Onkologie, 2013, číslo 3

Úvodník

Potřebují lékaři lékařskou etiku?

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Onkologie 2013: 7(3): 107

Hlavní téma

Lymfoidní malignity se zaměřením na vzácnější nehodgkinovy lymfomy- úvodní slovo

doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

Onkologie 2013: 7(3): 112

Novinky v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých

Advances in treatment of acute lymphoblastic leukemia in adults

František Folber, Michael Doubek

Onkologie 2013: 7(3): 113-116

Akutní lymfoblastická leukemie dospělých patří mezi vzácnější prekurzorová maligní lymfoproliferativní onemocnění. Tato práce shrnuje doporučení pro diagnostiku a léčbu a uvádí některé nové nadějné léky, které se zkoušejí v klinických studiích.

Chronická lymfocytární leukemie - diagnostika a léčba

Chronic lymphocytic leukemia - diagnosis and treatment

Anna Panovská, Michael Doubek

Onkologie 2013: 7(3): 117-120

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je nízce maligní lymfoproliferativní onemocnění postihující starší populaci. Jde o nejčastější leukemii v západním světě, kde tvoří téměř 30 % všech leukemií. Patogenezi CLL stále neznáme, je studována role antigenní stimulace, narušené apoptózy a vlivu mikroprostředí. Jsou analyzovány nové prognostické faktory, které by pomohly určit rizikové skupiny pacientů vyžadující časné a intenzivní zahájení terapie. Léčba CLL se v posledních letech intenzivně vyvíjí. Zatímco ještě před několika lety byl zlatým standardem léčby CLL chlorambucil, v současnosti se stěžejní léčbou první linie staly kombinované režimy...

Nové perspektivy v patogenezi a diagnostice lymfomu z plášťových buněk (mantle cell lymfomu)

New perspectives in the pathogenesis and diagnosis of mantle cell lymphoma

David Šálek, Andrea Janíková, Pavla Veselá, Jiří Mayer

Onkologie 2013: 7(3): 121-126

Mantle cell lymfom (MCL) neboli lymfom z plášťových buněk patří mezi vzácnější B-lymfoproliferace s podílem asi 7–8 % na celkovém množství všech nehodgkinových lymfomů. Klinicky se MCL vyznačuje neblahou kombinací vlastností indolentních (rekurentní průběh) a agresivních (vysoká proliferační aktivita, chemorezistence) lymfomů. Prognóza onemocnění zůstává stále neuspokojivá s mediánem přežití 4–5 let. V současné době se předpokládá, že pro vznik klinicky manifestního MCL je nutný souběh několika patologických událostí na genové úrovni. Nezbytným předpokladem je porucha regulace buněčného cyklu řízené cyklinem D1, za další krok se...

Primární lymfom centrální nervové soustavy

Primary central nervous system lymphoma

Heidi Móciková

Onkologie 2013: 7(3): 127-129

Primární lymfomy centrální nervové soustavy představují řídce se vyskytující skupinu extranodálních nehodgkinských lymfomů, charakterizovanou agresivním klinickým průběhem a neuspokojivými výsledky léčby. Standardem léčby je kombinace chemoterapie s vysokými dávkami metotrexátu a radioterapie celého mozku. Kombinace chemoterapie a radioterapie mozku zvyšuje počet léčebných odpovědí, je však provázena významnou neurotoxicitou. Samotná radioterapie je léčebnou alternativou u starších pacientů nevhodných k systémové chemoterapii. V rámci studií je testován význam vysokých dávek chemoterapie s autologní transplantací periferních kmenových buněk...

CNS progrese u agresivních lymfomů: incidence, rizikové faktory, profylaktické a léčebné možnosti

CNS progression in aggressive lymphomas: incidence, risk factors, prophylactic and treatment possibilities

Robert Pytlík

Onkologie 2013: 7(3): 129-134

Riziko CNS progrese u vysoce agresivních lymfomů (lymfoblastový a Burkittův lymfom) dosahovalo v historických souborech až 30%, podařilo se jej však výrazně snížit pomocí intratekální profylaktické terapie a inkorporací systémových cytostatik prostupujících hematoencefalickou bariéru do léčebných protokolů. U ostatních agresivních lymfomů je riziko CNS progrese nižší (pod 10 % v recentních studiích), avšak u vybrané skupiny nemocných se může i zde pohybovat kolem 25–30 %. Bohužel, na rozdíl od lymfoblastového a Burkittova lymfomu se u jiných agresivních histologií nepodařilo profylaktické úspěchy zopakovat. Tento článek se zabývá incidencí,...

Přehledové články

Cílená léčba metastatického melanomu vemurafenibem

Vemurafenib in the target therapy of metastatic melanoma

Ivo Kocák, Ilona Kocáková, Stanislav Špelda

Onkologie 2013: 7(3): 140-143

Metastatický melanom je agresivní onemocnění. Dosud využívané léčebné možnosti jako aplikace dakarbazinu, temozolomidu, high dose interleukinu-2 byly relativně omezené. Vemurafenib je malá molekula, která má schopnost inhibovat mutovanou BRAF proteinkinázu. Na základě provedených klinických studií BRIM-2 a BRIM-3, kdy vemurafenib dokázal prodloužit celkové přežití (OS) a dobu do progrese onemocnění (PFS), byl zaregistrována v EU k léčbě v monoterapii u dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF.

Léčebné možnosti u multicentrické Castlemanovy choroby

Treatment options for multicentric Castleman disease

Petr Szturz

Onkologie 2013: 7(3): 144-147

Východiska: Castlemanova choroba je vzácné neklonální lymfoproliferativní onemocnění se 2 klinickými (unicentrická a multicentrická) a 4 histomorfologickými (hyalinně-vaskulární, plazmocelulární, smíšená a plazmablastická) typy. Multicentrická Castlemanova choroba je typicky agresivní, relabující onemocnění s generalizovanou lymfadenopatií a systémovými příznaky. Z důvodu absence randomizovaných srovnávacích studií nejsou léčebná doporučení pro tuto formu dosud jednotná a v praxi se lékaři orientují zejména podle retrospektivních popisů jednotlivých případů a malých souborů pacientů. Cíl: Tato práce shrnuje dostupné poznatky o léčebných modalitách...

Původní práce

Výskyt dalších novotvarů u nemocných s leukemií

The incidence of other neoplasms in patients with leukemia

Edvard Geryk, Radim Štampach, Jiří Kozel, Petr Dítě, Milan Konečný

Onkologie 2013: 7(3): 135-139

Z 30 166 případů leukemií, evidovaných v českém registru nádorů v letech 1976–2005 bylo 3 937 vícečetných případů spojeno s výskytem jiných novotvarů. Z nich se 2 450 (62,2 %) vyskytlo u mužů a 1 487 (37,8 %) u žen, tj. 14,7% případů u mužů a 11 % u žen ze všech evidovaných leukemií. Po 1 715 primárních leukemiích bylo diagnostikováno 2 064 jiných novotvarů a před 2 222 následnými leukemiemi 2 642 jiných primárních nádorů. Ze 14 krajů se ve třech vyskytlo 35,5 % vícečetných leukemií (Jihomoravský a Severomoravský kraj, Praha). V průměru za 4,9 roku u mužů a 5,5 roku u žen následovalo 35,1 % nádorů kůže a melanom, 16,9 % nádorů trávicích,...

Sdělení z praxe

Výsledky léčby a sledování pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku po konkomitantní léčbě cetuximabem a radioterapií

Outcomes of treatment and follow-up of patients with squamous cell head and neck cancers after concomitant

Jana Neuwirthová, Pavel Smilek, Jan Rottenberg, Rom Kostřica, Renata Červená

Onkologie 2013: 7(3): 148-150

2Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav Brno V této práci budou prezentovány jak vlastní výsledky léčby cetuximabem a radioterapií u pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku, tak i poléčebného sledování. Terapeutické výsledky byly u našich pacientů velmi dobré, ze 30 pacientů jsme zaznamenali celkem 90 % kompletních remisí u lokoregionálně pokročilých stadií. V dalším sledování bylo 2letého celkového přežití dosaženo u 82 % souboru a 2letého přežití bez příznaků onemocnění u 76 % pacientů.

Pro sestry

Reverzní izolace - chrání nebo zatěžuje pacienty po transplantaci kostní dřeně?

Reversible isolation - protects or bothers the patients after bone marrow transplantation?

Alice Cetlová

Onkologie 2013: 7(3): 155-158

Ošetřovatelská péče o pacienty po transplantaci kostní dřeně nebo periferních kmenových buněk je vysoce specializovaná péče, kterou zajišťují specializovaná hematoonkologická centra. Tato péče je poskytována nejen dospělým pacientům, ale i dětem. Zajistit imunokompromitovaným pacientům co nejvhodnější podmínky pro jejich léčbu. Aby byli co nejméně ohroženi infekcemi zvenčí a přitom byli co nejméně sociálně izolováni od rodiny, okolního světa. Míra reverzní – ochranné izolace je předmětem diskuzí odborníků na celém světě.

Firemní informace

Nejmodernější anti-EGFR cílená léčba u metastazujícího kolorektálního karcinomu

2. edukační setkání středoevropských onkologů organizované skupinou CECOG

Onkologie 2013: 7(3): 151-153

26. dubna 2013 proběhlo v Praze druhé edukační setkání onkologů organizované skupinou CECOG (Central European Cooperative Oncology Group). Cílem CECOG je šíření nejnovějších poznatků v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC). Pro českou onkologii je toto téma nanejvýš zajímavé, protože se řadíme mezi státy na smutných předních místech v incidenci a mortalitě na toto onemocnění. Odhady pro rok 2013 hovoří o 8764 nových případů CRC, přičemž více než polovina z nich bude v době diagnózy ve stadiu III a IV. CECOG zorganizovala studie CORE-1 a CORE-2, jejichž cílem bylo zhodnotit možnosti léčby pacientů s neresekabilním mCRC. CORE-1 ukázala,...


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.