Onkologie, 2009, číslo 5

Úvodník

Lékař, který se nepostará sám o sebe, není zárukou dobré péče o pacienta

MUDr. Radkin Honzák CSc

Onkologie 2009: 3(5): 271

Hlavní téma

Karcinom plic - doba pomalých, ale optimistických proměn

prof. MUDr. Vítězslav Kolek DrSc

Onkologie 2009: 3(5): 275-276

Chirurgická léčba rakoviny plic

Local therapy of lung cancer

Jiří Klein

Onkologie 2009: 3(5): 277-280

Chirurgie jako typicky lokální způsob léčby hraje významnou roli v léčbě rakoviny plic. Při sestavování terapeutického plánu je vždy nutné pečlivě vážit mezi předpokládaným benefitem a na chirurgii vázanými riziky.

Místo radioterapie v léčbě karcinomu plic

The role of radiotherapy in lung cancer treatment

Milada Zemanová

Onkologie 2009: 3(5): 281-284

Radioterapie hraje klíčovou roli v léčbě plicní rakoviny, ať už je navržena jako součást potenciálně kurativního léčebného plánu, nebo slouží jako paliativní léčba k potlačení symptomů, jako je hemoptýza, dušnost způsobená bronchiální obstrukcí nebo chronická bolest. Radioterapií by mělo být léčeno v některé etapě průběhu choroby, ať již s kurativním nebo paliativním záměrem, až 76 % všech pacientů, zatímco v České republice je každoročně skutečně aplikována radioterapie jen u 20–24 % nemocných s plicním nádorem. Radioterapie je nepominutelná zejména v lokálně pokročilém, inoperabilním stadiu, ale v poslední době s technologickým pokrokem...

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic

The role of chemotherapy in lung cancer treatment

doc. MUDr. Jana Skřičková CSc, Lenka Babičková, Jana Špeldová

Onkologie 2009: 3(5): 285-291

Karcinom plic je podle údajů z roku 2005 v České republice jeden z nádorů s nejvyšší incidencí a u mužů je nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné nádory. V době stanovení diagnózy se u více jak 50 % nemocných jedná o nádory v pokročilém stadiu, kdy není možná léčba chirurgická. Jednou ze základních léčebných modalit karcinomu plic je chemoterapie, kterou se zabýváme v našem sdělení.

Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic

Biological therapy of non-small cell lung carcinoma

prof. MUDr. Petr Zatloukal CSc

Onkologie 2009: 3(5): 292-296

Léčba nemalobuněčného karcinomu plic vykázala zavedením léků 3. generace v 90. letech velký pokrok, nicméně standardní cytostatická léčba už dále výraznější zlepšení léčebných výsledků nevykazuje a nejspíše se dostala na hranice svých možností. Výzkum se proto zaměřuje na léky, které cíleně reagují s molekulami buněčného signálního systému buď přímo nádorových buněk, nebo blokují tvorbu cév v nádoru. Vedle odlišného mechanizmu účinku se od standardní chemoterapie liší i příznivějším spektrem nežádoucích účinků. Do praxe zatím byl zaveden a v EU registrován erlotinib, gefitinib a bevacizumab. V různé fázi klinického výzkumu jsou desítky dalších léků.

Bronchogenní karcinom a jeho prognostické a prediktivní faktory

Bronchogenic carcinoma and its prognostic and predictive factors

Miloš Pešek

Onkologie 2009: 3(5): 299-302

Bronchogenní karcinom patří mezi nádory s vysokým výskytem a velmi špatnou prognózou. Přes výrazný pokrok v diagnostice i v terapii se léčebné výsledky zlepšují jen zvolna. Postupně se zvyšuje procento morfologicky ověřených novotvarů, ale také procento onkologicky léčených nemocný. Při rozhodování o léčbě tak morfologicky, klinicky i geneticky heterogenní skupiny onemocnění se využívají faktory prognostické a faktory prediktivní. Autoři uvádějí v přehledu údaje o těchto faktorech se zaměřením na volbu chemoterapie a biologicky cílené léčby. K prediktorům účinnosti chemoterapie patří např. histologický typ nádoru, neskvamózní karcinomy reagují...

Přehledové články

Cetuximab a irinotecan v léčbě chemorezistentního metastazujícího kolorektálního karcinomu

Cetuximab and irinotecan in therapy of chemoresistent metastatic colorectal cancer

Ilona Kocáková, MUDr. Ivo Kocák Ph.D, Radim Němeček

Onkologie 2009: 3(5): 303-307

Odhaduje se, že u 50 % pacientů s kolorektálním karcinomem se objeví metastázy a pacienti zemřou na nádorové onemocnění. U kolorektálního karcinomu je často zvýšeně exprimován receptor pro epidermální růstový faktor, to je asociováno s vyšším klinickým stadiem, horším histologickým gradingem a horším přežitím. Cetuximab je chimerická monoklonální protilátka, která se váže na receptor pro epidermální růstový faktor a inhibuje buněčnou proliferaci, metastazování a angiogenezi. Cetuximab zvyšuje léčebnou odpověď v kombinaci s chemoterapií u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Zlepšená terapeutická účinnost zvyšuje počet jaterních resekcí...

Bisfosfonáty u nemocných s karcinomem plic a kostními metastázami

Bisphosphonates in the lung cancer patients with bone metastases

MUDr. Gabriela Krákorová Ph.D

Onkologie 2009: 3(5): 308-310

Kostní metastázy u nemocných s karcinomy plic jsou přítomny v 30–60 %. Kostní metastázy jsou spojeny s rizikem vzniku skeletální příhody (tzv. skeletal related event – SRE), která významně snižuje přežití a zhoršuje kvalitu života (mobilita, bolest, sociální nezávislost). Jediným bisfosfonátem doporučeným pro nemocné s kostními metastázami a karcinomem plic je kyselina zolendronová. Panel evropských expertů z roku 2009 navrhuje časný screening kostních metastáz již v době diagnózy onemocnění pro posouzení symptomatických a diagnostiku asymptomatických kostních metastáz (pomocí PETu či kostního skenu). Bisfosfonát je doporučen v léčbě...

Sdělení z praxe

Dosavadní zkušenosti s léčbou lenalidomidem u pacientů s mnohočetným myelomem v ČR - pilotní data u vysoce předléčených nemocných

Up-to-date experience with lenalidomide therapy in patients with multiple myeloma in the Czech Republic - pilot data in highly pretreated patients

Luděk Pour, prof. MUDr. Vlastimil Ščudla CSc, MUDr. Evžen Gregora, MUDr. Vladimír Maisnar Ph.D, MUDr. Miroslava Schützová, doc. MUDr. Ivan Špička, CSc, MUDr. Jaroslav Bačovský CSc, MUDr. Jan Straub, Roman Hájek

Onkologie 2009: 3(5): 311-313

Lenalidomid (Revlimid) patří mezi imunomodulační látky známé jako IMIDy, látky strukturou příbuzné thalidomidu. U nemocných s mnohočetným myelomem (MM) byla v klinických studiích prokázána vysoká účinnost tohoto léku v primoléčbě i u relabovaných nemocných. Limitující toxicitou při léčbě lenalidomidem je myelosuprese, avšak lék nezpůsobuje nepříjemnou neuropatii na rozdíl od thalidomidu a bortezomibu. V České republice je lenalidomid používán u relabovaných nemocných mimo klinické studie od roku 2008. Tato práce přináší analýzu léčebné účinnosti a nežádoucích účinků u nemocných s MM léčených lenalidomidem v prvním roce jeho používání v šesti referenčních...

Pro sestry

Prevence kolorektálního karcinomu

Colorectal cancer prevention

Iva Brabcová, Mgr. Monika Kyselová, Alena Machová

Onkologie 2009: 3(5): 316-318

Česká republika zaujímá ve světových statistikách výskytu nádoru tlustého střeva a konečníku přední místo na světě. Každoročně je v České republice zjištěno 8 000 nových případů kolorektálního karcinomu a přibližně 5 000 pacientů na tuto diagnózu každý rok umírá (1). Významnou roli při eliminaci rizikových faktorů, časné diagnostice, záchytu návratu a předcházení důsledkům progredujícího kolorektálního karcinomu zaujímá prevence tohoto onemocnění. Článek je přehledem o současných možnostech k problematice primární, sekundární, terciární a kvartérní prevence kolorektálního karcinomu.

Lékař a počítač

Informační technologie - úskalí a pasti ? (1. díl)

Onkologie 2009: 3(5): 319-321

Test

Autodidaktický test 5/09

Onkologie 2009: 3(5): 322


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.