Onkologie, 2016, číslo 2

Úvodník

Platí Hippokratova přísaha i v roce 2016?

prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.

Onkologie 2016: 10(2):

Hlavní téma

Bazaliom

Basal cell carcinoma

Petr Arenberger, Jiří Ettler

Onkologie 2016: 10(2): 62-65

Bazaliom je maligní epidermální nádor vycházející z buněk bazální vrstvy. Roste pomalu, ale destruuje kůži i okolní tkáně v daném místě. Má však extrémně nízké riziko metastazování. Bazaliom má charakteristický klinický a histologický obraz. Mezi terapeutické možnosti patří chirurgická excize, kyretáž, kryoterapie, diatermokoagulace, lokální imunoterapie, fotodynamická terapie, cílená systémová léčba a radioterapie. V článku jsou některé z nich probrány detailně.

Primární kožní lymfomy: současný pohled na vzácná hemato-onkologická onemocnění

Primary cutaneous lymphomas: current view of rare hematologic malignancies

Jindřich Polívka

Onkologie 2016: 10(2): 66-71

Primární kožní lymfomy jsou vzácná a velmi heterogenní skupina lymfoproliferativních onemocnění postihující kůži. Diagnóza kožních lymfomů vyžaduje hodnocení jak klinických tak histopatologických nálezů. Léčba závisí především na podtypu kožního lymfomu a klinickém stadiu onemocnění. Léčba vyžaduje multidisciplinární přístup. Přehledový článek si klade za cíl představit současný pohled na diagnostický a léčebný přístup k primárním kožním lymfomům, více se zaměřuje na mycosis fungoides a Sézary syndrom.

Kožní paraneoplázie

Skin paraneoplastic syndromes

Kateřina Švarcová, Alena Machovcová

Onkologie 2016: 10(2): 72-75

Paraneoplázie představují heterogenní skupinu příznaků a chorob, které se nepravidelně vyskytují u některých nádorů a u nichž není vždy zcela jasný patofyziologický vztah mezi nádorem a paraneoplastickým projevem. Paraneoplázie jsou obvykle vyvolány nepřímo látkami, které nádor uvolňuje, autoimunitními mechanizmy a jinými nepřesně popsanými pochody.

Přehledové články

Léčba pokročilého gastrointestinálního stromálního tumoru

Treatment of gastrointestinal stromal tumour

Zdeněk Linke

Onkologie 2016: 10(2): 80-86

Gastrointestinální stromální tumor je nejčastějším neepiteliálním tumorem zažívacího traktu. V posledních letech prodělaly velice rychlý vývoj možnosti jeho systémové léčby. Efektivita biologických přípravků v paliativní indikaci byla důvodem k jejich zavedení i v adjuvantním podání. Základní pozici v prvé paliativní linii i v adjuvantní indikaci u vysoce rizikových resekovaných GIST má imatinib. Po jeho selhání v iniciální dávce se doporučuje jeho eskalace a teprve poté léčba dalšími biologickými preparáty jako sunitinib nebo regorafenib. Existuje celá řada preparátů, které byly či jsou aktuálně zkoumány v klinických studiích.

Rektovaginální píštěl jako komplikace chirurgické léčby u pacientek s karcinomem rekta

Rectovaginal fistula as a complication of surgical treatment in patients with rectal cancer

Libor Ševčík, Petra Guňková

Onkologie 2016: 10(2): 87-90

Jednou z nejzávažnějších komplikací resekcí rekta jsou anovaginální a rektovaginální píštěle, které se vyskytují v 0,9–10 % s letalitou 6 % až 22 %. Následné reoperace mohou zvýšit výskyt lokálních recidiv a snižují celkové přežívání pacientek. Píštěle mohou být klasifikovány podle doby vzniku, místa vzniku a podle vztahu ke staplerové linii. Nejčastější příčinou vzniku píštělí je anastomotická sepse a perianastomotická infikovaná kolekce, většinou na podkladě dehiscence anastomózy. Mezi rizikové faktory pro vznik píštělí patří anastomózy ve vzdálenosti 4-7 cm, totální mesorektální excize, chemoradioterapie, intraoperační komplikace spojené...

Neuromuskulární symptomatologie jako první projev maligního onemocnění a původní evoluční význam změn chování, vyvolaných prozánětlivými cytokiny

Neuromuscular symptomatology as primary manifestation of a malignant neoplasm and a phylogenetic importance

Jana Neuwirthová, Břetislav Gál, Pavel Smilek, Hana Binková, Pavla Urbánková, Rom Kostřica

Onkologie 2016: 10(2): 92-97

Prozánětlivé cytokiny a hormonální změny u onkologických onemocnění vyvolávají metabolické, neurologické i psychické změny, které mohou být dokonce jedním z prvních příznaků skrytě probíhajícího nádoru. Navíc může dojít k produkci různých druhů autoprotilátek a objevení se příznaků podobných autoimunitním onemocněním. Specifické změny chování vlivem prozánětlivé signalizace z periferie jsou vlastní všem savcům a mají svůj fylogenetický význam, který se vyvinul u zraněných a nemocných zvířat za účelem redistribuce energie na zahojení ran a vyléčení infekce na straně jedné, a zvýšené ostražitosti před napadením predátorem na straně druhé.

Psychické stavy provázející návrat do zaměstnání po onkologické nemoci

Work ability in cancer survivors

Veronika Šutorová, Marta Romaňáková

Onkologie 2016: 10(2): 98-101

Obtížný návrat onkologicky nemocných do zaměstnání je celospolečenským problémem. Invalidizace postihuje téměř polovinu nemocných. Příčinou se ukazuje být nikoliv pouze onkologická nemoc (vedlejší účinky léčby a funkční handicapy), ale převážně přidružené psychické poruchy z okruhu úzkostí a depresí. Za řešení považujeme monitorovat a vytipovat rizikové pacienty, doporučovat je do psychoterapeutické péče v průběhu celé léčby, nikoliv až v době žádostí o pracovní neschopnost.

Původní práce

Axitinib v léčbě metastatického renálního karcinomu

Axtinib in treatment metastatic renal cell carcinoma

Igor Richter, Josef Dvořák, Věra Hejzlarová, Jiří Bartoš

Onkologie 2016: 10(2): 76-78

Cíl: Vlastní retrospektivní zhodnocení účinnosti a tolerance axitinibu. Pacienti a metody: Celkem jsme hodnotili 11 pacientů s metastatickým karcinomem ledviny. Všichni pacienti byli předléčení sunitinibem. Axitinib byl zahájen u všech pacientů v dávce 10 mg/den, ve dvou denních aplikacích. Léčebnou odpověď jsme hodnotili pomoci RECIST 1.1 kritérii na podkladě zobrazovacích metod. Hodnotili jsme celkové přežití (OS) a přežití bez známek progrese (PFS). Výsledky: Celkem jsme pozorovali toxicitu léčby u každého pacienta, převážně stupně I a II. Celkem tři pacienti byli akutně hospitalizovaní pro toxicitu léčby. Jeden pacient zemřel na hemoptýzu....

Sdělení z praxe

Metastatický primárně neresekabilní karcinom tlustého střeva manifestovaný v graviditě u 38leté pacientky pod klinickým obrazem karcinomu ovaria

Metastatic primary non-resectable colorectal cancer mimicking ovarian cancer in a 38-year old pregnant woman

Markéta Bednaříková, Vít Weinberger, Luboš Minář, Otakar Bednařík, Eva Jandáková, Jitka Hausnerová, Zdeněk Řehák, Šárka Bohatá, Dalibor Valík, Lenka Ostřížková, Dagmar Brančíková

Onkologie 2016: 10(2): 102-106

Popisujeme případ 38leté pacientky, která se dostavila na plánovanou prohlídku k registrujícímu gynekologovi ve 12. týdnu gravidity s příznaky, které přičítala svému těhotenství. Ultrazvukové vyšetření odhalilo zamlklé těhotenství a současně ovariální cystu. K došetření byla odeslána na Gynekologicko-porodnickou kliniku FN Brno. Zde bylo na základě provedených vyšetření vysloveno podezření na malignitu vs ovariálního origa s ascitem, metastázami na peritoneu a v játrech. Při vyšetření onkogynekologem byla odebrána biopsie z tumorózní infiltrace v poševní klenbě, histologický nález byl adenokarcinom grade II, ovariální origo možné. Následně...


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.