Onkologie, 2011, číslo 2

Úvodník

Slovo úvodem

doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Onkologie 2011: 5(2): 67

Hlavní téma

Nádory centrálního nervového systému - slovo úvodem

Jakub Cvek

Onkologie 2011: 5(2): 71

Neurochirurgická léčba mozkových nádorů

Neurosurgical treatment of brain tumors

Štefan Reguli, Radim Lipina, Tomáš Hrbáč

Onkologie 2011: 5(2): 72-74

Článek přináší přehled možností současné neurochirurgie v diagnostice a operační léčbě nádorů mozku, popisuje management pacienta, některé rozhodovací algoritmy z pohledu neurochirurga a využití dostupných technických zařízení a postupů přispívajících k bezpečnější a zároveň radikálnější operativě.

Nechirurgická terapie maligních gliomů

Nonsurgical treatment of malignant gliomas

Josef Růčka

Onkologie 2011: 5(2): 75-76

Hlavní léčbou maligních mozkových gliomů je operační výkon, při němž je snaha o odstranění co největší nádorové masy. Rozhodnutí o indikaci nechirurgické léčby záleží především na celkovém stavu pacienta a na histopatolologickém gradingu mozkového nádoru. Mezi nechirurgické léčebné modality patří zevní radioterapie a chemoterapie.

Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie gama nožem

Stereotactic radiosurgery and radiotherapy with gamma knife

Gabriela Šimonová, Roman Liščák

Onkologie 2011: 5(2): 77-83

Rychlý rozvoj zobrazovacích metod a ozařovací techniky vedl k rozvoji stereotaktických metod. Stereotaktická radiochirurgie (aplikace jedné vysoké dávky záření) a stereotaktická radioterapie (užití frakcionačních režimů) významně rozšířily léčebné metody pro benigní i maligní mozkové nádory. Díky vysoké přesnosti je možné aplikovat vysoké dávky záření do přesně definovaných cílů při maximálním šetření okolní zdravé tkáně. Nejvíce se v současné době uplatňují v léčbě meningiomů, nádorů hypofýzy, neurinomů akustiku, mozkových metastáz a rozšiřují možnosti v léčbě recidiv nebo reziduí (gliomů, ependymomů, kraniofaryngeomů, meduloblastomů a maligních...

Možnosti stereotaktického ozáření páteře a míchy přístrojem CyberKnife

Stereotactic irradiation of the spine and spinal cord using the CyberKnife system

Jakub Cvek, Lukáš Knybel, Břetislav Otáhal, David Feltl

Onkologie 2011: 5(2): 83-86

Benigní a maligní nádory v oblasti páteře a míchy patří mezi časté nálezy a jsou příčinou výrazné morbidity (bolest a neurologický deficit), která výrazným způsobem zhoršuje kvalitu života. Incidence metastatického postižení skeletu je v ČR asi 6 500 každý rok a s ohledem na delší přežívání než v případě viscerálních metastáz se jedná o značný medicínský problém. Léčba páteřních tumorů je obvykle řešena mutidisciplinárně. V některých případech je možná kompletní resekce, někdy je nutno se spokojit s dekompresí. Konvenční zevní radioterapie je často limitována toleranční dávkou míchy, což může vést k nedostatečné lokální kontrole. Stereotaktická...

Přehledové články

Klinický obraz a současné možnosti léčby průlomové bolesti u onkologických pacientů

Breakthrough cancer pain: clinical characteristics and modern strategies to its management

Ondřej Sláma

Onkologie 2011: 5(2): 87-90

Průlomová bolest (PB) bývá definována jako přechodné zhoršení bolesti u pacienta, který má relativně stabilní a adekvátně zmírněnou základní bolest. PB trpí dle různých průzkumu 40–70 % onkologických pacientů. Patofyziologický charakter PB obvykle souvisí se základní chronickou bolestí, jíž pacient trpí. Léčebný plán PB musí zohlednit charakteristiky pacienta (základní diagnóza, prognóza, emoční stav, dosavadní snášenlivost léků atd.) i bolestivého stavu (charakter PB, délka trvání, frekvence). Využíváme farmakologické i nefarmakologické postupy. Významný přínos v léčbě krátkých epizod průlomové bolesti představují preparáty transmukózního...

Akutní myeloidní leukemie u nemocných nad 60 let, možnosti její léčby a potenciální role alogenní transplantace krvetvorných buněk

Acute myeloid leukemia in patients older than 60 years, treatment and potential role of allogeneic hematopoietic

Michal Karas

Onkologie 2011: 5(2): 91-95

Akutní myeloidní leukemie (AML) je onemocnění především staršího věku s mediánem při stanovení diagnózy 69 let. Bohužel výsledky intenzivní léčby u nemocných starších 60 let s AML, tedy pacientů s nejvyššími riziky rozvoje AML, jsou neuspokojivé. Důvodem těchto neuspokojivých výsledků jsou zvýšená rizika mortality při samotné intenzivní chemoterapii u starších nemocných a dále samotná biologická podstata AML ve vyšším věku, která je spojena se zvýšenou rezistencí k intenzivní léčbě a s vyšším rizikem relapsu. Možnost provedení alogenní transplantace krvetvorných buněk po redukované přípravě v rámci konzolidační léčby za současně se zlepšující...

Osteosarkom: současné možnosti diagnostiky a léčby

Osteosarcoma: current options of diagnosis and treatment

Hubert Mottl, Jarmila Kruseová, Jiří Schovanec

Onkologie 2011: 5(2): 96-98

Osteosarkom (OS) je nejčastější zhoubný nádor skeletu, představuje asi 35 % primárních kostních nádorů. Úspěšná léčba osteosarkomu vyžaduje úzkou spolupráci odborníků multidisciplinárního týmu, kam patří onkolog, chirurg, patolog a radiolog. Nejlepší péči zajišťují specializovaná centra s odpovídajícími zkušenostmi a možností komplexní péče. Léčebný režim musí zahrnovat radikální odstranění primárního nádoru, případně metastáz v kombinaci se systémovou chemoterapií. Z cytostatik je to zejména doxorubicin, vysoko-dávkovaný metotrexát, cisplatina a ifosfamid. Cílem rozdělení chemoterapie na část předoperační a pooperační je redukce nádorové masy...

Sdělení z praxe

Role cetuximabu ve 2. linii terapie metastatického kolorektálního karcinomu s následnou udržovací monoterapií monoklonální protilátkou cetuximab

Role of cetuximab in the second-line treatment for metastatic colorectal cancer with subsequent maintenance

Luboš Holubec, Vít Martin Matějka

Onkologie 2011: 5(2): 99-101

V klinické kazuistice je prezentována role cetuximabu ve 2. linii terapie metastatického kolorektálního karcinomu s následnou udržovací monoterapií, kdy byla u pacienta dosažena kompletní remise nádorového onemocnění. Uvedený případ potvrzuje účinnost léčby cetuximabem u předléčených pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem za předpokladu nemutovaného genu K-RAS. Jedná se tak o cílenou biologickou léčbu, která se stává standardem personalizované medicíny nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním.

Role cetuximabu v dlouhodobém přežívání pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem

Role of cetuximab in long-term survival of patient with metastatic colorectal carcinoma

Ilona Kocáková

Onkologie 2011: 5(2): 102-104

Pacienti s metastatickým kolorektálním karcinomem (mKRK) by měli v průběhu své léčby obdržet všech pět látek účinných u tohoto onemocnění. Tyto látky se skládají ze tří chemoterapeutik: 5-fluorouracil/leucovorin (5-FU/LV), irinotecan, oxaliplatina a dvou monoklonálních protilátek: bevacizumab namířený proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru a inhibitor epidermálního růstového faktoru cetuximab nebo panitumumab. Léčebné možnosti třetí linie závisí na tom, jaké látky byly použity v předchozí terapii. U pacientů předléčených 5-FU, oxaliplatinou a irinotecanem představuje léčba kombinací cetuximab a irinotecan atraktivní možnost.

Péče o komplikovaný lymfedém provázející specifické malignity žen - vybrané kazuistiky

Some complications of secondary lymphedema in women with malignant tumours - four cases and their treatment

Věra Vítová, Hana Vítová, Drahoslava Hrubá

Onkologie 2011: 5(2): 106-109

Autoři popisují některé komplikace sekundárního lymfedému po onkologické léčbě u žen a jejich léčbu. Existují časté komplikace: infekční (erysipel, herpes zoster), progrese primárního nádoru a metastázy, hand-foot syndrom jako vedlejší efekt chemoterapie a relativně vzácné: duplicitní malignity (lymfangiosarkom u pacientů s lymfedémem), vícečetné malignity. Autoři zjistili autoimunitní tyreoiditidu s hypotyreózou u pacientky léčené pro postmastektomický lymfedém.

Pro sestry

Dětská onkologie z pohledu ošetřující sestry

Pediatric oncology from the attending nurse’s point of view

Martina Petlachová

Onkologie 2011: 5(2): 110-111

V ČR je každoročně diagnostikováno více než 60 000 nových případů onkologicky nemocných a z toho je zhruba 300 pediatrických onkologických pacientů. V rozvinutých zemích, včetně České republiky, jsou zhoubné nádory druhou nejčastější příčinou úmrtí dětí, i když se podaří úspěšně vracet do života kolem 80 % těchto pediatrických pacientů. Péče o tyto pacienty je vysoce specializovaná a vyžaduje multidisciplinární tým a přístupy. Specifika dětské onkologie nejsou nikterak podrobněji vyučována během kvalifikačního vzdělání všeobecných sester. Sestry pečující o dětské onkologické pacienty v centrech komplexní onkologické pediatrické péče si doplňují...

Informace

ZENITH meeting 2011 Berlín, 28.-29. ledna

Zdeněk Mechl

Onkologie 2011: 5(2): 112-114

3rd International Conference on Innovative Approaches in Head & Neck Oncology Barcelona, 24.-26. února 2011

Zuzana Lovasová, Zdeněk Mechl

Onkologie 2011: 5(2): 116-119

Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011

Pavel Šlampa

Onkologie 2011: 5(2): 120-121

Test

Autodidaktický test 2/2011

Onkologie 2011: 5(2): 121-122


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.