Onkologie, 2014, číslo 4

Úvodník

Zvládání stresu v lékařských profesích

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Onkologie 2014: 8(4): 147

Hlavní téma

Sledování nemocných s plicním karcinoidem 2002-2013

Follow-up of patients with pulmonary carcinoid 2002-2013

Ondřej Fischer, Juraj Kultan, Jana Kulísková, Ivona Grygárková, Vítězslav Kolek, Tomáš Tichý

Onkologie 2014: 8(4): 150-155

Karcinoid patří mezi neuroendokrinní tumory, které mohou produkovat endokrinně aktivní látky. Představuje 1–2 % plicních tumorů. Dle svých histopatologických charakteristik se dělí na typický a atypický karcinoid, od čehož odvisí i prognóza (13, 24). Typický karcinoid (TC) má příznivou prognózu, je často zjištěn náhodně, pětileté přežití je přes 90 %. Atypický karcinoid (AC) se vyznačuje agresivnějším chováním, časnějším metastazováním i nižším dlouhodobým pětiletým přežitím (40–60 %) (5, 13). Sledovali jsme soubor 52 pacientů s histologicky potvrzenou diagnózou karcinoidu, kteří se na naší klinice léčili v období 2002–2013....

Výskyt mutací genu EGFR u pacientů s NSCLC v České republice

Occurrence of EGFR gene mutations in patients with NSCLC in the Czech Republic

Ondřej Fiala, Monika Šatánková, Juraj Kultan, Miloš Pešek, Jana Skřičková, Vítězslav Kolek, Jindřich Fínek, Zuzana Zbožínková, Zbyněk Bortlíček

Onkologie 2014: 8(4): 156-159

Úvod: Nízkomolekulární inhibitory tyrozinkináz receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) představují moderní, účinné preparáty užívané k léčbě pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Aktivační mutace genu EGFR predikují dobrý efekt léčby EGFR tyrozinkinázovými inhibitory. Cílem této studie bylo zmapování výskytu mutací genu EGFR u pacientů s NSCLC v České republice. Metodika: Celkem 486 pacientů s pokročilým stadiem NSCLC (stadium IIIB a IV) neskvamózního histologického typu bylo vyšetřeno na přítomnost mutace genu EGFR na třech pneumoonkologických pracovištích. Porovnání zastoupení EGFR mutace dle pohlaví, věku...

Imunoterapie u karcinomu plic

Immunotherapy in lung cancer

Leona Koubková

Onkologie 2014: 8(4): 160-162

Imunoterapie se v posledních letech ukazuje jako slibná léčebná možnost i u bronchogenního karcinomu. Zájem je věnován zejména blokádě kontrolních imunitních bodů, které inhibují fyziologické imunitní mechanizmy a antigen specifické imunoterapii vakcinami. Léčba blokádou kontrolních imunitních bodů (immune checkpoints) zahrnuje monoklonální protilátky blokující CTLA-4 (cytotoxický T lymfocytární antigen) a protilátky blokující receptor PD1 (membránový protein programované buněčné smrti) a jeho ligand PD-L1.

Přehledové články

Kolorektální karcinom u seniorů

Colorectal cancer in the elderly

Lenka Ostřížková

Onkologie 2014: 8(4): 163-166

Populace v České republice stárne, prodlužuje se střední délka života. Počet nemocných karcinomem kolon a rekta v této věkové skupině neustále vzrůstá. Jaké jsou možnosti léčby kolorektálního karcinomu seniorů?

Invazivní mykotické infekce

Invasive fungal disease

Iva Kocmanová

Onkologie 2014: 8(4): 167-168

V posledních dvaceti letech došlo k nárůstu počtu invazivních mykotických infekcí, které navzdory pokrokům v diagnostice a léčbě zůstávají signifikantní příčinou mortality u pacientů se závažnými onemocněními.

Sdělení z praxe

Využití DIEP laloku k rekonstrukci prsu po ablaci pro cystosarcoma phyllodes

Using DIEP flap to reconstruct breast after ablation for cystosarcoma phyllodes

Tomáš Kempný, Břetislav Lipový, Jana Bartošková, Nora Gregorová, Pavel Brychta

Onkologie 2014: 8(4): 169-171

Cystosarcoma phyllodes je málo častý typ nádoru prsu. Jsou popsány jak benigní, tak i maligní formy tohoto nádoru. Většina studií se shoduje na tom, že benigní tumory jsou dominantní (asi 80–85 %) a asi pouze 15–20 % představuje maligní formu. Ze všech typů nádorů prsu představuje cystosarcoma phyllodes pouze asi 1 %, přesto se jedná o nejčastější non-epiteliální tumor prsu. V kazuistice popisujeme případ mladé ženy s diagnózou cystosarcoma phyllodes, u které byl použit v rekonstrukci prsu DIEP lalok.

Orofaciální metastázy orgánových malignit

Orofatial metastasis of organ tumors

Štefan Juhász, Richard Pink, Jiří Šimek, Petr Tvrdý

Onkologie 2014: 8(4): 172-176

Vzdálené metastázy maligních tumorů do oblasti obličeje jsou vzácné. Vyskytují se jak v měkkých tkáních ústní dutiny a obličeje, tak ve skeletu čelistí a jejich diagnostika nemusí být vždy snadná. Při plánování terapeutických postupů je nutné brát v úvahu celkový stav pacienta, prognózu a stupeň generalizace nádorového onemocnění. Na příkladech tří pacientů autoři prezentují vlastní zkušenosti s diagnostikou a terapií orálních metastáz zhoubných nádorů extraorální primární lokalizace. Práce je doplněna souhrnem dostupných informací o incidenci metastatických zhoubných nádorů v orofaciální oblasti.

Pro sestry

Medikační pochybení z perspektivy managementu zdravotnického zařízení

Medication errors from the perspective of health care management

Iva Brabcová, Sylva Bártlová, Valérie Tóthová, Dita Svobodová

Onkologie 2014: 8(4): 178-181

Medikační pochybení představují jeden z nejčastějších typů pochybení, které se vyskytují ve zdravotnických zařízeních. Výzkumné šetření Medikační pochybení z perspektivy managementu zdravotnického zařízení analyzovalo jejich příčiny v sesterské praxi. Výzkum potvrdil, že příčiny medikačních pochybení lze rozdělit do čtyř kategorií: lidé (pracovní přetížení, únava sester, neochota pacienta spolupracovat…), intervence (neúplná a nečitelná preskripce, generická záměna léku sestrou nebo nesprávné uchovávání léku), technika (zastaralá a nefunkční technika) a systém (absence vnitřních předpisů, nevhodné pracovní podmínky, nedostatečný systém...

Informace

Co nového v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu po červnovém Congress on Gastrointestinal Cancer (WCGIC) v Barceloně 2014

MUDr. Eva Sedláčková

Onkologie 2014: 8(4): 183-184

ASCO 2014

Dagmar Brančíková, Zdeněk Mechl

Onkologie 2014: 8(4): 187-190


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.