Onkologie, 2012, číslo 6

Úvodník

Komunikace na onkologických pracovištích

doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc.

Onkologie 2012: 6(6): 293

Hlavní téma

Invazívne mykotické infekcie u hematoonkologických pacientov - epidemiológia, rizikové faktory, klinické príznaky a diagnostika

Invasive fungal diseases in hematological patients - epidemiology, risk factors, clinical sings and diagnostics

Martina Tošková, Jana Winterová, Iva Kocmanová, Zdeněk Ráčil

Onkologie 2012: 6(6): 298-303

Invazívne mykotické infekcie predstavujú závažnú infekčnú komplikáciu imunokompromitovaných pacientov. V porovnaní s bakteriálnymi infekciami je ich výskyt menej častý, na druhú stranu mortalita s nimi spojená je výrazne vyššia než je tomu u infekcií bakteriálnych. Posledné dve desaťročia priniesli významné zmeny v epidemiológii invazívnych mykóz a behom posledných niekoľkých rokov došlo k značným pokrokom v diagnostike a liečbe.

Antimykotická léčba invazivních mykóz imunosuprimovaných nemocných

Treatment of invasive fungal infections

Jana Diatková, Martina Tošková, Iva Kocmanová, Jiří Mayer, Zdeněk Ráčil

Onkologie 2012: 6(6): 304-308

V průběhu posledních let dochází k nárůstu počtu imunosuprimovaných nemocných a tím i k vzestupu invazivních mykotických onemocnění. Terapie hlubokých mykóz je mnohdy obtížná, mortalita a morbidita těchto infekčních komplikací jsou vysoké. Stále lepší dostupnost nových antimykotik rozšiřuje naše léčebné možnosti a zlepšuje výsledky terapie těchto invazivních mykotických infekcí. Předkládaná práce podává informace o využití jednotlivých antimykotik v léčbě invazivních mykóz, shrnuje léčbu invazivní aspergilózy (IA), invazivní kandidózy (IC) a empirickou antimykotickou terapii. Doporučení vychází ze závěrů prezentovaných Europen Conference on...

Vorikonazol a význam měření jeho plazmatických koncentrací v průběhu antimykotické léčby

Voriconazole and importance of its plasma concentration measurements in the course of antifungal therapy

Jana Diatková, Ludmila Malášková, Iva Kocmanová, Martin Tošková, Jiří Mayer, Zdeněk Ráčil

Onkologie 2012: 6(6): 309-312

Vorikonazol je širokospektrální antimykotikum používané v profylaxi a léčbě závažných invazivních mykotických infekcí, nejenom u imunodeficientních pacientů. Vyznačuje se velkou variabilitou dosahovaných plazmatických koncentrací v důsledku rozdílné resorpce při perorálním podávání, rozdílnou metabolizací a četnými lékovými interakcemi. Dosavadní limitovaná literární data ukazují na možnost vztahu mezi plazmatickou koncentrací vorikonazolu a selháním antimykotické léčby nebo toxicitou tohoto léku. Cílem této přehledné práce je analyzovat skutečnou použitelnost monitoringu plazmatických koncentrací vorikonazolu v běžné klinické praxi.

Přehledové články

Neuroendokrinní nádory žaludku

Gastric neuroendocrine neoplasms

Oldřich Louthan

Onkologie 2012: 6(6): 313-315

Článek uvádí přehled současných poznatků o žaludečních neuroendokrinních nádorech. Jde o heterogenní skupinu zahrnující 3 typy, které se odlišují svým biologickým chováním a léčebným přístupem. Typ 1 vzniká na podkladě chronické korporální atrofické gastritidy, je relativně málo maligní, léčba spočívá v endoskopickém odstranění drobných nádorů, u větších lézí či infiltrativních forem je nutná resekce žaludku, výjimečně gastrektomie. Typ 2 vzniká v rámci Zollinger-Ellisonova syndromu. Oba uvedené typy jsou gastrin-dependentní. Naproti tomu typ 3 je solitární nádor, vznikající bez závislosti na gastrinu, jeho maligní potenciál je značný. Nádor...

Systémová terapie mozkových metastáz

Systemic therapy of brain metastases

Radka Obermannová

Onkologie 2012: 6(6): 316-318

Mozkové metastázy jsou nejčastějším nádorovým postižením mozku u dospělých pacientů. Dle publikovaných dat se vyskytují u 10–20 % pacientů se solidními nádory. Ačkoliv moderní metody protinádorové léčby přinesly v posledních dvou dekádách prodloužení přežití pacientů se solidními tumory, v případě mozkových metastáz se udává průměrná doba přežití do šesti měsíců od stanovení diagnózy. Uvedené sdělení předkládá přehled dosavadních publikovaných dat.

Možnosti zobrazování lymfatických uzlin

Possibilities of lymph nodes imaging

Radka Šlaisová, Karel Benda, Petr Szturz, Hana Petrášová, Marek Mechl

Onkologie 2012: 6(6): 320-322

Lymfatické uzliny mohou být postiženy mnoha patologickými procesy, které zahrnují zánětlivé změny specifické a nespecifické etiologie, řadu benigních reaktivních změn a postižení primárními a sekundárními nádory. Zobrazení a následné vyhodnocení lymfatických uzlin jako benigní nebo potenciálně maligní je důležité zejména v rámci stagingu nádorových onemocnění a u pacientů s náhodně zjištěnou lymfadenopatií. Práce předkládá přehled zobrazovacích metod používaných v diagnostice lymfadenopatií. V textu je uvedená i moderní metoda kontrastní ultrasonografie hodnotící perfuzní změny uzliny po intravenózní aplikaci mikrobublinové kontrastní látky,...

Sdělení z praxe

Detekce multifokálního karcinomu prsu pomocí 18F-FDG PET/CT u pacientky s negativní mamografií, biopsií a ultrasonografií

18F-FDG PET/CT detection of the multifocal breast cancer in a patient with the positive axillary lymph node breast

Jiří Doležal, Dagmar Kalousová, Igor Sirák, Dana Dvořáková 4

Onkologie 2012: 6(6): 323-324

4Onkologické oddělení, Oblastní nemocnice Náchod Cíl: Prezentovat zajímavý případ 44leté ženy s metastázou karcinomu prsu v axilární lymfatické uzlině vpravo s negativní mamografií, biopsií a ultrasonografií prsů, kdy 18F-FDG PET/CT odhalil multifokální karcinom prsu vpravo. Materiál a metoda: Pacientka vyhledala lékaře pro hmatnou rezistenci v pravé axile. Následovala exstirpace paketu lymfatických uzlin z pravé axily, histologické vyšetření prokázalo metastázu karcinomu prsu. Mamografie a ultrasonografie obou prsů byla s negativním výsledkem. Vzhledem k pozitivitě metastáz v lymfatických uzlinách v pravé axile následovala ještě biopsie...

Panitumumab v léčbě nemocných s pokročilým metastazujícím kolorektálním karcinomem

Panitumumab in treating patients with advanced metastatic colorectal cancer

Luboš Holubec, Jindřich Fínek

Onkologie 2012: 6(6): 325-326

Panitumumab je první plně humánní anti-EGFR monoklonální protilátka, jež vykazuje velmi slibnou účinnost u nemocných s nemutovaným (wild) K-ras genem. Léčebný účinek panitumumabu v monoterapii byl prezentován ve stěžejních studiích III. fáze, ve kterých byl u nemocných léčených panitumumabem v monoterapii výrazně prodloužen čas do progrese ve srovnání s pacienty, jejichž onemocnění bylo rezistentní ke standardním chemoterapeutickým režimům a kteří dostávali podpůrnou léčbu. V následující klinické kazuistice je prezentován případ 70letého muže s metastazujícím kolorektálním karcinomem, u něhož bylo dosaženo dlouhodobé parciální remise při léčbě...

Pokročilý karcinom jícnu Multidisciplinární léčba - vlastní zkušenosti

Locally advanced esophageal cancer - multidisciplinar management - personal experience

Milada Zemanová, Pavel Vítek, Martina Vašáková, Aleš Novotný, Eva Maisnerová

Onkologie 2012: 6(6): 328-332

Karcinom jícnu je onemocnění s 90% mortalitou, ale část pacientů s lokálně pokročilým onemocněním může dlouhodobě přežívat díky multidisciplinární léčbě. Dokladem je tato kazuistika 40letého muže s dlaždicovým karcinomem středního jícnu prorůstajícím do dýchacích cest ve stadiu T4N1M0. Prvním léčebným zákrokem bylo zavedení Dumon Y-stentu do dýchacích cest jako urgentní zábrana sufokace. V dalším postupu byla použita konkomitantní chemoradioterapie, s dávkou záření 66Gy/33 frakcí/47 dní normofrakcionací. Chemoterapie v kombinaci cisplatina a fluorouracil byla podávána v celkové délce 6 cyklů, s ozářením během 2. a 3. cyklu. Na CT po léčbě byla...

Léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu: 2. národní multidisciplinární workshop

Metastatic colorectal cancer treatment: Second National Multidisciplinary Workshop

Zuzana Zafarová

Onkologie 2012: 6(6): 333-336

Léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu v posledních 10 letech významně pokročila od jednotně aplikované chirurgické a chemoterapeutické léčby přes zavedení biologické léčby, testování biomarkerů, a tím k individualizaci péče. Došlo také ke značnému rozvoji resekčních technik a k výraznému posunu směrem k moderním metodám konverze neresekabilního nálezu jaterních metastáz na resekabilní. Léčba pacienta s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) není tedy už jen v rukou zkušeného onkologa, ale spíše individualizovaným postupem, o kterém rozhoduje a který v průběhu léčby přehodnocuje mezioborový tým. Ten zahrnuje nejen onkology a...

Chemodektom - charakteristika, zkušenosti s léčbou

Chemodectoma - characteristic, experience in the treatment

Alžběta Poprachová, Monika Váchalová, Radka Filipčíková, Martin Dobiáš, Zdeňka Blažková, Milada Dušková, Petr Utíkal, Marcela Bezdičková

Onkologie 2012: 6(6): 338-340

Chemodektom, paragangliom glomus caroticum neboli tumor karotického glomu se vyskytuje v populaci s incidencí 1 : 30 000. Tumor je makroskopicky, mikroskopicky i biologicky velmi podobný adrenálnímu feochromocytomu. Významným znakem těchto tumorů je jejich bohatá vaskularizace. Patří mezi nejvíce prokrvené tumory vůbec. Histologicky se popisuje alveolární uspořádání nádorových buněk, na rozdíl od feochromocytomu, ostře od sebe ohraničených jemnými pruhy vaziva se širokými kapilárami a buňkami podobnými buňkám Schwannovým. Cytoplazma nádorových buněk hlavních je slabě eozinofilní a jemně granulovaná. Jádra buněk mohou být pleomorfní a hyperchromní,...

Informace

Výzkum a výuka medicíny v Olomouci na nové úrovni

tisková zpráva

Onkologie 2012: 6(6): 342

ESMO - European Society for Medical Oncology, Vídeň 28. září - 2. října 2012

Zdeněk Mechl

Onkologie 2012: 6(6): 343-344


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.