Onkologie, 2011, číslo 4

Úvodník

Jak klikatá je cesta onkologického pacienta k onkologovi

Mgr. Libuše Kalvodová

Onkologie 2011: 5(4): 195

Hlavní téma

Karcinom ledviny - slovo úvodem

Bohuslav Melichar

Onkologie 2011: 5(4): 199

Současný pohled na strategii léčby metastatického karcinomu ledviny

Contemporary view on strategy of metastatic renal cell carcinoma therapy

Bohuslav Melichar, Hana Procházková-Študentová, Michaela Zezulová

Onkologie 2011: 5(4): 200-202

V posledních 10 letech došlo k zásadnímu posunu v léčbě metastatického karcinomu ledviny. Pokroky molekulárně cílené léčby zaměřené na dráhu vaskulárního endoteliálního růstového faktoru a molekuly mTOR (mammalian target of rapamycin) umožnily zavedení řady nových preparátů, včetně sunitinibu, sorafenibu, bevacizumabu, temsirolimu a everolimu do léčby tohoto nádorového onemocnění. Další léky jsou v konečné fázi vývoje a v současné době je pozornost výzkumu zaměřena na definici optimálního algoritmu použití cílené léčby v terapii tohoto nádoru.

Cílená léčba karcinomu ledviny

Targeted therapy of renal carcinoma

Hana Procházková-Študentová, Bohuslav Melichar

Onkologie 2011: 5(4): 204-206

Karcinom ledviny se liší od ostatních nádorů v mnoha aspektech svým biologickým chováním, s čímž pak také souvisí odlišný terapeutický přístup. Vzhledem k chemorezistenci má v systémové terapii karcinomu ledviny hlavní místo cílená léčba, působící především na vaskulární endoteliální růstový faktor, který hraje klíčovou roli v etiopatogenezi a progresi nádorů ledvin.

Cytokiny v léčbě metastatického karcinomu ledviny: minulost a současnost

Cytokines in treating metastatic renal cell carcinoma: past and present

Michaela Zezulová, Bohuslav Melichar

Onkologie 2011: 5(4): 207-209

Článek shrnuje použití cytokinů v terapii metastatického karcinomu ledviny od doby, kdy vzhledem k radiorezistentnímu a chemorezistentnímu chování renálního karcinomu byly prakticky jedinou systémovou terapií, až k jejich užití v dnešní době, kdy ustupují do pozadí a nahrazují je nové biologické léky, jako především tyrozinkinázové inhibitory či inhibitory mTOR. Své místo si zachovává pouze interferon-α v kombinaci s bevacizumabem (monoklonální protilátka proti VEGF), jakožto jedna z možností léčby první linie terapie mRCC. Současně se článek také zabývá mechanizmy účinků cytokinů, včetně nežádoucích, které také použití této léčby omezují.

Přehledové články

Screening a včasný záchyt kolorektálního karcinomu - současný stav v jednotlivých krajích České republiky

Screening and early diagnosis of colorectal cancer - current status in the regions of the Czech Republic

Miroslav Zavoral, Štěpán Suchánek, Gabriela Vepřeková, Ondřej Májek, Jakub Gregor, Ladislav Dušek

Onkologie 2011: 5(4): 210-214

Česká republika patří celosvětově mezi země s nejvyšším výskytem kolorektálního karcinomu (KRK), jehož incidence však mezi českými kraji není distribuována rovnoměrně. Ve všech epidemiologických ukazatelích (incidence, mortalita i prevalence) tohoto maligního onemocnění dominuje Plzeňský kraj. Vzhledem k prodlužování průměrné délky života vzrostl v posledním desetiletí podíl KRK jako druhého metachronního primárního maligního onemocnění. V roce 2000 byl zahájen Národní program screeningu KRK, který t. č. nabízí asymptomatickým jedincům starším 50 let možnost výběru ze dvou screeningových metod (testy na okultní krvácení a primární screeningová...

Terapie kolorektálního karcinomu - stav v roce 2011

Treatment of colorectal cancer in 2011

Tomáš Büchler

Onkologie 2011: 5(4): 215-218

Základem terapie karcinomu kolon bez vzdálených metastáz je kompletní chirurgické odstranění nádorové tkáně a adekvátní adjuvantní systémová chemoterapie. U nemocných s metastatickým nádorem je nutné identifikovat ty pacienty, kteří by mohli mít prospěch z metastazektomie. U generalizovaného kolorektálního karcinomu chemoterapie a terapie cílenými léky významně prodlužují dobu do progrese, celkové přežití a zlepšují kvalitu života pacientů.

Cetuximab rozšiřuje léčebné možnosti nádorů hlavy a krku

Cetuximab expands treatment options of head and neck cancer

Zdeněk Mechl, Jana Neuwirthová

Onkologie 2011: 5(4): 219-224

Nádory hlavy a krku jsou nejlépe řešeny multidisciplinárním postupem. Ve snaze eradikovat jak klinicky zjevný nádor, tak okultní metastázy jsou používány v různých kombinacích chirurgie, radioterapie, chemoterapie a v současné době i v cílené terapii. Účelem tohoto článku je přehlédnout expandující roli nového cíleného přípravku cetuximabu, antagonisty receptoru epidermálního růstového faktoru, a posoudit současný stav údajů o použití této látky v léčbě spinocelulárního karcinomu hlavy a krku.

Multidisciplinární přístup v léčbě gastrointestinálních stromálních nádorů

Multidisciplinary approach in the therapy of gastrointestinal stromal tumors

Bohuslav Melichar, Michaela Zezulová, Hana Procházková-Študentová

Onkologie 2011: 5(4): 226-229

Léčba gastrointestinálních stromálních nádorů (GIST) může být příkladem úspěšnosti multidisciplinárního přístupu k léčbě maligních onemocnění. Významného pokroku v léčbě metastatického GIST bylo dosaženo molekulárně cílenou léčbou imatinibem. Dostupnost účinné systémové léčby vedla i k rozšíření možností chirurgické léčby a v současné době je dokumentována účinnost imatinibu v adjuvantní i neadjuvantní indikaci. Klíčovým pro stanovení správného léčebného postupu a optimální výsledek léčby je úzká spolupráce chirurgického a interního onkologa i soustředění nemocných do center specializovaných na léčbu tohoto vzácného nádorového onemocnění.

Ph pozitivní akutní lymfoblastická leukemie dospělých

Philadelphia chromosome positive adult acute lymphoblastic leukemia

František Folber, Eva Létalová, Michael Doubek

Onkologie 2011: 5(4): 230-233

Akutní lymfoblastická leukemie dospělých s pozitivitou filadelfského chromozomu a fúzního genu BCR/ABL je agresivní hematoonkologické onemocnění, typické pro pacienty vyššího věku. Léčba spočívá v podávání chemoterapie a inhibitoru tyrozinkinázy. Maximálního efektu lze dosáhnout pomocí alogenní transplantace krvetvorných buněk, tu je však schopna podstoupit jen malá část pacientů. V případě relapsu je prognóza onemocnění extrémně nepříznivá.

Primární řasinky a jejich biologické funkce

Primary cilia and their biological functions

Josef Dvořák, Veronika Sitorová, Dimitar Hadži Nikolov, Jaroslav Mokrý, Igor Richter, Stanislav Filip, Aleš Ryška, Jiří Petera

Onkologie 2011: 5(4): 234-238

Primární řasinka je senzorická buněčná organela, která se v klidové fázi buněčného cyklu vyskytuje u většiny lidských buněk, včetně buněk embryonálních, kmenových a buněk stromatu nádoru. Přítomnost primární řasinky na povrchu buňky je přechodná: vyskytuje se v klidové G1 (G0) fázi a na počátku S fáze buněčného cyklu. Bazálním tělískem primární řasinky je mateřská centriola. U většiny nádorových buněk se primární řasinka nevyskytuje. Výjimkou jsou nádory, které jsou závislé na signální dráze Hedgehog a tím i na primární řasince, jako například bazocelulární karcinom kůže či meduloblastom. Primární řasinka je pozorována i u trojitě negativního...

Sdělení z praxe

Kurativní radioterapie v kombinaci s cetuximabem jako orgán záchovný způsob léčby u pokročilého karcinomu hrtanu

Curative radiotherapy in combination with cetuximab as organ-preserving treatment in advanced laryngeal cancer

Miloslav Pála, Petra Holečková, Martin Mašek

Onkologie 2011: 5(4): 239-240

Přibližně dvě třetiny nádorů ORL oblasti jsou diagnostikovány jako lokoregionálně pokročilé s vysokou tendencí k recidivám a nízkému celkovému přežití. Iniciální léčebné přístupy zahrnují primární chirurgický výkon s pooperační radio(chemo)terapií nebo primární definitivní radiochemoterapii. Cílem léčby je dosažení maximální kontroly nad nádorovým onemocněním při zachování co nejlepší následné kvality života. Vyšší účinnost radiochemoterapie oproti radioterapii samotné je vykoupena vyšší mírou akutní a pozdní toxicity. Randomizovaná klinická studie porovnávající samotnou radioterapii a radioterapii v kombinaci s monoklonální protilátkou proti...

Cetuximab v kombinaci s irinotecanem podávaný 1х za 2 týdny u pacientky s generalizovaným karcinomem kolorekta ve III. linii léčby

Cetuximab in combination with irinotecan administered once in two weeks in a female patient with generalized

Markéta Pospíšková

Onkologie 2011: 5(4): 242-243

Kolorektální karcinom patří ve vyspělých zemích mezi nejčastější nádorová onemocnění a Česká republika je celosvětově na špici v jeho výskytu. Roční incidence u nás přesahuje 7 000 osob ročně. Primárně je 20 % pacientů diagnostikováno ve stadiu IV a téměř u poloviny pacientů se v průběhu onemocnění vyskytnou metastázy. V posledních 15 letech onkologická léčba metastického onemocnění prodělala významný vývoj. Standardem se stala terapie fluorouracilem, jehož modulace leucovorinem vedla k prodloužení mediánu přežití u infúzních režimů až k 15 měsícům (symptomatická terapie 6–8 měsíců). Kombinace fluorouracilu s oxaliplatinou nebo irinotecanem...

Pro sestry

Biopsychosociální model onkologického onemocnění

Biopsychosocial model of oncological disorder

Jaroslava Raudenská

Onkologie 2011: 5(4): 244-246

Rakovina je druhá nejčastější příčina smrti v rozvinutých i rozvíjejících se zemích světa. Vyskytuje se u lidí různého věku, ale zatížení se zvyšuje zejména s věkem. Psychologické, behaviorální a sociální faktory hrají důležitou roli v etiologii rakoviny a její léčbě a slouží i jako účinné nástroje při jejím zvládání. Článek proto vede k lepšímu porozumění psychologických a sociálních procesů ovlivňujících rakovinu a jejich efekt na zdraví jedince. V úvodu popisuje biopsychosociální model rakoviny a obhajuje ho jako důležitou vědeckou a klinickou metodu. Dále diskutuje roli psychologických faktorů při propuknutí rakoviny, jejím průběhu a léčbě...

Informace

2011 International Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society for Oral Oncology Symposium 23.-25. June 2011, Athens, Greece

Ladislav Slováček

Onkologie 2011: 5(4): 248-249

Test

Autodidaktický test 4/2011

Onkologie 2011: 5(4): 250


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.