Onkologie, 2016, číslo 5

Hlavní téma

Histiocytózy u dětí a dospívajících

Histiocytoses in kids and young adults

Zdenka Křenová, Viera Bajčiová, Jaroslav Štěrba

Onkologie 2016: 10(5): 206-209

Histiocytózy z Langerhansových buněk a histiocytózy z jiných něž Langerhansových buněk (LCH a non-LCH) jsou vzácná onemocnění, způsobená proliferací histiocytů, která mohou infiltrovat kůži, kosti, plíce, játra, slezinu a centrální nervový systém. Histiocytózy jsou velmi heterogenní onemocnění, klinické spektrum zahrnuje případy izolovaných lézí, které se zhojí bez léčby, až po případy rychle progredující, vedoucí k závažným následkům a které jsou někdy až život ohrožující. Histiocytózy rozdělujeme na LCH a non-LCH. LCH podle rozsahu onemocnění dělíme na monosystémovou formu (single system, SS-LCH, postižení jednoho orgánu či jednoho systému)...

Perinatální neuroblastom

Perinatal neuroblastoma

Pavel Mazánek

Onkologie 2016: 10(5): 210-214

Neuroblastom je nejčastější solidní nádor novorozeneckého věku. Typicky se prezentuje jako lokalizovaná adrenální masa, která je diagnostikována náhodně při prenatálním či postnatálním ultrazvukovém vyšetření, méně často se projeví jako hmatná abdominální masa při klinickém vyšetření. Většinu lokalizovaných adrenálních neuroblastomů v období do 6 měsíců věku dítěte je možné bezpečně zvládnout bez onkologické intervence pouze sledováním a očekáváním spontánní regrese.

Retinoblastom

Retinoblastoma

Karel Švojgr

Onkologie 2016: 10(5): 215-217

Retinoblastom (Rb) je typický nádor dětského věku. Přibližně v polovině případů mají pacienti s Rb somatickou mutaci retinoblastomového (Rb1) genu, tato forma Rb se nazývá hereditární retinoblastom a většinou postihuje obě oči. Druhou formou Rb je nehereditární, unilaterální Rb. Diagnózu Rb stanovuje oční specialista při podrobném vyšetření v celkové anestezii, kdy určuje stadium retinoblastomu, počet ložisek nádoru v jednotlivém očním bulbu a případný seeding (nádorové partikule volně plovoucí ve sklivci). Dětský onkolog doplňuje další stagingová vyšetření včetně magnetické rezonance mozku a orbit. Léčba Rb zahrnuje techniky lokální prováděné...

Pediatrický GIST

Pediatric GIST

Viera Bajčiová

Onkologie 2016: 10(5): 218-223

Pediatrický GIST patří mezi velmi vzácné nádory, liší se od GIST v dospělém věku molekulárně-genetickou analýzou, patogenezí a asociovanými syndromy, klinickým chováním a odpovědí na biologickou léčbu. Článek předkládá přehled molekulární klasifikace wild type pediatrického GIST a její význam pro klinickou praxi.

Léčba rabdomyosarkomů dětského věku

The rhabdomyosarcoma treatment in children

Ondřej Rohleder, Kristýna Melichárková, Pavel Mazánek, Viera Bajčiová, Peter Múdry

Onkologie 2016: 10(5): 224-227

Rabdomyosarkom je nejčastější sarkom měkkých tkání u dětí. Současné standardy léčby první linie jsou definovány protokoly severoamerické COG a evropské kooperativní skupiny EpSSG. Stratifikační kritéria poměrně spolehlivě predikují přežití pacientů, které se u lokalizovaných rabdomyosarkomů pohybuje mezi 60–80 %. Nové léčebné postupy ve fázi II/III přidávají v Evropě randomizovaně irinotecan a mTOR inhibitor, k dosavadním standardům ifosfamid/vinkristin/aktinomycin D (IVA) pro pacienty vysokého a velmi vysokého rizika (u tohoto plus doxorubicin – IVADo). Otázka udržovací terapie je řešena randomizací od 6–24 měsíců podle rizikové...

Přehledové články

Cílená léčba u nádorových onemocnění krve

Targeted therapy in treatment of blood cancer

Lenka Doležalová

Onkologie 2016: 10(5): 133-137

Hematologické malignity představují široké spektrum nádorových onemocnění, která postihují kostní dřeň (leukemie) a lymfatické uzliny (lymfomy). V léčbě se uplatňuje celá řada postupů, které se mohou i vzájemně kombinovat. U pacientů s nízkým stupněm rizika postačuje v začátcích léčby pouze observace či podpůrná léčba, u pokročilejších a akutních stadií podstupují pacienti autologní, alogenní transplantaci krvetvorných buněk, chemoterapii, radioterapii či cílenou léčbu. Další léčebné postupy zahrnují aplikaci růstových faktorů, imunomodulační léčbu, transfuzi, protiinfekční či chelatační léčbu. Léčebný postup a výběr léčiva se vždy odvíjí...

Původní práce

Prognostický význam exprese proteinu p53 u pacientů léčených pooperační adjuvantní radioterapií pro adenokarcinom rekta

Prognostic significance of expression of protein p53 in rectal cancer patients treated

David Buka, Josef Dvořák, Veronika Sitorová, Igor Richter, Igor Sirák, Radek Zapletal, Zuzana Donátová, Jana Hatlová, René Vobořil

Onkologie 2016: 10(5): 228-230

Východiska a cíl: Tumor supresorový gen TP53 je jedním z nejčastěji mutovaných genů lidských nádorů. Cílem této studie bylo zhodnotit prognostický význam exprese produktu tohoto genu-proteinu p53 u pacientů léčených pooperační adjuvantní radioterapií pro lokálně pokročilý adenokarcinom rekta. Pacienti a metody: Do studie bylo zařazeno 59 pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta, léčených pooperační adjuvantní radioterapií. Výsledky: Medián exprese proteinu p53 činil 70 %. Pětileté celkové přežití (OS) podle mediánu exprese proteinu p53: p53 < 70 = 53 %, pětileté celkové přežití p53 > 70 = 57 %, logrank: p = 0,86; HR = 0,94. Pětileté...

Sdělení z praxe

Kontrolovaný podtlak při komplikovaném hojení operační rány - kazuistika

Vacuum assisted therapy of complicated surgical wounds

Daniela Šimonová

Onkologie 2016: 10(5): 238-242

Kazuistika popisuje proces komplikovaného sekundárního hojení operační rány u obézní diabetičky, která podstoupila abdominální operaci pro pokročilý zhoubný nádor endometria. Po vyčerpání všech možností, které nabízí standardní konzervativní postupy, byla s úspěchem využita podtlakové terapie.


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.