reklama

Připravujeme do Onkologie 3 / 2017

Hlavní téma - Choroby krvetvorby v seniorském věku

Z dalších článků:

Mnohočetný myelom a diferenciální diagnostika bolestí páteře

Thymomy a karcinomy thymu

Možnosti intervence vybraných gastrointestinálních potíží provázejících onkologická onemocnění

Chronická myeloidní leukemie – studie bosutinib v druhé linii léčby: 4leté sledování

Osteosarkom

Refrakterní lymfom z plášťové zóny u staršího nemocnéhoPozvánka na konferenci Komplexní novinky v onkourologii

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol a Onkourologická sekce České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Vás srdečně zvou na 2. ročník konference Komplexní novinky v onkourologii (KNOU) který se koná 19. - 20. 5. 2017 v hotelu Angelo, Radlická 1G, 150 00 Praha 5, 150 00 Praha 5. Více informací v pozvánce.Z posledního čísla

Nádory ledvin

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Pokročilý metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC) v souladu s léčbou ARTA (androgen receptor axis target therapy) a radia 223

Jana Katolická

Několik nových léků cílených na androgenní receptor má v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu významné postavení. Abirateron v kombinaci s prednisonem a enzultamidem i radium 223 prokázali účinnost nejen prodloužením přežití, ale také v přežití bez progrese choroby (PFS), době do první symptomatické kostní příhody (SRE), době do PSA progrese a PSA odpovědi. Bezpečnostní profil ARTA preparátů a radia 223 je velmi příznivý. Chemoterapie a ARTA preparáty se uplatňují v sekvenční léčbě mCRPC.

Racionální využití psychofarmak v onkologii – vybrané indikace, interakce, tipy pro praxi

Jana Gregorová1, 2, Petra Holečková3, 4

Mezi indikace psychofarmak v onkologii patří mimo jiné chemoterapií indukovaná neuropatie, deliria, nauzea, emeze a ovlivnění chuti k jídlu. Psychofarmaka jsou v těchto indikacích často používaná „off label“ a je třeba při jejich ordinaci pacientům věnovat pozornost i této problematice. Hladiny některých psychofarmak mohou být ovlivněny řadou současně užívaných léčiv v důsledku farmakokinetických lékových interakcí. Dexametazon, fenytoin a karbamazepin bývají častou komedikací u výše zmiňovaných indikací, patří mezi významné enzymové induktory a mohou vést ke snížení efektu podávaných psychofarmak. Kombinace psychofarmak přinášejí i zvýšené riziko farmakodynamických lékových interakcí.

Vybrané články

Akutní lymfoblastická leukemie dospělých

František Folber, Štěpán Hrabovský, Michael Doubek

Přehledový článek pojednává o akutní lymfoblastické leukemii dospělých. Zmiňuje úvodní příznaky, základní diagnostické metody, aktuální doporučené postupy léčby a prognózu. Samostatně jsou uvedeny některé zvláštní podtypy tohoto onemocnění a rovněž nové léky a léčebné přístupy dostupné v posledních letech nebo zkoumané v rámci klinických studií.

Komplexní léčba meningeomů mozku

Miloš Duba, Andrej Mrlian, Josef Musil, Martin Smrčka, Marek Bradávka

Meningeomy jsou zpravidla pomalu rostoucí nádory, které vznikají z arachnoideálních buněk. Tvoří přibližně třetinu všech primárních intrakraniálních nádorů. Vyskytují se častěji u žen. Klinická manifestace meningeomů je závislá především na lokalizaci a velikosti tumoru. V terapii se uplatňuje hlavně chirurgická léčba, jejíž úspěšnost je spojena s radikalitou resekce. Další léčebnou modalitou je radiochirurgie, alternativou spíše experimentální zůstává hormonální terapie. Materiál a metodika: Autoři popisují zkušenosti svého pracoviště se záchytem, diagnostikou, terapií a dalším sledováním pacientů s meningeomem (n = 552). Výsledky a závěr: Navzdory převážné histologické benignitě meningeomů, recidivy mohou být poměrně časté a oscilují mezi 10 až 30 %, vždy s ohledem na stupeň radikality operace. Proto je nutná dispenzarizace těchto pacientů a pravidelné kontroly pomocí MR

Využití radioterapie v léčbě adenokarcinomu pankreatu

Vladimír Rak, Petr Pospíšil

Karcinom pankreatu patří mezi obávaná onemocnění a jeho incidence dlouhodobě mírně roste. Hlavním problémem je nepřítomnost adekvátní léčby, což má za následek její neuspokojivé výsledky. I při využití všech terapeutických možností se dlouhodobého přežití dočká jen malá část pacientů. O důležitosti chirurgického řešení není pochyb. Radikální operace je stále jedinou kurativní metodou léčby. Taktéž chemoterapie má víceméně jasnou roli. I v časném stadiu je reálné riziko, že již došlo k diseminaci onemocnění a chemoterapie je jediný způsob, jak tuto situaci ovlivnit. Role radioterapie je méně zřejmá. Bylo publikováno velké množství studií a výsledky nejsou tak jednoznačné, jako u chirurgie a chemoterapie. Nejistota ohledně radioterapie je podpořena nepříznivým uložením pankreatu, v jehož okolí se nachází množství, na záření citlivých, tkání. Tato nejistota je dobře znázorněna odlišnými přístupy odborných společností v Evropě a Americe k léčbě tohoto onemocnění. Úkolem tohoto článku je shrnout výsledky nejdůležitějších prací týkajících se radioterapie adenokarcinomu pankreatu a ukázat v jakých fázích onemocnění je radioterapie vhodná.

Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.