Onkologie, 2013, číslo 6

Úvodník

Slovo úvodem

PhDr. Václav Mertin

Onkologie 2013: 7(6): 271

Přehledové články

Neoadjuvantní léčba karcinomu rekta

Neoadjuvant treatment of rectal adenocarcinoma

Igor Richter, Josef Dvořák, Jiří Bartoš

Onkologie 2013: 7(6): 287-292

Léčba karcinomu rekta je multimodální. Nezastoupitelnou roli představuje radioterapie. Předoperační chemoradioterapie je indikovaná u rozsahu tumoru T3–4 nebo v případě postižení lymfatických uzlin. Jako cytostatika se používají 5-fluorouracil (5-FU) nebo kapecitabin. Hlavním smyslem předoperační chemoradioterapie je dosažení negativního cirkumferenčního (laterálního) okraje (CRM) při následné totální mezorektální excizi (TME).

Původní práce

Nádorová tkáňová banka jako zdroj nových důležitých informací k prediktivním a prognostickým faktorům u karcinomu prsu

The tumor tissue bank as a source of new important information to predictive and prognostic factors in breast cancer

Alžběta Filipová, Zuzana Mačingová, Pavel Jandík, Pavel Měřička, Martina Řezáčová, Stanislav Filip

Onkologie 2013: 7(6): 276-280

Nádorová tkáňová banka obsahující kryokonzerované vzorky nádorových tkání umožňuje rozvoj nových diagnostických postupů založených na metodách molekulárně-biologických a genetických analýz. Naše studie byla zahájena v červnu 2008. Prezentované výsledky představují období pěti let (follow up). Celkový počet nemocných žen s karcinomem prsu, které byly zařazeny do projektu, byl 233 pacientek, průměrný věk 65,2 roku (věkový rozdíl 27–88 let). V naší studii byly odebrány a kryokonzervovány vzorky od 156 nemocných žen. Cílem naší studie je vytvořit program evidence a hodnocení prediktivních a prognostických faktorů analyzovaných novými molekulárně-biologickými...

Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie primárních tumorů mozku

Stereotactic radiotherapy and radiosurgery of primary brain tumors

Hana Doleželová, Petr Pospíšil, Pavel Šlampa, Irena Čoupková, Jan Garčič, Pavel Fadrus, Tomáš Svoboda, Iveta Selingerová, Ivana Horová

Onkologie 2013: 7(6): 281-285

2Oddělení radiologické fyziky MOÚ Brno 3Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno 4Klinika komplexní onkologické péče LF MU a MOÚ Brno 5Ústav matematiky a statistiky PřF MU Brno Účel studie: Retrospektivně jsme zpracovali výsledky léčby mozkových nádorů stereotaktickou radioterapií a radiochirurgií. Použité metody: Pacienti podstoupili plánovací CT a MR vyšetření. Poté bylo provedeno plánování cílového objemu a ozařovací techniky v BrainLab systému a pacienti byli ozářeni na X-noži Varian s vícelamelovým kolimátorem BrainLab. Radiochirurgie byla aplikována jednorázově s fixací ve stereotaktickém rámu. Pacienti, kteří podstoupili frakcionovanou...

Komentáře

Regorafenib v monoterapii u předléčeného metastatického kolorektálního karcinomu (CORRECT): mezinárodní multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie klinické fáze 3

Zdeněk Linke

Onkologie 2013: 7(6): 298-300

Komentář ke klinické studii CORRECT autorů Eric Van Cutsem, Alberto Sobrero, Salvatore Siena, Alfredo Falcone, Marc Ychou, Yves Humblet, Olivier Bouché, Laurent Mineur, Carlo Barone, Antoine Adenis, Josep Tabernero, Takayuki Yoshino, Heinz-Josef Lenz, Richard Goldberg, Daniel J. Sargent, Frank Cihon, Andrea Wagner, Dirk Laurent, Axel Grothey

Sdělení z praxe

Angiosarkom dolní čelisti

Mandibular angiosarcoma

Richard Pink, Patrik Flodr, Peter Tvrdý, Jindřich Pazdera

Onkologie 2013: 7(6): 292-295

Úvod: Maligní mezenchymové nádory jsou v orofaciální oblasti daleko vzácnější než karcinomy. Představují pouze 1 % z celkového počtu malignit s více než 50 podtypy. Angiosakomy jsou vysoce maligní nádory vycházející z krevních nebo lymfatických cév. Jejich výskyt je nízký až raritní s nejistou prognózou. Z celkového počtu sarkomů tvoří angiosarkom 5,4 % a v oblasti hlavy a krku se vyskytuje nejčastěji. Rámcový staging a grading se odvíjí dle FNCLC a NCI. Cíl práce: Cílem sdělení je upozornit na vzácné maligní onemocnění v oblasti hlavy a krku, které může být diagnosticky opomenuto či nerozpoznáno s fatálními následky pro nemocného. Materiál,...

Multidisciplinární přístup v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Multidisciplinary approach in the treatment of metastatic colorectal cancer

Lenka Ostřížková, Dagmar Brančíková, Zdeněk Mechl

Onkologie 2013: 7(6): 296-297

Kolorektální karcinom je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním. V době diagnózy má více něž 30 % nemocných založené vzdálené metastázy. Nejčastější jsou metastázy jaterní. Multidisciplinární přístup k terapii jaterních metastáz vede k prodloužení přežití nemocných.

Pro sestry

Kognitivně-behaviorální terapie u umírajících onkologických pacientů

Cognitive-behavioral therapy in dying oncological patients

Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková, Jiří Kozák

Onkologie 2013: 7(6): 307-309

Pokroky současné medicíny výrazně zvýšily šance na léčbu onkologických onemocnění a přispívají k prodloužení života pacientů. O to více prostoru vzniká v rámci komplexní léčby pro psychoterapeutické intervence. Lidé, kteří čelí konci svého života v důsledku onkologického onemocnění, tak činí v různém prostředí. Mohou se rozhodnout zůstat doma, žít s rodinou nebo druhými lidmi, nebo se přestěhovat např. do zařízení následné péče, domova pro seniory, nebo léčebny dlouhodobě nemocných. Mohou být jakéhokoli věku, od mladých dospívajících až po starce. Lidé, kteří se náhle ocitnou v nemocničním prostředí, se musí vyrovnat s významnými změnami tělesných...

Hodnotící nástroje pro zjišťování potřeb pacientů v paliativní péči

Needs Assessment Tools for Palliative Care

Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová

Onkologie 2013: 7(6): 310-314

Paliativní péče klade důraz na kvalitu života nemocného a saturaci jeho bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb. V zahraničí se používají nástroje pro hodnocení potřeb pacientů v onkologické či paliativní péči, které pomáhají zdravotnickým pracovníkům porozumět specifickým potřebám pacientů, které by mohly být předmětem profesionální individualizované péče. Cílem tohoto přehledového článku je analyzovat měřící nástroje pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči, porovnat je s doporučenými postupy pro tvorbu měřících nástrojů v paliativní péči a s českou verzí dotazníku PNAP. V elektronických databázích (Medline, Scopus, Proquest Public...

Informace

2013 International Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society for Oral Oncology Symposium, June 27-29, 2013, Berlin, Germany

Ladislav Slováček

Onkologie 2013: 7(6): 302-304

Díky přesnější selekci pacientů s mCRC s vyloučením mutací více genů RAS může cetuximab ještě významněji prodloužit přežití: nové výsledky studie FIRE-3

Zuzana Zafarová

Onkologie 2013: 7(6): 305

Léčba cetuximabem v kombinaci s FOLFIRI v 1. linii zajistila o 7,5 měsíce delší celkové přežití u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC), kteří nemají žádnou mutaci RAS, než kombinace bevacizumabu se stejnou chemoterapií. Těchto výsledků bylo dosaženo u pacientů, kteří měli nejen divoký typ KRAS exonu 2 (jako v první analýze studie FIRE-3), ale také KRAS exonů 3 a 4, NRAS exonů 2, 3 a 4 a BRAF. U pacientů s mutací RAS tento přínos cetuximabu nebyl pozorován. Výsledky vzbudily velkou pozornost na Evropském onkologickém kongresu (ECC) v Amsterdamu v září 2013, protože umožňují přesnější selekci pacientů s mCRC, pro které bude přínos...


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.