Onkologie, 2008, číslo 3

Hlavní téma

Leukemie - úvodem

Karel Indrák

Onkologie 2008: 2(3): 144

Onemocnění leukemií je veřejností vnímáno jako onemocnění jednou z nejnepříznivějších nádorových chorob. Značně pesimistický pohled má na prognózu nemocných s leukemií i řada lékařů, včetně některých onkologů, kteří se problematice „tekutých nádorů“ nevěnují.

Užití all-trans-retinové kyseliny u akutní promyelocytární leukemie - více než úspěšný model cílené léčby v hematoonkologii

USE OF ALL-TRANS-RETINOIC ACID IN ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA - MORE THAN SUCCESSFUL MODEL OF TARGETED TREATMENT IN HEMATOONCOLOGY

Tomáš Szotkowski, Edgar Faber, Jan Starý, Jaromír Hubáček, Romana Szotkowská, PhDr. Milena Holzerová, doc. PhDr. Marie Jarošová CSc, Karel Indrák

Onkologie 2008: 2(3): 145-149

Akutní promyelocytární leukemie (APL) patří k méně častým subtypům akutní myeloidní leukemie. Přesto jde o velmi významnou jednotku, protože je to jedno z prvních maligních onemocnění, u kterého bylo použito tzv. cílené léčby a zatím jediná akutní myeloidní leukemie se skutečně příznivou prognózou. All-trans-retinová kyselina (ATRA) způsobila před 20 lety doslova revoluci v léčbě tohoto onemocnění. Zatímco dříve velká většina nemocných umírala brzy po stanovení diagnózy, většinou na následky intrakraniálního krvácení, po zavedení ATRA do terapie lze docílit dlouhodobé remise a snad i vyléčit 70–80 % nemocných.

CHRONICKÁ MYELOCYTOVÁ LEUKÉMIA - OD MOLEKULOVEJ PATOGENÉZY K CIELENEJ LIEČBE

CHRONIC MYELOID LEUKEMIA - FROM MOLECULAR PATHOGENESIS TO TARGETED THERAPY

Peter Rohoň, Daniela Žáčková

Onkologie 2008: 2(3): 150-155

Chronická myelocytová leukémia (CML) je myeloproliferatívne ochorenie charakterizované prítomnosťou chromozómu Philadelphia (Ph) a/alebo fúzneho génu BCR/ABL. Imatinib mesylát (IM, Glivec®) predstavuje prvú molekulovú cielenú liečbu, ktorá špecificky inhibuje Bcr/Abl tyrozínovú kinázu (TK). Vďaka svojej vynikajúcej účinnosti je v súčasnosti liekom 1. línie u pacientov s novo diagnostikovaným ochorením. Vznik rezistencie k tejto molekule je aktuálne považovaný za najväčší terapeutický problém pri jeho podávaní. V priebehu 5 rokov ohrozuje 20–30 % pacientov. Príčinou rezistencie sú najčastejšie bodové mutácie v oblasti Abl kinázovej domény....

Chronická lymfocytární leukemie

CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

Tomáš Kozák

Onkologie 2008: 2(3): 156-162

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je klonální onemocnění B lymfocytů s extrémně variabilním průběhem a prognózou. Biologicky jde tedy o heterogenní onemocnění z nerovnováhy proliferace a apoptózy maligních lymfocytů. Základní staging a indikace k zahájení terapie se řadu let nemění, avšak stanovení prognostických faktorů může být dobrou orientací pro sledování pacienta a léčebnou strategii. Pomocí nových léčebných postupů založených na kombinaci chemoterapie a imunoterapie je možné ve velké míře navodit dlouhotrvající kompletní remisi, ovlivnit celkové přežití a kvalitu života. Tyto úspěchy jsou spojeny s ekonomickou náročností, proto by léčebná...

Leukemie s vlasatými buňkami

HAIRY CELL LEUKEMIA

Luděk Raida, Karel Indrák, Pavel Žák

Onkologie 2008: 2(3): 163-166

Leukemie s vlasatými buňkami, relativně vzácné onemocnění, byla před padesáti lety vyčleněna jako samostatná jednotka v rámci hematologických malignit. Její léčba během tohoto období zaznamenala vývoj, který z lymfoproliferace s infaustní prognózou učinil relativně benigní onemocnění s dlouhým přežitím nemocných a normalizací kvality jejich života. Hematologická stabilizace po samotné splenektomii a vysoká terapeutická účinnost lymfocytotoxických purinových derivátů, zejména cladribinu, činí z vlasatobuněčné leukemie specifickou malignitu. Ta se zdá být vhodným modelem pro studium významu imunokompetentních buněk v patogenezi indolentních nádorových...

Přehledové články

Akutní lymfoblastická leukemie dospívajících a mladých dospělých - identická biologická kategorie?

ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKAEMIA IN ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS - AN IDENTICAL BIOLOGICAL CATEGORY?

Vladimír Mihál

Onkologie 2008: 2(3): 167-172

Autoři ve své práci hledají odpověď na otázku, proč jsou léčebné výsledky dospívajících a mladých dospělých pacientů s akutní lymfo­blastickou leukemií (ALL) propastně horší v porovnání s léčebnými výsledky dětí s ALL. V krátkém přehledu uvádějí rozhodující faktory léčebného výsledku ve věkových podskupinách (věk, imunofenotyp, genetika, časná odpověď na léčbu). Autoři zdůrazňují nutnost mezinárodní spolupráce dětských a dospělých onkologů, která by měla vést ke sjednocení léčebných protokolů pro adolescenty a mladé dospělé pacienty s ALL na základě jejich specifické biologie nemoci.

Syndrom nádorové anorexie a kachexie

CANCER ANOREXIA/CACHEXIA SYNDROME

Miroslav Tomíška

Onkologie 2008: 2(3): 174-178

Nádorová kachexie je syndrom progresivní ztráty tělesné hmoty, který způsobuje významnou morbiditu i mortalitu onkologických nemocných. Metabolické změny podmíněné aktivitou prozánětlivých cytokinů, vedoucí v konečném důsledku k vyčerpání svalové a tukové hmoty, jsou nezřídka přítomné již na počátku choroby, a proto je třeba považovat nádorovou kachexii za časný fenomén. Přítomnost reakce akutní fáze vysvětluje, proč je samotná nutriční terapie málo účinná, zejména u pokročilé malnutrice. V časné fázi je však nádorová kachexie přinejmenším částečně preventabilní. Nejjednodušším způsobem nutriční podpory je včasné a systematické užívání perorálních...

Léčebné postupy u pokročilých testikulárních germinálních nádorů

Jitka Abrahámová

Onkologie 2008: 2(3): 179-185

Testikulární germinální nádory (TGN) jsou typické pro mladý mužský věk s vrcholy výskytu ve 25 (neseminomy) a 35 (seminomy) letech věku. Nejde o onemocnění příliš časté. Ročně onemocní v naší republice cca 350 mužů. Během posledních 25–30 let prodělala jejich léčba a léčebné výsledky fascinující změny. Z nádoru ve více než 85 % smrtelného se stává nádor vyléčitelný. K jeho léčbě přistupujeme vždy jako ke kurativě, a to i u mužů s pokročilou chorobou. Přesto však stále velká část pacientů přichází ve velmi pokročilém stavu a je již mimo možnost léčebného zásahu. Morfologicky se TGN dělí do dvou skupin, a to na seminomy a germinální nádory...

TERAPIE INVAZIVNÍCH MYKOTICKÝCH INFEKCÍ U IMUNOSUPRIMOVANÝCH PACIENTŮ

Therapy of Invasive Fungal Infection in Immunosuppressed Patients

Petr Sedláček

Onkologie 2008: 2(3): 186-190

Invazivní mykotické infekce (IFI) jsou závažnou komplikací u pacientů s významnou primární či sekundární poruchou imunity. Vysokodávkovaná chemoterapie a/nebo imunosuprese, alogenní transplantace kmenových buněk krvetvorby s narůstajícím podílem nepříbuzenských dárců, to vše je příčinou nárůstu počtu pacientů s touto život ohrožující komplikací. Přestože obecně převažuje v populaci infekce kvasinkami, narůstá u těžce imunosuprimovaných pacientů především incidence infekcí způsobených vláknitými houbami. Jedním z důležitých faktorů, který nadále negativně ovlivňuje úspěšnost léčby, je obtížná diagnostika. Základem je proto na IFI u rizikových pacientů...

Sdělení z praxe

SRDEČNÍ TRANSPLANTACE U PACIENTKY S MALIGNÍM TUMOREM SRDCE

Helena Bedáňová, Jan Černý, Erik Petrikovits, Pavel Studeník, Jiří Ondrášek, Petr Němec, Alžběta Sirotková, Vladimír Spurný

Onkologie 2008: 2(3): 193-195

Primární srdeční sarkomy jsou velmi vzácné a jejich léčba pomocí transplantace srdce (TS) je kontroverzní. Literární údaje z této oblasti jsou poměrně chudé a názory nejednoznačné. Předmětem naší kazuistiky je průběh nemoci 38leté pacientky s maligním tumorem srdce. Podobný případ indikace k TS jsme na našem pracovišti řešili pouze jednou z 309 dosud provedených srdečních transplantací.

Tamoxifen a QT interval

Ladislav Slováček, Peter Priester, Miroslav Hodek, Jiří Petera, Stanislav Filip

Onkologie 2008: 2(3): 196-197

Autoři prezentují kazuistiku týkající se tamoxifenem indukovaného prodloužení QT intervalu u 56leté pacientky s hormonálně dependentním karcinomem pravého prsu, stadium T2N0M0, grade 3, HER-2 negativní, po pravostranné parciální mastektomii s exenterací spádových lymfatických uzlin, s probíhající adjuvatní zevní radioterapií pravé hrudní stěny a spádových lymfatických uzlin. V hormonální terapii pacientka užívala tamoxifen 20 mg denně. Kazuistika klade důraz na znalost potencionálního rizika tamoxifenu na vznik poruch tvorby vzruchu, zejména pak symptomatické sinusové bradykardie s prodloužením QT intervalu. Upozorňuje na nepostradatelnou součást...

Informace

Karlštejn 2008, česká uroonkologie a světový golf

Michaela Matoušková, Miroslav Hanuš

Onkologie 2008: 2(3): 197

Zatímco na politické scéně bývá označováno léto za okurkovou sezónu, má letošní léto vrcholy sportovní. Pro velkou část planety je tím vrcholem olympiáda v Pekingu. Vlastní výkon však překonává, byť mnohem lepší, výsledky našich olympioniků. Snad proto si dovolím Vás s naší zkušeností a výkonem seznámit.

XXII. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí

Vít Procházka

Onkologie 2008: 2(3): 198

Ve dnech 28.–30. 5. 2008 se v prostorech Regionálního centra Olomouc konaly tradiční mezinárodní Olomoucké hematologické dny (OHD). Integrovaný přístup v péči o hematologicky nemocné dokládá skutečnost, že současně s OHD se konaly XII. konference ošetřovatelských profesí v hematologii a XI. konference zdravotních laborantů v hematologii. Významný pokrok na poli výzkumu molekulárních mechanizmů poruch krvetvorby a hematologických malignit si letos vyžádal i novou sekci: 1st Symposium on Advances in Molecular Hematology. Z prestižních zahraničních pracovišť přijali pozvání například Dr. R. Kralovics (Vídeň), Dr. S. Mustjoki a Dr. K. Porkka (Finsko),...

10th International Conference on Malignant Lymphoma, červen 2008, Lugano, Švýcarsko

Lenka Šmardová, Jozef Michalka, Martina Tošková

Onkologie 2008: 2(3): 200

Ve dnech 4.–7. června 2008 se v tradičních prostorách kongresového centra ve švýcarském Luganu uskutečnila 10. mezinárodní konference věnovaná problematice maligních lymfomů. Tato odborná akce se koná pravidelně každé tři roky a vždy se těší velké pozornosti odborníků z celého světa. Letošní program přilákal více než 2 500 hematoonkologů se zájmem o nejnovější poznatky týkající se epidemiologie, biologie, diagnostiky a léčby této skupiny onemocnění.

Právo v medicíně

Předmět povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků

Pavel Uherek

Onkologie 2008: 2(3): 203-205

První část článku se zabývá obecně problematikou povinné mlčenlivosti, její definicí, povahou a účelem. V další části se článek zabývá popsáním předmětu povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, tj. rozsahem údajů, které jsou touto povinnou mlčenlivostí kryty. Článek dále definuje jednotlivé skupiny údajů chráněných mlčenlivostí a podmínky, dle kterých pod povinnou mlčenlivost spadají. Rovněž popisuje formu údajů spadajících pod povinnou mlčenlivost. Dále jsou rozebrány některé sporné případy, kdy v praxi není zřejmé, zda se o údaj spadající pod povinnou mlčenlivost jedná, či nikoliv.

Autodidaktický test

Autodidaktický test č. 3/2008

Onkologie 2008: 2(3): 191

Máte chuť a snahu ověřit si své znalosti? Chcete se zapojit do celoroční vzdělávací aktivity? Pak právě vám je určen následující autodidaktický test, který je speciálně vytvořen z otázek, které se přímo vztahují k obsahové stránce článků zařazených v tomto čísle časopisu Onkologie. Test se skládá z 12 otázek, přičemž na každou z nich může být jedna, nebo i více správných odpovědí. Správné řešení najdete na konci ča­­­so­pisu­­.­­


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.