Onkologie, 2011, číslo 5

Úvodník

O nových nemocech z povolání

prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Onkologie 2011: 5(5): 255

Hlavní téma

Kolorektální karcinom - slovo úvodem

Igor Kiss

Onkologie 2011: 5(5): 260

Epidemiologie, etiologie, screening a diagnostika kolorektálního karcinomu, včetně diagnosticko-terapeutických zákroků na tlustém střevě

Epidemiology, etiology, screening and diagnosis of colorectal cancer, including

Štěpán Suchánek, Gabriela Vepřeková, Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Miroslav Zavoral

Onkologie 2011: 5(5): 261-266

Kolorektální karcinom (KRK) je druhým nejčastějším maligním onemocněním v zemích Evropské Unie. Jde o genetické onemocnění, při kterém postupnou akumulací změn dochází k nekontrolovatelnému buněčnému růstu. V současné době jsou známy tři cesty kancerogeneze: chromozomální a mikrosatelitová nestabilita a metylace CpG ostrůvků. Většinu KRK (80–85 %) tvoří tzv. sporadická forma (jejímž nejvýznamnějším rizikovým faktorem je věk) a jen 14–19 % vzniká na základě vrozené predispozice. Vzhledem k relativně dlouhému času kancerogeneze KRK je zcela zásadní detekce premaligních lézí cestou screeningu. Mezi základní screeningové metody patří...

Zobrazovací metody v diagnostice a léčbě kolorektálního karcinomu včetně intervenčních metod

Radiology in diagnosis and treatment of colorectal cancer, including interventional methods

Tomáš Andrašina, Vlastimil Válek, Igor Kiss, Aleš Neumann

Onkologie 2011: 5(5): 266-269

Radiologické metody a postupy se staly neodmyslitelnou součástí screeningu, diagnostiky, terapie a managementu onemocnění pacientů s kolorektálním karcinomem. Do popředí zájmu se dostávají CT kolonografie (virtuální kolonoskopie) v rámci screeningu, metody kontrastního ultrazvuku ke zrychlení diagnostického postupu a magnetická rezonance zejména v precizní diagnostice jaterního postižení a lokálního stagingu karcinomu rekta. V posledním desetiletí se etablovaly radiologické intervenční metody určené pro ty nemocné, u kterých standardní řešení selhává. Intervenční radiologie tak rozšiřuje možnosti léčby u pacientů s diseminovaným kolorektálním...

Chirurgická a miniinvazivní léčba kolorektálního karcinomu

Surgery and miniinvasive treatment of colorectal carcinoma

Zdeněk Kala, Petr Kysela, Lenka Ostřížková, Igor Kiss, Vlastimil Válek, Tomáš Andrašina

Onkologie 2011: 5(5): 270-273

Úvod: Incidence kolorektálního karcinomu narůstá. Nejlepší léčebné výsledky má multimodální léčba, jejíž základní součástí je snaha o R0 resekci všech nádorových ložisek. Materiál a metodika: Byla provedena literární rešerše v souvislosti z vlastními zkušenostmi. Výsledky: Spektrum chirurgických zákroků zahrnuje endoskopickou submukózní resekci, transanální endoskopickou mikrochirurgii, laparoskopické resekce, otevřené resekce a cytoredukční chirurgii s peritonektomií a hypertermickou intraperitoneální chemoterapií. Nově se kromě konceptu totální mezorektální excize začíná uplatňovat také koncept totální mezokolické excize, který vede k nižšímu...

Radikalita resekce jater a moderní postupy ke zvýšení resekability u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu z pohledu multimodálního přístupu

Radicality of liver resection and modern procedures to increase resectability

Miroslav Ryska, Daniel Langer, Ivo Buřič, Jiří Pudil

Onkologie 2011: 5(5): 273-277

Výskyt jaterních metastáz kolorektálního karcinomu se odvíjí od incidence KRK, která je v České republice jedna z nejvyšších na světě a představuje cca 90 nových případů na 100 000 obyvatel/rok. Celkově se jedná ročně o 9 000 nových případů onemocnění. U 60 % z nich se vyvine generalizace onemocnění v podobě jaterních metastáz. Radikální léčbou je provedení resekce jater a podání adjuvantní chemoterapie. Autoři uvádějí typy jaterních resekcí, míru posuzované radikality, faktory vedoucí ke kontraindikaci resekce jater a dále možnosti zvýšení procenta resekability. Nejlepších výsledků v léčbě je dosahováno multimodálním přístupem s uplatňováním...

Chemoterapie a biologická léčba kolorektálního karcinomu s cílem operability primárně inoperabilního onemocnění

Chemotherapy and biological therapy of colorectal cancer with the aim to achieve

Jana Halámková, Jiří Tomášek, Šárka Bohatá, Igor Kiss

Onkologie 2011: 5(5): 278-283

V České republice je kolorektální karcinom jedním z nejčastějších zhoubných nádorů a až 40 % pacientů je diagnostikováno v pokročilém stadiu. Chirurgická léčba je základní léčebnou modalitou vedoucí k vyléčení, a to i v případě pokročilého onemocnění. Zavedení nových cytostatik do praxe výrazným způsobem rozšířilo léčebné možnosti i u pacientů, kteří nejsou primárně chirurgicky léčitelní. V kombinaci s biologickou léčbou pak lze dosáhnout operability i u donedávna inoperabilních stavů, a tím tak významně prodloužit život pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. U pacientů s metastatickým postižením jater jak primárně operabilním,...

Konkomitantní chemoradioterapie nádorů rekta

Concomitant chemoradiotherapy for rectal carcinoma

Luboš Holubec, Tomáš Svoboda, Jindřich Fínek

Onkologie 2011: 5(5): 283-284

V posledních letech došlo ke změnám přístupu v léčbě karcinomu rekta. Léčba karcinomu rekta je příkladem komplexní multimodální léčby, zahrnující chirurgickou operaci, radioterapii, chemoterapii či konkomitantní chemoradioterapii. Autoři v následujícím textu shrnují dosavadní poznatky a doporučení konkomitantní chemoradioterapie rekta.

Přehledové články

Zhoubné nádory jako nemoci z povolání v České republice v letech 1991 až 2009

Occupational malignant neoplasmas in the Czech Republic in 1991-2009

Petr Brhel, Zdeňka Fenclová, Markéta Petrovová

Onkologie 2011: 5(5): 285-289

V letech 1991 až 2009 bylo v České republice ohlášeno 1 038 případů profesních nádorových onemocnění. Dlouhodobý trend byl sestupný, v 95 % byli postiženi muži. Střední věk při zjištění diagnózy zhoubného novotvaru byl 67 let. Převažoval profesní zhoubný novotvar průdušek a plic před difúzním mezoteliomem pleury a peritonea, následovaly nádory močového měchýře a kůže. Jako příčina zhoubných novotvarů dominovalo ionizující záření, 77 % osob postižených profesními nádory pracovalo při těžbě nebo úpravě uranové rudy. Autoři se zabývají zásadami diagnostiky i příčinami malého počtu uznaných nádorových onemocnění za nemoci z povolání. Autoři upozorňují,...

Význam stomatologické přípravy hematoonkologického pacienta před transplantací krvetvorných buněk

The importance of dental preparations of hematooncology patient before stem cell transplantation

Richard Pink, Petr Michl, Petr Tvrdý, Jindřich Pazdera

Onkologie 2011: 5(5): 290-293

Orální komplikace spojené s protinádorovou chemoterapií a transplantací krvetvorných buněk mohou být do značné míry eliminovány dobrou stomatologickou přípravou nemocného před plánovanou onkologickou léčbou a systematickou péčí o dutinu ústní v průběhu chemoterapie. Mezioborová spolupráce a systematická stomatologická péče jsou nejdůležitějšími faktory v prevenci komplikací.

Redukce toxicity primární léčby pokročilého Hodgkinova lymfomu

Reduction of toxicity in first-line treatment of advanced stage Hodgkin lymphoma

Jana Marková

Onkologie 2011: 5(5): 294-296

Hodgkinův lymfom (HL) je jedním z nejlépe léčitelných nádorových onemocnění. Moderními léčebnými strategiemi je vyléčeno 85–95 % pacientů. Do popředí začaly vystupovat pozdní následky léčby, především kardiotoxicita a sekundární malignity, na které 15 let po skončené terapii umírá více pacientů než na HL. Cílem výzkumu je najít takovou terapii, která by zajistila maximální kontrolu tumoru při minimalizaci akutní a dlouhodobé toxicity. German Hodgkin Study Group (GHSG) prokázala ve studii HD10 pro počáteční stadia HL možnost redukce chemoterapie i radioterapie, bez snížení účinnosti léčby. Studie pro pokročilá stadia HD9 prokázala výborné...

Role cetuximabu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Role of cetuximab in treating metastatic colorectal cancer

Luboš Holubec, Vít Martin Matějka, Václav Liška, Jiří Salvét, Jana Dreslerová, Vladimír Třeška, Jindřich Fínek

Onkologie 2011: 5(5): 298-300

Cílená biologická léčba se stává standardem personalizované medicíny nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním. Příkladem personalizované onkologie u nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem je léčba anti-EGFR protilátkou cetuximab u nemocných s nemutovaným typem genu K-ras. Autoři se v následujícím sdělení věnují problematice cetuximabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu se zaměřením na léčbu jaterních metastáz.

Sdělení z praxe

Cetuximab v léčbě lokálně pokročilých nádorů hlavy a krku

Cetuximab in treating locally advanced head and neck tumours

Tomáš Pokrivčák

Onkologie 2011: 5(5): 305-306

Nádory oblasti hlavy a krku představují v Evropě u mužů čtvrté nejčastější nádory. Nejvyšší výskyt je pozorován v zemích okolo Středozemního moře. Incidence nádorů orofaryngu v České republice je 0,91/100 000 obyvatel s mortalitou 0,65/100 000 obyvatel, nejvíce zastoupeným klinickým stadiem nádoru je klinické stadium IV (58,9 %). U nádorů patra je incidence 0,34/100 000 obyvatel s mortalitou 0,15/100 000 obyvatel. Nejvíce zastoupeným klinickým stadiem je také stadium IV (26,7 %). Postižení žen je výrazně nižší než u mužů, v ČR je poměr mužů k ženám přibližně 4:1. Z hlediska rizikových faktorů hraje rozhodující vliv kouření a konzumace alkoholu....

Informace

Antibodies in relation to oncology

Deborah Grainger

Onkologie 2011: 5(5): 312

ECCO 16/ESMO 36/ESTRO 30: Stockholm 2011

Zdeněk Mechl

Onkologie 2011: 5(5): 313

Právo v medicíně

Jak správně informovat pacienta?

How to properly inform the patient?

Lukáš Prudil

Onkologie 2011: 5(5): 302-304

Článek se zabývá právními aspekty informování onkologicky nemocných pacientů. Pozornost je věnována nejen obsahu informační povinnosti, ale i tomu, kdo má být informován a v jakém rozsahu. Současně je podána informace o budoucí možné právní úpravě, která rozšíří informační povinnost zdravotnických pracovníků a zařízení.

Test

Autodidaktický test 5/2011

Onkologie 2011: 5(5): 314

Firemní informace

Poprvé v ČR: Hypertermická izolovaná perfuze končetin s použitím tasonerminu v léčbě nádorů měkkých tkání

Onkologie 2011: 5(5): 307

Tisková zpráva

Výsledky studie, kterou právě uveřejnil New England Journal of Medicine, prokazují, že výzkumná látka BIBF 1120 má pozitivní účinky na plicní funkce u idiopatické plicní fibrózy

Onkologie 2011: 5(5): 307-308

Novartis drug Afinitor® helps women with advanced breast cancer live significantly longer without their disease progressing

Onkologie 2011: 5(5): 311

Media release


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.