Onkologie, 2009, číslo 4

Úvodník

Podpůrná péče jako integrální součást individualizované onkologické léčby

Petra Tesařová

Onkologie 2009: 3(4): 207

Hlavní téma

Dětská onkologie - slovo úvodem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D

Onkologie 2009: 3(4): 212

Manózu vázající lektin u dětských onkologických pacientů

Mannose binding lectin in pediatric oncology patients

MUDr. Peter Múdry, Michal Kýr, Tomáš Freiberger, Jiří Jarkovský, prof. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D, Jitka Chumchalová

Onkologie 2009: 3(4): 214-218

Manózu vázající lektin (MBL) je významnou složkou nespecifické imunity, je produkován v játrech jako reaktant akutní fáze. Známá je role deficitu MBL, způsobená genovým polymorfizmem genu MBL-2, který kóduje MBL. Deficit MBL vede k horším průběhům neonatálních sepsí nebo cystické fibrózy. Vedle infekčních stavů u neonkologicky nemocných je v posledních letech zkoumána souvislost deficitu MBL s průběhem infekce u pacientů s iatrogenně navozenou imunosupresí po protinádorové chemoterapii. Výsledky jsou kontroverzní. I samotný vznik nádorového onemocnění je podmíněn poruchou imunity a další práce zjišťují, jakou souvislost s procesem vzniku nádoru má...

S infuzí spojená akutní nežádoucí reakce různých lékových forem Amphotericinu B

Infusion - related acute reaction in patient receiving different forms of Amphotericin B

Renata Foralová, MUDr. Peter Múdry, Lenka Dubská, Michal Kýr, Stefan Weiler, Romuald Bellmann, Dalibor Valík, prof. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D

Onkologie 2009: 3(4): 219-222

Invazivní mykotická onemocnění patří k závažným život ohrožujícím stavům imunokompromitovaných pacientů. Zavedení antimykotika Amphotericinu B (AmB), respektive jeho různých lékových forem, do klinické praxe vedlo k výraznému zlepšení léčebných výsledků a ke snížení mortality imunokompromitovaných pacientů s prokázanou nebo předpokládanou invazivní mykózou (1). Limitací zůstává jeho toxicita – akutní a opožděná nefrotoxicita a akutní s infuzí spojená nežádoucí reakce (Infusion – related reaction – IRR). Nefrotoxicita je nyní ovlivnitelná volbou vhodné lékové formy AmB a adekvátní podpůrnou péčí, především hyperhydratací (2). IRR...

Renální toxicita vysokých dávek ifosfamidu u pacientů s Ewingovým sarkomem/PNET

Renal toxicity of high cummulative doses of ifosfamide in patients with Ewing sarcoma/PNET

Lucia Kútniková, Michal Kýr, MUDr. Peter Múdry, Andrea Fabryová, MUDr. Tomáš Kepák, prof. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D

Onkologie 2009: 3(4): 224-226

Celkové přežití dětských onkologických pacientů s Ewingovým sarkomem/primitivním neuroektodermálním tumorem (ES/PNET) úzce koreluje s použitím vysokých dávek alkylancií. S vysokými dávkami jednoho z nich – ifosfamidu – souvisí poškození ledvinných funkcí jeho toxickými metabolity. Renální toxicita léčby pacientů s ES/PNET je předmětem zájmu i vzhledem k nutnosti konkomitantního podávání dalších nefrotoxických léků v průběhu léčby. Do této observační retrospektivní studie bylo zahrnuto 20 pacientů léčených dle protokolu Euro Ewing 99, kteří dosáhli kumulativní dávky ifosfamidu nad 60 g/m2. Hodnotili jsme poruchu glomerulání filtrace (GF),...

Metronomická léčba v onkologii jako nová léčebná metoda

Metronomic therapy as new challange in medical oncology

Danica Bronišová, MUDr. Peter Múdry, prof. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D, Viera Bajčiová, Dalibor Valík, Lenka Dubská, MUDr. Pavel Mazánek, Petr Lokaj, Karel Zitterbart

Onkologie 2009: 3(4): 227-229

Prognóza pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním, relapsem či jinak vysoce rizikovým tumorem zůstává i v dnešních dnech nepříznivá. Pro tyto pacienty se v posledních dvaceti letech stává metronomická léčba stále častěji vhodnou alternativou ke konvenční chemoterapii. Metronomická léčba je založená na dlouhodobém, chronickém podávání nízkých dávek cytostatik ve vyšší frekvenci, např. denně bez prolongovaných pauz, jako je tomu u standardní chemoterapie. Na rozdíl od chemoterapie založené na maximálních tolerovaných dávkách má minimální toxicitu a umožňuje převážně ambulantní léčbu. Mechanizmus účinku je předmětem výzkumu, předpokládá se kombinace...

Přehledové články

Diagnostika a liečba invazívnych mykóz u hematoonkologických pacientov

Diagnosis and treatment of invasive fungal infections in patients with hematological malignancies

Ľuboš Drgoňa

Onkologie 2009: 3(4): 231-234

Článok prináša aktuálne základné poznatky o epidemiológii, klinických prejavoch a diagnostike invazívnych mykotických infekcií v hematoonkológii. Uvádza odporúčané liečebné postupy na základe súčasných medzinárodných a národných konsenzov.

Sorafenib v léčbě generalizovaného maligního melanomu: přehled klinických studií

Sorafenib in the treatment of generalized malignant melanoma: An overview of clinical trials

MUDr. Josef Dvořák

Onkologie 2009: 3(4): 235-241

Současné možnosti léčby generalizovaného melanomu jsou velmi omezené. Současným standardem léčby IV. stadia melanomu je paliativní cytostatická chemoterapie, individuálně doplněná imunoterapií a/nebo paliativní radioterapií. Medián přežití nemocných s generalizovaným melanomem činí 6–10 měsíců. Nemocným s generalizovaným melanomem je vhodné nabídnout účast v klinických studiích. Toto sdělení se zabývá přehledem klinických studií se sorafenibem v léčbě generalizovaného melanomu. Sorafenib prokázal statisticky významné zlepšení přežití v randomizovaných studiích III. klinické fáze v léčbě pokročilého karcinomu ledviny a hepatocelulárního karcinomu,...

Některé aspekty kombinované léčby pánevních nádorů

Some aspects of combined treatment of pelvic tumors

Jan Žaloudík

Onkologie 2009: 3(4): 242-246

Karcinomy pánevních orgánů spolu se dvěma stovkami sarkomů pánve představují v České republice každoročně bezmála 15 tisíc nových případů zhoubných nádorů, skoro 30 % všech život ohrožujících malignit. Přestože jde o problematiku rozdělenou mezi obory gastroenterologie, abdominání onkochirurgie, onkologické gynekologie a urologie, je zde celá řada aspektů, které musejí být řešeny víceoborově a společně, zejména jde-li o nádory pokročilejší a řešení komplikací společných s nádorovou progresí či léčbou. Integrovaný přístup vyžaduje jak diagnostika endoskopickými, zobrazovacími a laboratorními metodami, tak kombinovaná léčba zahrnující operativu, radioterapii...

Využití doplňkové enterální výživy během hospitalizace

Use of supplemental enteral nutrition during hospitalization

Luboš Sobotka

Onkologie 2009: 3(4): 248-250

Článek pojednává o stavech podvýživy, jimiž trpí chronicky nemocní pacienti v nemocnicích i domácích podmínkách, a jejich řešení formou nutričního screeningu a nutriční podpory.

Sdělení z praxe

Toxoplazmová infekce centrálního nervového systému u nemocné v dlouhodobé remisi Hodgkinova lymfomu

Toxoplazma infection of the central nervous system in a female patient in long-term remission of Hodgkin lymphoma

Peter Turcsányi, Vít Procházka, Renata Urbanová, MUDr. Tomáš Papajík CSc, Luděk Raida

Onkologie 2009: 3(4): 251-253

V naší kazuistice prezentujeme případ 45leté ženy s prodělaným Hodgkinovým lymfomem, 5 let v remisi po primární léčbě chemoterapií a radioterapií. Zdá se, že ani po této době se imunitní systém úplně nerestituoval a u pacientky byla diagnostikována aktivní toxoplazmová infekce s ne zcela typickými příznaky. Ta byla úspěšně přeléčena intenzivní antitoxoplazmovou terapií.

Avaskulární nekróza hlavice kosti stehenní u pacientky s difuzním velkobuněčným B-lymfomem léčeným vysokodávkovanou imunochemoterapií

Avascular necrosis of the femoral head in patient with diffuse large B-cell lymphoma treated with high dose immunochemotheraphy

Zuzana Kubová, Antonín Hluší, MUDr. Tomáš Papajík CSc, Jan Špička, Miroslav Mysliveček, Karel Indrák

Onkologie 2009: 3(4): 254-257

Kortikoidy indukovaná avaskulární nekróza (AVN) hlavice kosti stehenní je vzácnou, nicméně popisovanou komplikací léčby pacientů s lymfomem či leukemií. Jde o patologický proces charakterizovaný poruchou mikrocirkulace s následnou ischemizací, která postupně vede k nekróze různě velkého segmentu kosti. Práce popisuje případ mladé pacientky s primárně mediastinálním difuzním velkobuněčným B-lymfomem, která byla léčena sekvenční imunochemoterapií s intermitentním podáním vysokodávkovaných kortikoidů. Za 106 dní po zahájení terapie dochází u pacientky ke vzniku AVN hlavice levé kosti stehenní.

Pro sestry

Sdělování pravdy o zdravotním stavu

Truth telling about the health status

PaedDr. Mgr. Eva Zacharová Ph.D

Onkologie 2009: 3(4): 261-262

Sdělování pravdy o zdravotním stavu je mimořádně závažné téma, a to nejen vzhledem k dopadu na dosavadní život pacienta, ale také proto, že vytváří zcela individuální konkrétní komunikační situace. Komunikace s nemocným je ovlivněna změnami v oblasti sociální, tělesné a psychické. Sestra jako členka ošetřovatelského týmu musí mít základní informace o zdravotním stavu pacienta, aby nejen podpořila lékaře, ale také pomohla nemocnému zvládnout náročnou situaci.

Informace

Novinky z ASCO 2009 - výběr nejzajímavějších prezentací

MUDr. Tomáš Svoboda

Onkologie 2009: 3(4): 263-265

Test

Autodidaktický test 4/09

Onkologie 2009: 3(4): 266


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.