Onkologie, 2016, číslo 4

Úvodník

Karcinom prsu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Onkologie 2016: 10(4): 159

 

Hlavní téma

Metronomická chemoterapie u karcinomu prsu

Metronomic chemotherapy in breast cancer

Tomáš Svoboda

Onkologie 2016: 10(4): 161-165

Metronomická léčba je léčebnou metodou dlouhodobého podávání nižších dávek léčiv (nejčastěji cytostatik) v kratších intervalech nebo kontinuálně. Je spojena především s nižší toxicitou, lepší tolerabilita však není alterována zhoršením léčebného účinku. Naopak, v řadě studií byla prokázána účinnost vyšší. Navíc je spojena se zlepšením kvality života a compliance pacientek, k čemuž přispívá převážně perorální (p.o.) způsob aplikace. Nelze se tedy divit, že se tento způsob léčby dočkal výrazné renezance a je využíván stále častěji.

Lobulární karcinom prsu

Lobular breast cancer

Katarína Petráková

Onkologie 2016: 10(4): 166-169

Invazivní lobulární karcinom (ILC) je druhý nejčastější typ karcinomu prsu. Většina nádorů je grade 2, má pozitivní estrogenové receptory (ER), nízkou proliferaci a nemá amplifikaci HER2 receptoru. Prvních pět let má lepší prognózu než invazivní duktální karcinom (IDC). V době sledování 6–10 let je celkové přežití příznivější pro pacientky s IDC. Magnetická rezonance (MR) má vyšší senzitivitu pro ILC než mamografie (MG), její přínos však není jednoznačný. V neoadjuvantních studiích dosahuje ILC menší četnost pCR, která navíc nemá vliv na celkové přežití pacientek. Vysoké procento léčebných odpovědí dosahuje neoadjuvantní hormonální...

Karcinom prsu u mužů

Male breast cancer

Zuzana Bielčiková

Onkologie 2016: 10(4): 170-174

Karcinom prsu u mužů je vzácné onemocnění, jehož léčba je odvozována z terapie karcinomu prsu u žen. Příčinou je jednak nedostatek dat, jednak předpokládaná podobnost nemocí u obou pohlaví. Nové poznatky o klinických a zejména biologických charakteristikách mužského karcinomu prsu by měly potvrdit podobnost s karcinomem prsu u žen nebo přinést důkazy o tom, že se jedná o zcela odlišné onemocnění vyžadující osobitý přístup. Nedostatky v základních strategiích léčby nesmí být způsobeny pohlavím nemocného ani raritním výskytem nemoci. To jsou důvody, pro které si mužský karcinom prsu zaslouží zvýšenou pozornost.

Sporné otázky v radioterapii karcinomu prsu

Controversial issues in breast cancer radiotherapy

Iveta Kolářová, Jaroslav Vaňásek

Onkologie 2016: 10(4): 175-180

Terapie karcinomu prsu je založena na multidisciplinárním přístupu, který zahrnuje chirurgickou, radiační a systémovou léčbu. Radioterapie představuje jednu z jejich základních součástí. Cílem adjuvantní radioterapie je eradikace nádorových reziduí po chirurgické léčbě jak po prs zachovávajícím výkonu tak i mastektomii. Radioterapie zlepšuje celkové přežití a snižuje riziko lokoregionální recidivy. Práce je zaměřena na současné poznatky radioterapie karcinomu prsu, na kontroverzní otázky, jako je akcelerované parciální ozáření, alternativní frakcionační modely a na nové přístupy v ozařování regionálních uzlinových oblastí.

Přehledové články

Karcinomy štítné žlázy z pohledu onkologa - systémová léčba

Malignant tumors of the thyroid gland by oncologist - systemic treatment

Andrea Jurečková

Onkologie 2016: 10(4): 181-184

Nádory štítné žlázy jsou poměrně vzácné, jejich incidence činí 36–60 případů na 1 milion obyvatel (tj. 0,5–1 % všech zhoubných nádorů). V poslední době však trvale stoupá. Tvoří velmi mnohotvarou skupinu nádorů s variabilní biologickou aktivitou. Vyskytují se častěji u žen než u mužů. Dělíme je na diferencované karcinomy – DTC (papilární – PTC, folikulární – FTC, z Hürthleho buněk), medulární karcinom – MTC a anaplastický karcinom – ATC. Vzácně se mohou ve štítné žláze objevit také lymfomy, sarkomy nebo metastázy jiných malignit. V článku bude podán přehled systémové léčby jednotlivých typů karcinomů:...

Využití radioterapie v léčbě adenokarcinomu pankreatu

Radiotherapy in treatment of pancreatic adenocarcinoma

Vladimír Rak, Petr Pospíšil

Onkologie 2016: 10(4): 185-188

Karcinom pankreatu patří mezi obávaná onemocnění a jeho incidence dlouhodobě mírně roste. Hlavním problémem je nepřítomnost adekvátní léčby, což má za následek její neuspokojivé výsledky. I při využití všech terapeutických možností se dlouhodobého přežití dočká jen malá část pacientů. O důležitosti chirurgického řešení není pochyb. Radikální operace je stále jedinou kurativní metodou léčby. Taktéž chemoterapie má víceméně jasnou roli. I v časném stadiu je reálné riziko, že již došlo k diseminaci onemocnění a chemoterapie je jediný způsob, jak tuto situaci ovlivnit. Role radioterapie je méně zřejmá. Bylo publikováno velké množství studií a výsledky...

Původní práce

Prognostický význam hustoty kapilár určované pomocí protilátky proti CD34 a CD105 u pacientů léčených pooperační adjuvantní radioterapií pro adenokarcinom rekta

Prognostic significance of microvesel density determined using CD34 and CD105 antibody in rectal cancer patients treated with postoperative adjuvant radiotherapy

Josef Dvořák, Veronika Sitorová, Igor Richter, David Buka, Igor Sirák, Radek Zapletal, Zuzana Donátová, Jana Hátlová, René Vobořil

Onkologie 2016: 10(4): 189-192

Cíl: Cílem studie bylo zhodnotit prognostický význam hustoty kapilár určovaných pomocí protilátky proti CD34 a protilátky proti CD105 (endoglin) u pacientů léčených pooperační adjuvantní radioterapií pro lokálně pokročilý adenokarcinom rekta. Pacienti a metody: Do studie bylo zařazeno 59 pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta, léčených pooperační adjuvantní radioterapií. Výsledky: Medián doby sledování souboru byl 75 měsíců (tj. 6,3 roku) od ukončení léčby. Medián hustoty kapilár určované pomocí protilátky proti CD34 činil 104,55 kapilár/mm2. Pětileté celkové přežití dle mediánu hustoty kapilár stanovené pomocí protilátky proti CD34:...

Sdělení z praxe

Risk adapted terapie u I. klinického stadia neseminomů

Risk adapted treatment in clinical stage I. non-seminomatous germ cell tumours

Tomáš Pokrivčák, Radek Lakomý, Rostislav Vyzula

Onkologie 2016: 10(4): 193-195

Nejčastější malignitou u mužů ve věku 15–40 let jsou testikulární germinální nádory. Díky vysoké citlivosti k onkologické terapii se jedná o nejlépe léčitelné solidní nádory dospělého věku. Neseminomové germinální testikulární nádory představují přibližně 45 % všech testikulárních nádorů. Většina z nich je zachycena ve stadiu I. Dle doporučení odborných společností je standardní postup po primárně provedené orchiektomii nejednotný. Může být využita možnost pečlivého sledování, chemoterapie na bázi cisplatiny nebo retroperitoneální lymfadenektomie. Pravděpodobnost relapsu závisí na rizikových faktorech, z nichž nejdůležitější roli hraje...

Supratentoriální extraventrikulární anaplastické ependymomy WHO stupně III. Dvě kazuistiky

Extraventricular, supratentorial ependymomas. Two case reports

Ondřej Kalita, Miroslav Vaverka, Miloslava Zlevorová, Yvona Klementová, Magdalena Megová

Onkologie 2016: 10(4): 196-198

Extraventrikulární, supratentoriální ependymomy jsou velmi vzácné nádory dospělých. Z toho důvodu faktory, které ovlivňují prognózu, jsou známy jen omezeně. Předkládáme kazuistiky dvou pacientů, kteří byli vyšetřování pro první epileptický záchvat, respektive pro bolesti hlavy, nauzeu a zvracení. MRI u obou odhalila extraventrikulární nádor v pravém spánkovém laloku mozku. Pacienti podstoupili radikální resekci nádoru. Histologický nález potvrdil anaplastický ependymom. Oba poté měli radioterapii. První pacient měl recidivu nádoru, s opakovanými operacemi a chemoterapiemi. Nakonec 27. měsíc od operace umírá. Druhý pacient je 84 měsíců od diagnózy...


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.