Onkologie, 2009, číslo 6

Úvodník

Slovo úvodem

MUDr. Zuzana Lovasová

Onkologie 2009: 3(6): 327

Hlavní téma

Vzácné nádory

Eva Sedláčková

Onkologie 2009: 3(6): 331

Vzácné nádory byly definovány americkým 1st NCI Epidemiology Leadership Workshopem v roce 2004 v Chicagu jako nádory, jejichž incidence je menší než 15 na 100 000 obyvatel, nebo nižší než 40 000 případů za rok.

Maligní thymom - naše zkušenosti s terapií 92 nemocných

Malignant thymoma - our experience with therapy of 92 patients

Martin Matějů, doc. MUDr. Jan Novotný CSc, Eva Sedláčková, Jana Halámková, Stanislav Kormunda, Luboš Petruželka

Onkologie 2009: 3(6): 332-335

Úvod: Maligní thymomy patří k vzácným nádorům předního mediastina. Vzhledem k nízké incidenci nádorů thymu nebyla zatím provedena rozsáhlejší randomizovaná studie, která by objektivně zhodnotila úspěšnost různých terapeutických modalit, jejich sekvenci či úspěšnost používaných chemoterapeutických režimů. Metody: Naše retrospektivní studie kriticky hodnotí léčebné výsledky 92 pacientů s histologicky potvrzenými maligními nádory thymu léčenými ve VFN v Praze a FN Brno od roku 1973. Mezi hlavní sledované parametry patřilo celkové přežití (OS), doba do relapsu onemocnění (DFI), doba do progrese onemocnění (TTP) a procento odpovědí (RR). Výsledky: Mezi...

Karcinoidy

Carcinoid Tumors

MUDr. Jaroslava Barkmanová

Onkologie 2009: 3(6): 336-342

Karcinoidy patří mezi nejběžněji se vyskytující tumory ze skupiny neuroendokrinních nádorů (NET). Incidence těchto nádorů v posledních letech výrazně stoupá. Z hlediska své hormonální aktivity tvoří velmi pestrou a heterogenní skupinu. Jejich základem jsou neuroendokrinní enterochromafinní buňky (EC buňky), které se vyskytují disperzně v různých anatomických částech těla, primárně však v submukóze střev a hlavních bronchů. Jedná se většinou o pomalu rostoucí nádory s relativně indolentním průběhem. Bývají často diagnostikovány pozdě, v mnoha případech již jako diseminované onemocnění. Karcinoidy mohou probíhat delší dobu inaparentně, mohou se manifestovat obecně...

Feochromocytom

Pheochromocytoma

doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc, Hana Turková, doc. MUDr. Jiří Widimský CSc

Onkologie 2009: 3(6): 343-347

Feochromocytomy a funkční paragangliomy jsou katecholaminy produkující nádory, které se projevují nejčastěji bolestmi hlavy, pocením a hypertenzí. Biochemický screening je nutný nejen u pacientů s klinickým podezřením na feochromocytom, ale také u pacientů s náhodně zjištěným tumorem nadledviny nebo u nosičů mutací genů spojených s výskytem feochromocytomu a funkčního paragangliomu. Pro lokalizaci tumoru používáme výpočetní tomografii, magnetickou rezonanci a funkční vyšetření s [123I]-metaiodobenzylguanidinem. Medikamentózní příprava je základním opatřením pro úspěšnou operaci, dnes většinou pomocí minimálně invazivní chirurgie. Dlouhodobé sledování...

Hereditární karcinom prsu. Příklad vzácnější formy karcinomu prsu v populaci

Hereditary breast cancer - an example of uncommon breast cancer in population

Martina Zimovjanová

Onkologie 2009: 3(6): 348-350

Zárodečné mutace v genech BRCA1 a BRCA2 způsobují vznik přibližně 5–10 % karcinomů prsu v populaci. Nádory prsu, které vznikají v důsledku mutací v predispozičních genech BRCA1 a BRCA2, mají často odlišné histopatologické charakteristiky i biologické chování. Cílem moderní onkologické léčby je individualizace terapie na podkladě stanovení molekulárních prognostických a prediktivních markerů; molekulárně-genetické testování BRCA1 a BRCA2 genů může být jednou z těchto možností. Mutace v BRCA1 a BRCA2 genech nejsou jen možným prognostickým markerem a prediktorem léčebné odpovědi na standardní systémovou chemoterapii, ale mohly by také předpovídat...

Přehledové články

Screening karcinomu prostaty

Prostate cancer screening

Kamil Belej

Onkologie 2009: 3(6): 351-356

První pokusy o systematický screening karcinomu prostaty pomocí vyšetření prostaty per rectum a ultrasonografie se datují do osmdesátých let minulého století. Pozdější zavedení prostatického specifického antigenu způsobilo revoluci v péči o nemocné s karcinomem prostaty a téměř zdvojnásobilo riziko pozitivního nálezu. Od té doby lze rovněž pozorovat pokles nebo stabilizaci specifické mortality, ale donedávna nebylo jasné, zda k tomu nepřispívají i pokroky v léčbě. Nedávno zvěřejněné výsledky dvou velkých randomizovaných studií předpokládají, že pokud existuje přínos screeningu, je jen velmi malý. Článek je přehledem krátké historie screeningu karcinomu prostaty...

Intervenční výkony v diagnostice nemocí prsní žlázy

Interventional procedures in diagnosing mammary gland disease

Miroslava Skovajsová

Onkologie 2009: 3(6): 357-361

Minimálně intervenční diagnostické výkony v prsní žláze se staly standardem v mamární diagnostice. Cílem předoperačních biopsií je snížení počtu chirurgických diagnostických excizí a současně úplná diagnostika, která vede k individuálnímu plánování léčby („terapeutic tailoring“). Vedle již standardních core biopsií se v několika vybraných screeningových centrech v České republice provádí mamotomie čili vakuem asistovaná biopsie prsní žlázy. Přínosem obou metod je navýšení předoperační diagnostické přesnosti v určování histologické podstaty především palpačně negativních lézí, které jsou objeveny v procesu screeningového zobrazování...

Sdělení z praxe

Raritný prípad mezenteriálnej fibromatózy

A rare case of mesenterial fibromatosis - a case report

Peter Kružliak, Dušan Mištuna, Katarína Macháleková

Onkologie 2009: 3(6): 362-364

Intraabdominálna fibromatóza je lokálne agresívna, ale nie metastázujúca proliferácia. Je to benígny tumor, ktorý sa vyskytuje vo väčšine prípadov v brušnej stene, v mesentériu a retroperitoneu. Intraabdominálna fibromatóza (IAF) sa vyskytuje buď v asociácii s Gardnerovým syndrómom, alebo sporadicky, spôsobujúca v mnohých prípadoch diferenciálno-diagnostické problémy s myofibroblastickými, fibroblastickými tumormi a gastrointestinálnymi stromálnymi tumormi, ktoré sú však charakteristické oveľa agresívnejším biologickým správaním a častokrát metastázovaním. Diferenciálna diagnostika môže byť výrazne sťažená v neprítomnosti loko-regionálneho šírenia a/alebo...

Problematika základní prevence a screeningu nádorových onemocnění v praxi praktického lékaře

Issues of primary prevention and screening for tumourous disease at the primary care physician level

MUDr. Bohumil Skála Ph.D

Onkologie 2009: 3(6): 365-368

Obecné zásady prevence a screeningu jednoznačně prokazují, že primární péče je základním pilířem screeningových programů. Konkrétní data ze screeningového vyšetření testu na okultní krvácení ve stolici v ordinaci gastroenterologa prakticky ukázala, že screening není dostatečně plošně prováděn. O tom svědčí i celostátní data z let 2001–2005, ani data kvalitativně jinak hodnocená od roku 2006 neprokazují zlepšení. Naopak ale zlepšení mortality je možné očekávat nejdříve v následujících 3–5 letech.

Informace

V. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie a II. sympozium o biologické léčbě propojily onkologický výzkum s klinickou praxí

Mgr. Jitka Strouhalová

Onkologie 2009: 3(6): 369-370

Ve dnech 25.–27. 11. se v Olomouci konaly V. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, které v letošním roce doplnil II. ročník sympozia o cílené biologické léčbě. „Tato kombinace zřetelně rozšiřuje spektrum příznivců prediktivní, diagnostické a experimentální onkologie o klinické pracovníky a napomáhá průniku prognostických a prediktivních faktorů do rutinní klinické praxe“, uvedl doc. Marián Hajdúch, koordinátor konference a předseda Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP.

Test

Autodidaktický test 6/09

Onkologie 2009: 3(6): 371


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.