Onkologie, 2010, číslo 5

Úvodník

Smysl života ve stáří

MUDr. Jiřina Ondrušová

Onkologie 2010: 4(5): 287

Hlavní téma

Sarkomy měkkých tkání - slovo úvodem

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Onkologie 2010: 4(5): 292

Histopatologická diagnostika nádorů měkkých tkání

Histopathological diagnosis of soft tissue tumours

Karel Veselý

Onkologie 2010: 4(5): 293-296

Přehledový text uvádí do klasifikace a tkáňové diagnostiky nádorů měkkých tkání se zaměřením na metody odběru tkáně pro histopatologická a další pomocná vyšetření, která jsou esenciální pro histotypizaci a určení stupně malignity (histologického „grade“), nezbytné podklady pro plánování další terapie. Zdůrazněn je rostoucí význam molekulárně biologických metod, které umožňují detekci specifických translokací, charakterizujících část tumorů měkkých tkání. Dále jsou shrnuty význam, přínos a nedostatky současných gradingových systémů s úvahou o potenciálních budoucích trendech.

Chirurgické aspekty léčby sarkomů měkkých tkání

Surgical aspects of management of soft tissue sarcomas

Jan Žaloudík

Onkologie 2010: 4(5): 297-301

Péče o nemocné se sarkomy měkkých tkání či sarkomy dutiny břišní a retroperitonea, kterých je celkem ročně v České republice asi 350, patří pouze omezenému počtu pracovišť, která jsou schopna a ochotna zajistit komplexní a kvalifikovanou zobrazovací a histopatologickou diagnostiku, širokou víceoborovou škálu operačních výkonů v různých anatomických lokalitách, včetně rekonstrukčních přístupů, zevní radioterapii i intersticiální brachyradioterapii, systémovou i intraarteriální chemoterapii, bedlivou dispenzarizaci nemocných a hodnocení dlouhodobých výsledků vlastní léčebné péče. Výsledky chaotické a náhodné péče o nemocné se sarkomy nelze účinně...

Role radioterapie v léčbě sarkomů měkkých tkání

The role of radiotherapy in treatment of soft tissue sarcoma

Pavel Lovas, Zuzana Lovasová, Jana Garčicová

Onkologie 2010: 4(5): 302-307

Autoři na základě zkušenosti, literárního review a doporučení mezinárodních společností podávají evidence based přehled této problematiky.

Systémová léčba sarkomů měkkých tkání dospělých vyjma GIST

Systemic therapy of adults soft-tissue sarcoma except GIST

Dagmar Adámková Krákorová

Onkologie 2010: 4(5): 308-310

Komise pro muskuloskeletální tumory (KMST), UOC Brno Léčba sarkomů měkkých tkání by měla být vedena na základě rozhodnutí multioborového týmu. Standardní léčbou operabilních sarkomů je chirurgická léčba, v indikovaných případech doplněná radioterapií. Postavení chemoterapie není jednoznačně definováno. Paliativní chemoterapie má své místo v léčbě neresekabilního lokálně pokročilého nebo metastatického onemocnění.

Přehledové články

Úloha pemetrexedu v léčbě rakoviny plic

The role of pemetrexed in treating lung cancer

František Salajka

Onkologie 2010: 4(5): 311-314

Pemetrexed představuje prvního zástupce z nové skupiny antifolátů – MTA (multi target antifolate). Klinické studie jednoznačně prokázaly jeho vysokou účinnost v léčbě NSCLC, a to jak v I. tak i ve II. linii a v udržovací léčbě při nízkém výskytu nežádoucích účinků. Jako u prvního cytostatika byla u něj prokázána souvislost účinnosti s histologickým typem nádoru, takže není indikován u nemocných s dlaždicobuněčným NSCLC. Nemocným je podáván v rámci komplexních onkologických center.

Nádory plexus choroideus u dětí a adolescentů

Choroid plexus tumors in children and adolescents

Zdeněk Pavelka, Karel Zitterbart

Onkologie 2010: 4(5): 315-317

Nádory choroidálního plexu byly poprvé popsány v roce 1833. Jsou vzácné a reprezentují pouze 0,5 % všech nádorů dětí a dospělých. Existují určité důkazy o účasti simian viru 40 na jejich vzniku. Mohou mít benigní nebo maligní fenotyp, ale existují i nádory atypické s nejistým biologickým chováním. Ideální léčebný postup není znám. Maximální resekce je metodou volby a má prognostický význam. Role aditivní terapie je nejasná. První randomizovaná studie s cílem ověřit efektivitu adjuvantní chemoterapie byla realizována teprve nedávno.

Adjuvantní terapie imatinibem u gastrointestinálních stromálních tumorů

Adjuvant therapy with imatinib in gastrointestinal stromal tumours

Michaela Zezulová, Bohuslav Melichar

Onkologie 2010: 4(5): 318-321

Článek popisuje terapeutické spektrum možností a jeho specifika u gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST) se zaměřením na adjuvantní léčbu. V jeho úvodní části se věnuje obecným poznatkům o GIST – epidemiologii, histopatologii či symptomatologii. Vzhledem k faktu, že GIST patří mezi radiorezistentní a chemorezistentní tumory, účinnost imatinib mesylátu (Glivec®), selektivního inhibitoru tyrozinkinázových domén receptorů c-kit, PDGFRA-alfa a bcr-abl, znamenala výrazný průlom v terapii tohoto nádoru. V další části proto článek shrnuje současné poznatky o indikacích imatinibu a popisuje determinaci rizika rekurence – pro...

Zátěž nádory pankreatu u české populace

Pancreas cancer burden of the Czech population

Edvard Geryk, Petr Dítě, Jan Trna, Jiří Kozel, Milan Konečný, Petr Kubíček, Radim Štampach

Onkologie 2010: 4(5): 322-325

Za posledních 46 let bylo u české populace evidováno 56 828 onemocnění nádorem pankreatu (PC) dg. C25, s incidencí 19,1 na 100 tis. mužů a 18,2 na 100 tis. žen v roce 2007. Prevalence PC vzrostla mezi roky 1989–2005 u mužů o 45,9 % na 629, u žen o 119,1 % na 241. Z 3 632 vícečetných nádorů PC, evidovaných za období 1976–2005 v registru, bylo u mužů 321 (1,5 %) primárních a 1 581 (7,4 %) následných, u žen 241 (1,2 %) primárních a 1 489 (7,7 %) následných, které představovaly 11 % ze všech nově hlášených PC. Duplicitní PC byl početnější u žen, multiplicitní u mužů. Počet primárních PC se zvýšil na 34 případů a následných PC na 258...

Sdělení z praxe

Farmakogenomická predikce účinnosti tamoxifenu v léčbě hormonálně dependentních postmenopauzálních žen s karcinomem prsu na základě korelace aktivity CYP2D6 a rozboru genotypu MDR-1 genu pro P-glykoprotein

Pharmacogenomical prediction of the effect of taxifen in the treatment of hormonal-dependent post-menopausal

Soňa Argalácsová, Ondřej Slanař, Luboš Petruželka

Onkologie 2010: 4(5): 326-331

Počáteční stadia karcinomu prsu jsou při dobře vedené terapii v dnešní době již chronicky léčitelným onemocněním. Hormonální terapie je jednou ze základních léčebných modalit hormonálně dependentního karcinomu prsu. Donedávna byl zlatým standardem hormonální terapie hormonálně dependentních postmenopauzálních žen antiestrogen tamoxifen. Dnešní konsenzus upřednostňuje v adjuvantní hormonální terapii postmenopauzálních pacientek inhibitory aromatáz (IA). Určité procento pacientek pokračuje v započaté terapii tamoxifenem. Metabolizmus tamoxifenu, jeho proměna na účinnou látku – endoxifen a schopnost organizmu toto léčivo účinně využít...

Informace

Kongres ESMO 2010

Zdeněk Mechl

Onkologie 2010: 4(5): 332-333

Autodidaktický test

Autodidaktický test 5/2010

Onkologie 2010: 4(5): 334


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.