Onkologie, 2011, číslo 1

Úvodník

Společnost gastrointestinální onkologie

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

Onkologie 2011: 5(1): 3

Hlavní téma

Karcinom prsu - slovo úvodem

Petra Tesařová

Onkologie 2011: 5(1): 8

Screening nádorů prsu v České republice: Výsledky fungování akreditovaných mamodiagnostických screeningových center za období 2003-2009

Breast cancer screening in the Czech Republic: results from mammographic screening centers 2003-2209

Miroslava Skovajsová

Onkologie 2011: 5(1): 9-15

V České republice je organizován mamografický screening nádorů prsu od roku 2003. Do konce roku 2009 bylo vyšetřeno 2 518 710 žen a bylo zachyceno 12 063 karcinomů, a to v 70 % v časných stadiích T1 a Tis. Práce shrnuje auditační kritéria pro 66 fungujících akreditovaných center, diskutuje možnosti zvýšení účasti žen ve screeningu nad současných 50 % a způsoby další potřebné podpory pro zajištění stabilního programu, jehož cílem je redukce mortality na karcinom prsu.

Biopsie sentinelové uzliny u žen s časným karcinomem prsu

Sentinel lymph node biopsy in women with early breast cancer

Václav Pecha, Dušan Kolařík, Erika Menzlová, Monika Dvorská, Markéta Trnková

Onkologie 2011: 5(1): 16-22

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním u žen – tvoří 23 % ze všech malignit u žen. Jeho incidence v České republice přesáhla v roce 2007 počet 120 případů na 100 tisíc žen, což řadí naši republiku k zemím s nejvyšší četností záchytu tohoto onemocnění. I přes stále vzrůstající incidenci vykazuje mortalita karcinomu prsu díky moderním diagnostickým a terapeutickým postupům setrvalý, nebo dokonce mírně klesající trend (1). Tradičním terapeutickým postupem bylo po celé 20. století snesení celého prsu a kompletní disekce axilárních lymfatických uzlin. Tato léčebná strategie byla vyvozována z Halstedova přesvědčení, že karcinom...

Antracykliny v léčbě metastatického karcinomu prsu

Anthracyclines in treating metastatic breast cancer

Katarína Petráková

Onkologie 2011: 5(1): 23-27

Metastatický karcinom prsu je inkurabilní onemocnění. Jedná se o chemosenzitivní onemocnění, u kterého chemoterapie výrazně prodlužuje přežívání pacientek. Antracykliny patří k nejúčinnějším cytostatikům v léčbě karcinomu prsu. Hlavní limitací léčby je kardiotoxicita antracyklinů, která stoupá po dosažení kumulativní dávky. Léčba pacientek, které jsou předléčené antracykliny v adjuvanci, je proto problematická. Jako dobrá alternativa se jeví lipozomální doxorubicin (Myocet), který prokázal v klinických studiích v první linii metastatického onemocnění stejnou účinnost jako konvenční antracykliny, ale nižší kardiotoxicitu.

Novinky v cílené léčbě karcinomu prsu

Advances in targeted therapy for breast cancer

Petra Tesařová

Onkologie 2011: 5(1): 28-29

Nové tisíciletí se v léčbě karcinomu prsu vyznačuje nástupem biologické cílené léčby, která se postupně propracovala z terapie metastatického onemocnění do adjuvantních a nyní i neoadjuvantních indikací. Splňuje nároky na individualizaci léčby, protože je určená pro úzkou, přesně definovanou skupinu nemocných, což zajišťuje její eminentní efektivitu. Nejenom nové preparáty, ale i nové indikace v monoterapii či kombinaci, mohou posunout léčbu karcinomu prsu novým směrem.

Možnosti preventivních opatření u nosičů mutací genů BRCA1 a BRCA2

Options of prevention in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers

Jan Novotný, Martina Zimovjanová

Onkologie 2011: 5(1): 30-33

Nosičky vrozených mutací genů BRCA1 nebo BRCA2 mají ve srovnání s běžnou populací žen významně zvýšené riziko onemocnět nádory prsu a vaječníků. Proto je jim poskytována specializovaná péče, jejíž součástí je provádění kroků, které snižují riziko onemocnět. Součástí postupů primární prevence jsou intervenční metody (profylaktická mastektomie a adnexektomie), doporučení k úpravě životního stylu a chemoprevence, sekundární prevence pak zahrnuje intenzivní screening. Článek seznamuje se současným stavem vědomostí ve světě a shrnuje též vlastní zkušenosti autorů.

Přehledové články

Prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny léčené cílenou terapií

Prognostic and predictive factors in metastatic renal cell cancer treated with targeted therapies

Tomáš Büchler

Onkologie 2011: 5(1): 41-46

Výběr terapeutického postupu u konkrétního pacienta s metastatickým renálním karcinomem je obtížný a opírá se hlavně o charakteristiku nádoru, výkonnostní stav, komorbidity pacienta a předpokládanou toxicitu terapie. V poslední době bylo publikováno několik analýz, které identifikují prognostické faktory pro přežití nemocných léčených cílenými léky, jako jsou sunitinib, sorafenib, pazopanib, bevacizumab, temsirolimus a everolimus. Znalost těchto prognostických faktorů může napomoct ke správné volbě systémové terapie renálního karcinomu.

zařaÚloha stereotaktické biopsie v diagnostice tumoru mozku

The role of stereotactic biopsy in the diagnostic workup of brain tumor

Jan Chrastina, Zdeněk Novák, Radim Jančálek, Ivo Říha, Bronislava Slaná, Markéta Hermanová, Věra Feitová

Onkologie 2011: 5(1): 49-52

Účel studie: Histologická verifikace je podmínkou adekvátní terapie mozkových tumorů. Sdělení prezentuje zkušenosti se stereotaktickou biopsií nádoru mozku s důrazem na diagnostickou výtěžnost, korelaci nálezů s resekčními výkony a bezpečnost. Použité metody: U 106 nemocných byla provedena biopsie předpokládaného tumoru mozku pomocí rámového systému Zamorano Dujovny (hluboko umístěné a méně rozsáhlé léze) a u 20 nemocných byl využit bezrámový neuronavigační systém BrainLab (povrchové léze). Výsledky: Diagnostická výtěžnost dosahovala 96,3 % u rámového systému a 100 % u systému bezrámového. Četnost komplikací byla 1,8 % po biopsii s využitím...

Původní práce

Paliativní analgetická terapie kostních metastáz 186Rheniem-HEDP

Palliative radionuclide therapy for painful bone metastases by means of 186Rhenium-HEDP

Jiří Doležal

Onkologie 2011: 5(1): 34-39

Cíl: prezentovat výsledky paliativní analgetické léčby mnohočetných bolestivých kostních metastáz pomocí 186Rhenia-HEDP u pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty nebo karcinomem prsu. Materiál a metoda: celkem bylo jednorázově i. v. aplikováno 186Rhenium-HEDP u 34 pacientů s bolestivými kostními metastázami (věk 38–82 let, průměr 69 let; 18 hormonálně rezistentní karcinom prostaty, 16 karcinom prsu). Aplikovaná aktivita radiofarmaka činila 1 426 MBq. Za 1 a 3 měsíce po aplikaci byl hodnocen Karnofského index mobility, skóre bolesti (numerická škála bolesti), analgetické skóre (WHO) a hodnoty krevního obrazu. Výsledky:...

Sdělení z praxe

Cetuximab v kombinaci s radioterapií jako metoda volby v první linii léčby lokoregionálně pokročilých karcinomů hlavy a krku - případy z praxe

Cetuximab in combination with radiotherapy as method of choice in first-line treatment for locoregionally advanced

Jana Neuwirthová, Pavel Smilek, Rom Kostřica

Onkologie 2011: 5(1): 54-56

Pro indikaci spinocelulárních karcinomů hlavy a krku je v rámci cílené léčby zaregistrován pouze jediný přípravek a sice cetuximab, jehož nižší toxicita je nespornou výhodou oproti chemoterapii. Díky vysokému počtu dosažených kompletních remisí u lokoregionálně pokročilých onemocnění v našem souboru máme zkušenosti s toutu léčbou velmi dobré. Současně s klinickým sledováním se rozvíjí i výzkum prediktivních markerů.

Dlouhodobá terapeutická účinnost cetuximabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu po selhání předchozí chemoterapie FOLFOX4 a FOLFIRI

Long-term therapeutic efficacy of cetuximab in treating metastatic colorectal cancer following failure of previous

Petr Beneš, Jana Strážnická

Onkologie 2011: 5(1): 58-59

Nádory tlustého střeva a konečníku patří v České republice k nejčastějším zhoubným nádorům jak v populaci mužů, tak v populaci žen. Více než 50 % nově diagnostikovaných kolorektálních nádorů je zjištěno v pokročilém stadiu vývoje a zhruba 20 % má v době stanovení diagnózy založeny vzdálené metastázy. Játra jsou nejčastější orgánovou lokalizací metastáz kolorektálních karcinomů. Kurativní resekce metastáz je primárně možná pouze u malé části pacientů. Proto systémová léčba, chemoterapie a v posledních letech biologická léčba hrají významnou úlohu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu. Cetuximab (Erbitux) je monoklonální protilátka...

Autodidaktický test

Autodidaktický test 1/2011

Onkologie 2011: 5(1): 61-62


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.