systémové terapii v kombinaci s cytoredukčními lokálními postupy. V minulosti podávané cytokiny mohou být dnes prospěšné u nemocných v dobré prognostické skupině, ale molekulárně cílená biologická léčba, zaměřená hlavně na klíčová místa defektní trasy VHL/HIF, prokázala významně lepší účinnost u pacientů všech prognostických skupin s delším přežitím ve srovnání s interferonem alfa. V současné době jsou registrovány k terapii první nebo druhé linie pokročilého a/nebo metastazujícího onemocnění tyrozinkinázové inhibitory receptorů pro angiogenní růstové faktory sorafenib,...

Erlotinib v léčbě pokročilého karcinomu pankreatu

Erlotinib in the treatment of advanced pancreatic cancer

Petr Karásek, Beatrix Bencsiková, Jiří Navrátil

Onkologie 2013: 7(2): 88-89

Karcinom pankreatu patří mezi nejzhoubnější nádory gastrointestinálního traktu. Snaha zlepšit léčebné výsledky přidáním dalších cytostatik do kombinace s gemcitabinem vedla ke zklamání. V cílené léčbě pouze tyrozinkinázový inhibitor EGFR erlotinib vykazuje protinádorovou aktivitu, která je klinicky významná u pacientů s rozvojem kožní vyrážky.

Komentáře

léčba u karcinomu žaludku Komentář k článku Krishna S. Gunthuru, Yanghee Woo, a kol. „Gastric cancer and trastuzumab: first biologic therapy in gastric cancer” Ther Adv Med Oncol 2013; 5(2): 143-151

Gastric cancer and trastuzumab: first biologic therapy in gastric cancer

Andrea Jurečková, Štěpán Tuček

Onkologie 2013: 7(2): 97-98

Karcinom žaludku se obtížně léčí a onemocnění má poměrně špatnou prognózu. Dostupné multimodální léčebné postupy, včetně chemoterapie, znamenají pro nemocné jistý přínos, mají však svá omezení. Je proto nezbytné vyvíjet nové druhy terapie, zejména v oblasti cílené léčby. Článek uvádí přehled léčby se zaměřením na transtuzumab u pacientů s karcinomem žaludku s pozitivní expresí receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (HER2+).

Sdělení z praxe

Kvalita života pacienta léčeného cabazitaxelem pro metastatický karcinom prostaty

Quality of life of a patient treated with cabazitaxel for metastatic prostate cancer

Jana Katolická

Onkologie 2013: 7(2): 90-91

léčby kastračně refrakterního karcinomu prostaty přináší prodloužení přežití. Onkologická léčba ovlivňuje výrazně také kvalitu života, která zahrnuje nejen pocit fyzického zdraví, stav tělesné výkonnosti, ale též psychickou kondici, společenské uplatnění a rodinné vztahy.

Koincidence karcinomu ledviny a Gaucherovy choroby

The Coincidence of Renal Cell Carcinoma and Gaucher Disease

Štěpán Tuček, Jiří Tomášek

Onkologie 2013: 7(2): 92-94

Popisujeme kazuistiku velmi vzácného benigního střádavého onemocnění s projevy ve skeletu, které imitovalo metastatické postižení při pokročilém karcinomu ledviny. I velmi nepravděpodobná koincidence vzácných onemocnění může být v klinické praxi realitou a může vést k chybné diagnostice. Gaucherova choroba je onemocnění probíhající v různých formách od dětské – s možnými závažnými projevy a poruchami vývoje po dospělou s projevy lehčími či klinicky nepatrnými. Diagnostika a léčba metabolických a onkologických nemocí v posledních letech prošly výrazným vývojem. Karcinom ledviny má bohužel v ČR nejvyšší incidenci na světě. Jedná se o chemorezistentní...

Cetuximab podávaný konkomitantně s radioterapií u pacienta s lokálně pokročilým p 16 negativním karcinomem měkkého patra

Cetuximab administered concomitantly with radiotherapy in a patient with locally advanced

Markéta Pospíšková, Milan Kohoutek

Onkologie 2013: 7(2): 95-96

Nádory hlavy a krku patří celosvětově mezi karcinomy se vzrůstající incidencí. Hlavním etiologickým faktorem podmiňujícím jejich vznik je kouření, abúzus alkoholu a v poslední době potvrzený HPV. Dvě třetiny pacientů přicházejí v pokročilém stadiu a až třetina pacientů má četné komorbidity. V jejich terapii je nejdůležitější multidiciplinární přístup. Standardem léčby je dle NCCN konkomitantní chemoradioterapie s platinovým derivátem (kategorie 1), nebo radioterapie konkomitantně s biologickou léčbou cetuximabem, nebo chirurgický přístup a dále dle histologie adjuvantní radioterapie či chemoradioterapie (1). V poslední době je zvažována v indikaci...

Informace

Prague ONCO 2013 - viděno z publika

Lenka Ostřížková

Onkologie 2013: 7(2): 100

Prague Onco 2013 - významný host

Onkologie 2013: 7(2): 102

Jedním z nejvýznamnějších zahraničních hostů IV. ročníku Prague Onco (24.-25.1.2013) byl profesor Werner Scheithauer z Vídně. V současné době pracuje jako profesor interního lékařství v Divizi klinické onkologie na Lékařské univerzitě ve Vídni (Medizinische Universität Wien). Zároveň je konzultantem pro lékařskou onkologii pro dvě největší nemocnice v jižní části Vídně. Profesor Scheithauer je aktivním členem Fakulty ESMO (European Society for Medical Oncology) pro nádory GIT a členem redakčních rad časopisů Annals of Oncology, the „FACULTY OF 1000”, Journal for Gastroenterological and Hepato-logical Disorders, Chemotherapy Research and...


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.