Onkologie, 2016, číslo 6

Úvodník

Kdo bude hlídat hlídače?

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Onkologie 2016: 10(6):

Přehledové články

Systémová léčba karcinomu močového měchýře

Systemic treatment for bladder cancer

Tomáš Büchler

Onkologie 2016: 10(6): 102-105

Systémová léčba karcinomu močového měchýře (CaMM) se uplatňuje ve čtyřech základních klinických situacích: v neoadjuvanci před radikální operací CaMM s invazí do svaloviny, v adjuvanci po radikální operaci CaMM, jako součást záchovných protokolů v konkomitanci s radioterapií a jako paliativní léčba pokročilého nebo metastatického onemocnění. Základním cytostatikem v léčbě CaMM je cisplatina, obvykle indikovaná v kombinovaných režimech.

Imunoterapie karcinomu prostaty

Immunotherapy for prostate cancer

Michal Podrazil, Radek Špíšek, Jiřina Bartůňková

Onkologie 2016: 10(6): 159-166

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u mužů. Současné vědecké poznatky zejména v oblasti molekulární imunologie vedou k lepšímu porozumění interakce mezi imunitním systémem a nádory, a tím umožňují identifikaci strategických imunoterapeutických cílů uplatňujících se ve vývoji nových protinádorových léků. Právě imunoterapie se kromě klasické hormonální terapie, radioterapie a chemoterapie jeví jako další perspektivní léčebná modalita u karcinomu prostaty. V článku je podán přehled současných imunoterapeutických přístupů, které jsou v klinickém hodnocení u karcinomu prostaty.

Renální karcinom a imunoterapie

Renal carcinoma and immunotherapy

Alexandr Poprach, Radek Lakomý

Onkologie 2016: 10(6): 251-255

Imunoterapie pacientů s metastatickým renálním karcinomem zažívá nebývalou renezanci, přesto je toto onemocnění stále nevyléčitelné. Použití různých checkpoint inhibitorů a protinádorových vakcín však vede k dalšímu prodloužení přežívání pacientů s touto diagnózou. Máme již výsledky studie III. fáze s anti-PD-1 protilátkou nivolumabem, další jsou s napětím očekávány. Taktéž již došlo k ukončení náboru do studie III. fáze – ADAPT, ve které se kombinuje cílená terapie s protinádorovou vakcínou, výsledky studie fáze II s touto léčbou jsou velmi povzbudivé. V uvedeném přehledu se věnujeme jak checkpoint inhibitorům, tak i některým vakcínám....

Maligní melanom a nové možnosti jeho léčby

Malignant melanoma and new options of treatment

Viera Bajčiová

Onkologie 2016: 10(6): 256-262

Léčba pokročilého a metastatického melanomu dosáhla v posledních pěti letech revolučních změn. Po desetiletích stagnace a hledání nových možností cílená biologická léčba a moderní imunoterapie nabízí šanci dlouhodobého přežívání téměř 30 % pacientům. Perspektivou do budoucna zůstává hledání prediktivních biomarkerů, délka efektivní léčby, optimální strategie pro wild type melanomy. Hledání různých variant kombinované léčby je předmětem klinických studií.

Sdělení z praxe

Změna barvy kůže jako nežádoucí účinek při léčbě sunitinibem u dětské pacientky s osteosarkomem

Skin discoloration as an adverse effect of treatment with sunitinib in a pediatric patient with osteosarcoma

Lenka Součková, Pavel Mazánek, Peter Múdry

Onkologie 2016: 10(6): 46-49

5Masarykův onkologický ústav Sunitinib jako multikinázový inhibitor je indikován k léčbě neresekovatelného a/nebo metastatického maligního gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST) tam, kde došlo k selhání léčby imatinibem v důsledku rezistence nebo intolerance. Další indikací je léčba pokročilého a/nebo metastatického renálního karcinomu (mRCC) anebo léčba neresekovatelných nebo metastatických dobře diferencovaných pankreatických neuroendokrinních nádorů (pNET) s progresí onemocnění u dospělých pacientů. Existují klinické zkušenosti s použitím sunitinibu také u dětských onkologických pacientů, např. s refrakterními solidními nádory,...

Angiosarkom prsu po aktinoterapii po záchovné operaci pro karcinom

Angiosarcoma of the breast after radiotherapy and brest-conserving surgery due tumor

Dalibor Dvořák, Zuzana Adamová, Tomáš Bár, Petr Mičulka

Onkologie 2016: 10(6): 275-277

Angiosarkom je raritní nádor prsu. Může se jednat o primární tumor, bez jednoznačného rizikového faktoru, ale i o sekundární, který je spojován s předchozí radioterapií. Projevuje se nejčastěji jako erytém či různě zbarvený nodulární tumor. V tomto příspěvku bychom chtěli představit 70letou pacientku, u které se objevil sekundární angiosarkom poté, co absolvovala prs zachovávající výkon s radioterapií pro karcinom prsu. Tato kazuistika má upozornit na tuto vzácnou diagnózu, na kterou je třeba myslet u pacientek s rudou či lividní lézí po aktinoterapii.

Pro sestry

Informovanost chlapců ve věku 15-19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat

Awareness of boys aged 15-19 on the prevention of cancer of the testicles

Jana Nespalová, Alena Machová

Onkologie 2016: 10(6): 283-286

Nádory varlat patří u dětí mezi vzácné typy maligních onemocnění, jejich výskyt se zvyšuje mezi 15.–19. rokem. Jsou řazeny mezi nejlépe léčitelné nádory dospělého věku. V ČR je ročně diagnostikováno cca 400 případů, výskyt nádorů varlat se zvyšuje. Onemocnění je vyléčitelné, je-li včasně diagnostikováno. Pravidelné preventivní prohlídky omezí progresi onemocnění a sestra u PLDD (praktický lékař pro děti a dorost) má nezastupitelnou úlohu v jeho prevenci. Cílem výzkumu bylo zjistit informovanost chlapců ve věku od 15 do 19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat. Byl použit kvantitativní výzkum, metoda dotazování a technika nestandardizovaného...


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.