Onkologie, 2010, číslo 6

Úvodník

Adventní rozjímání

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Onkologie 2010: 4(6): 327

Hlavní téma

Karcinom pankreatu - slovo úvodem

Roman Havlík

Onkologie 2010: 4(6): 332

Karcinom pankreatu Chirurgická strategie léčby

Pancreatic cancer - surgical treatment strategy

Miroslav Ryska

Onkologie 2010: 4(6): 333-337

Radikální resekce je jedinou metodou léčby, která u nemocných s karcinomem pankreatu dává reálnou šanci na dlouhodobé přežití a je potencionálně kurabilní. Pětileté přežití po R0 resekci s adjuvantní chemoterapií je uváděno v rozmezí 11–28 %. Česká Republika se ve výskytu karcinomu pankreatu nachází na 6. místě v Evropě. 70–80 % nemocných je v době stanovení diagnózy neresekabilních. K radikální resekci indikujeme nemocné se stagingem T1-3, N0-1, M0. Radikální resekce je doplněna standardní lymfadenektomií, resekce portomezenterického žilního segmentu je indikována v rámci R0 resekce. Při nálezu přesahujícím tento staging je indikována...

Chirurgie karcinomu hlavy pankreatu, hodnocení přežívání

Surgery for cancer of head of pancreas and survival analysis

Martin Loveček, Dušan Klos, Pavel Skalický, Jiří Kysučan, Čestmír Neoral, Bohuslav Melichar, Roman Havlík

Onkologie 2010: 4(6): 338-341

Autoři prezentují sestavu 76 nemocných radikálně operovaných pro karcinom hlavy pankreatu a analyzují pooperační komplikace a přežívání. Materiál a metodika: V období 1/2006–9/2010 podstoupilo 76 nemocných potenciálně kurativní hemipankreatoduodenektomii pro adenokarcinom hlavy pankreatu. Pacienti jsou prospektivně sledováni, diskutovány jsou komplikace a přežití. Výsledky: 30denní pooperační mortalita je 2,6 %. Na základě TNM klasifikace 11 % mělo stadium I, 78 % stadium II a 3 % stadium III. Nejzávažnější komplikací byla insuficience pankreatojejunální anastomózy (6,5 %) a opožděná evakuace žaludku (11,8 %). Ve stadiu I přežívá...

Synchronní invazivní duktální adenokarcinomy pankreatu a jejich klinický význam

Synchronous invasive ductal pancreatic adenocarcinomas and its clinical importance

Roman Havlík, Martin Loveček, Dušan Klos, Mohamed Ghothim, Čestmír Neoral

Onkologie 2010: 4(6): 342-343

Autoři referují dva případy náhodně zjištěného duplicitního tumoru pankreatu v ponechané části slinivky po parciální resekci pro adenokarcinom hlavy slinivky. Důvodem odstranění ponechaného zbytku slinivky byla vždy pooperační komplikace. Je diskutována možná četnost těchto duplicitních nádorů slinivky vzhledem k známému pohledu na vznik duktálního adenokarcinomu pankreatu z prekanceróz, tedy pankreatických duktálních intraepiteliálních neoplazií. Současně je hodnocen možný význam těchto němých duplicit v klinické praxi.

Neuroendokrinní nádory pankreatu - pohled chirurga

Pancreatic neuroendocrine tumors therapy - surgeon’s perspective

Zdeněk Kala, Jan Hlavsa, Vladimír Procházka, Petr Kysela, Filip Marek, Roman Svatoň

Onkologie 2010: 4(6): 344-348

Autoři předkládají přehledový článek shrnující současný pohled na diagnostiku a léčbu neuroendokrinních nádorů pankreatu. Zmiňují aktuální TNM klasifikaci těchto neoplazií. Ze zobrazovacích metod podtrhují důležitost CT, MRI, EUS a octreotidové scintigrafie. V léčbě zdůrazňují snahu o radikální (R0) resekci, která přináší nejlepší dlouhodobé výsledky. Připouštějí i možnost debulking resekcí a transplantace jater v případě resekabilního origa a neresekabilních jaterních metastáz. Poukazují na rozdílnou prognózu pankreatických neuroendokrinních nádorů a karcinomu pankreatu. Zdůrazňují nutnost mezioborové spolupráce, kterou dokládají dvěma kazuistikami...

Přehledové články

Přínos počítačové tomografie a magnetické rezonance ve stanovení rozsahu nádorového onemocnění v onkogynekologii

The contribution of computed tomography and magnetic resonance imaging to the staging of tumour disease

Andrea Burgetová, Daniela Fischerová, Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl

Onkologie 2010: 4(6): 349-352

Využití moderních zobrazovacích metod v předoperačním stagingu, plánování léčby a dispenzarizaci onkologických pacientek přispívá k vysoké úspěšnosti léčby gynekologických zhoubných onemocnění. Narůstající komplexnost, ale zároveň komplikovanost diagnostiky je výzvou pro radiology, gynekology i onkology, aby se naučili využívat dané techniky způsobem efektivním jak z hlediska klinického, tak ekonomického. Práce podává přehled o možnostech zobrazovacích technik se zaměřením na CT (počítačová tomografie) a MR (magnetická rezonance), představuje jejich přednosti a nevýhody s důrazem na aspekt jejich racionálního využití v onkogynekologii. V...

Současný pohled na chirurgickou léčbu DCIS

Current perspective on surgical treatment of DCIS

Jiří Gatěk

Onkologie 2010: 4(6): 353-356

Výsledkem screeningového vyšetření prsu je neustále se zvyšující podíl duktálního karcinomu in situ (DCIS) v sestavě nově zjištěných karcinomů prsu. Jedná se o heterogenní skupinu nádorů. DCIS bez mikroinvaze neproniká přes bazální membránu a nemetastazuje. Přestože v zemích s vyspělým screeningem tvoří až 20 % nádorů prsu, existuje řada kontroverzí v jeho klasifikaci a léčení. Konzervativní výkony na prsu, které jsou alternativou mastektomie u časného karcinomu prsu, byly zařazeny i do léčby DCIS. Přetrvávají rozpory v rozsahu resekčního lemu. Biopsie sentinelové uzliny (SLNB) je indikována u mastektomie. Kontroverzní je indikace SLNB u konzervativních...

Klinická stadia u nemocných s vícečetnými novotvary

Clinical stages in patients with multiple neoplasms

Edvard Geryk, Petr Dítě, Jan Trna, Jiří Kozel, Milan Konečný

Onkologie 2010: 4(6): 357-361

Výsledky na bázi dat Národního onkologického registru ČR z období 1976–2005 uvádí: a) Z 125 262 primárních novotvarů (52,1 % mužů, 47,9 % žen) bylo evidováno v časných klinických stadiích 37,1 % nádorů u mužů a 46,6 % u žen, v pokročilých stadiích 9,3 % u mužů a 9,5 % u žen. Neznámá stadia převažovala nad ostatními stadii až do roku 1994. Za celé období převažovali muži ve stadiu IV nad ženami. Nejvíce časných stadií se vyskytlo v Praze, pokročilých stadií v kraji Plzeňském. Po vyloučení neznámých stadií bylo z 54 187 duplicit u mužů 63,8 % v časných stadiích, u žen 71,3 %, v pokročilých stadiích u mužů 18,4 % a 15,8 % u žen. Z ostatních...

Sdělení z praxe

Desmoplastický kulatobuněčný tumor

Desmoplastic small round cell tumor

Viktor Maňásek, Renata Soumarová

Onkologie 2010: 4(6): 362-367

Desmoplastický kulatobuněčný tumor (DSRCT) je raritní onemocnění patřící do skupiny sarkomů. V typickém případě se manifestuje rozsáhlou tumorózní infiltrací břišní dutiny bez evidentního primárního ložiska tumoru. Prognóza onemocnění je stále špatná, 5leté přežití je popisováno asi v 15 % případů i při užití kombinovaných protinádorových léčebných postupů. Uvádíme kazuistiku 34letého pacienta s DSRCT léčeného v našem centru. Zmiňujeme racionální postup v rámci diferenciální diagnostiky měkkotkáňové infiltrace v dutině břišní, podtrhujeme zásadní význam molekulárně genetické analýzy a zaměřujeme se na terapeutické možnosti tohoto zřídka se...

Informace

Kongres ESMO 2010: nádory hlavy a krku

ESMO Congress 2010: head and neck cancers

Zdeněk Mechl, Jana Neuwirthová

Onkologie 2010: 4(6): 368-370

Problematika HPV je novou kapitolou v léčbě nádorů hlavy a krku. Řeší se význam stanovení HPV pro praxi ve smyslu deintenzifikace léčby. Cílená léčba, intenzivně diskutovaná během posledních let se stabilizuje jak v indikacích, tak přípravcích. Nové léky zatím neprokázaly zajímavou účinnost. Opět se hovoří o užitečnosti indukce jak v léčbě místně pokročilých nádorů, tak v záchovných protokolech.

Autodidaktický test

Autodidaktický test 6/2010

Onkologie 2010: 4(6): 371


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.