Onkologie, 2012, číslo 1

Úvodník

Jak je to s personalizovanou medicínou?

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Onkologie 2012: 6(1): 3

Hlavní téma

Léčba nádorové bolesti v roce 2012 - multimodální přístup a pragmatická polypragmazie

Ondřej Sláma - editor hlavního tématu

Onkologie 2012: 6(1): 8

Kostní nádorová bolest a možnosti její léčby

Bone cancer pain and possibilities of its treatment

Lukáš Pochop

Onkologie 2012: 6(1): 9-11

Bolest vyvolaná nádorovým postižením skeletu je nejčastějším typem nádorové bolesti. V léčbě kombinujeme farmakologické a nefarmakologické postupy. Základními lékovými skupinami jsou nesteroidní antiflogistika, slabé a silné opioidy, bisfosfonáty, kortikoidy, antikonvulziva a antidepresiva. Do našeho armamentaria patří i radioterapie, radiofarmaka a některé ortopedické a intervenční radiologické metody.

Neuropatická bolest u onkologického pacienta

Treatment of neuropathic pain

Eva Hegmonová

Onkologie 2012: 6(1): 12-17

Úspěšná léčba chronické bolesti je základním cílem pro všechny kliniky a algeziology. Neuropatická bolest patří mezi dva základní druhy bolesti, která se objevuje buď samostatně, nebo bývá kombinovaná s bolestí nociceptivní. Velmi často se na léčbě neuropatické bolesti podílí více odborníků, kteří užívají farmakologické postupy společně s invazivními a chirurgickými technikami. Světová zdravotnická organizace (WHO) vytvořila třístupňový analgetický žebříček s doporučením k užití opioidů v terapii onkologické bolesti a užití silných opioidů k léčbě neuropatické bolesti je dnes plně akceptováno. Autorka článku se zmiňuje o užití základních typů...

Viscerální bolest v onkologii

Visceral pain in oncology

Ladislav Slováček

Onkologie 2012: 6(1): 18-20

Bolest u onkologicky nemocných je závažným a kvalitu života zhoršujícím symptomem, který vyžaduje zájem lékařů a ošetřovatelského personálu. Velmi problematickým typem bolesti pro její obtížnou lokalizaci a definici je bolest viscerální. Problematika tohoto typu bolesti je nastíněna v přehledném sdělení včetně strategie její léčby.

Psychologické a spirituální aspekty nádorové bolesti

Psychological and spiritual aspects of cancer pain

Marie Blažková

Onkologie 2012: 6(1): 21-23

Porozumění psychologickým a spirituálním aspektům nádorové bolesti je především hledáním odpovědí na základní existenciální otázky člověka, na základní principy osobnostního zrání i neurotického vývoje, na nevědomé adaptivní i maladaptivní (psychopatologické) obranné mechanizmy v mezních situacích. V neposlední řadě hledáním kontextů, ve kterých se nemocný nachází s ohledem na svou osobní historii a společenství, ve kterém žije. Systematická a podpůrná psychoterapie, pastorační péče i psychiatrická intervence jsou standardními postupy. V léčbě závažné psychopatologie u nádorové bolesti se s rozvojem psychofarmak otevírají nové možnosti.

Přehledové články

Cílená léčba u pokročilého karcinomu žaludku - novinky v léčbě karcinomu žaludku

Targeted therapy in locally advanced gastric carcinoma - new trends in treatment

Andrea Jurečková, Michaela Všianská

Onkologie 2012: 6(1): 24-27

Tento článek si klade za cíl shrnout přehled nových cílených léčiv používaných v léčbě pokročilého karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce. Jejich účinnost je zatím předmětem mnoha klinických studií po celém světě. Poslední výzkumy ukazují, že tento typ malignity představuje heterogenní skupinu nádorů, které se liší expresí buněčných signálních molekul. Nová cílená léčiva nemají výraznější toxicitu než standardní cytostatika a jejich efektivita byla prokázána u řady jiných typů nádorů.

Neoadjuvantní terapie karcinomu slinivky břišní

Neoadjuvant therapy of pancreatic adenocarcinoma

Igor Richter, Josef Dvořák, Magda Macháňová, Jiří Bartoš

Onkologie 2012: 6(1): 28-30

Adenokarcinom pankreatu patří mezi onkologické onemocnění s výrazně špatnou prognózou. Hledají se proto nové léčebné možnosti, jak zlepšit tuto situaci. Jedinou naději na dlouhotrvající přežití je radikální resekce tumoru. Možným postupem jak zvýšit počet R0 resekcí karcinomu slinivky břišní je neoadjuvantní léčba. Proběhla řada klinických studii, které hodnotily její účinnost. Bohužel nejsou k dispozici výsledky randomizovaných prospektivních multicentrických studií III. fáze hodnotících účinnost neadjuvantní terapie. K širší indikaci neoadjuvantní léčby bude tedy potřeba vyčkat jejich výsledků. Neoadjuvantní léčbu proto zatím nelze standardně...

Pozdní vedlejší účinky onkologické léčby u dlouhodobě přežívajících pacientů

The late side effects of the cancer treatment of the long - term survivors

Hana Šiffnerová

Onkologie 2012: 6(1): 31-34

Onkologická léčba je často spojena s výskytem nežádoucích účinků, z nichž nejzávažnější jsou účinky pozdní. Mohou se vyskytovat po chemoterapii, hormonální léčbě, ale zejména po radioterapii. Na zhodnocení pozdních vedlejších efektů biologické léčby není ještě dostatečný časový odstup. Pozdní vedlejší účinky léčby se vyskytují u nemocných, kteří dlouhodobě přežívají, jsou většinou obtížně řešitelné a zhoršují kvalitu života.

Sdělení z praxe

Neoadjuvantní chemoterapie u pacientky s nízkou proliferací

Neoadjuvant chemotherapy in a patient with low proliferation

Katarína Petráková

Onkologie 2012: 6(1): 35-36

Cílem neoadjuvantní chemoterapie je zlepšení operačních možností a kosmetického výsledku operace. Chemoterapie by měla být indikována u nádorů, u kterých lze očekávat léčebnou odpověď, tedy nádorů s negativními estrogenovými receptory, vyšší proliferací, vyššího gradu a non lobulární histologie. Kazuistika popisuje případ neoadjuvantní léčby chemoterapií u pacientky, u které byla podle fenotypu nádoru získaného trucut biopsií jen malá pravděpodobnost odpovědi na chemoterapii. Biologické chování nádoru však neodpovídalo fenotypu nádoru. Pacientka měla výbornou odpověď na chemoterapii. Více prací udává diskordanci histologie z trucut biopsie...

Polékový halucinatorní syndrom u pacientky s karcinomem prsu

Drug-induced hallucinatory syndrome in a female patient with breast cancer

Ladislav Slováček, Birgita Slováčková

Onkologie 2012: 6(1): 37-39

Autoři popisují případ polékového halucinatorního syndromu u 42leté pacientky s karcinomem prsu po infuzi paklitaxelu v rámci adjuvantní chemoterapie dle protokolu AC-T. Kazuistika poukazuje na potencionální riziko paklitaxelu ve smyslu psychotropního nežádoucího účinku a nutnost mezioborové spolupráce, konkrétně pak s psychiatrem. Časná symptomatická psychofarmakologická léčba umožnila bezproblémové dokončení adjuvantní chemoterapie.

Informace

Seminář CECOG o cílené a individualizované léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu

MUDr. Zuzana Zafarová

Onkologie 2012: 6(1): 40-42

Firemní informace

Boehringer Ingelheim spouští program klinických studií fáze III s afatinibem* u pacientů s karcinomem hlavy a krku

Onkologie 2012: 6(1): 45-46


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.