Onkologie, 2009, číslo 3

Úvodník

Poslání

JUDr. MUDr. Igor Ulč, Ph.D

Onkologie 2009: 3(3): 135

Hlavní téma

Ne-hodgkinovy lymfomy - slovo úvodem

MUDr. Tomáš Papajík CSc

Onkologie 2009: 3(3): 140

Epidemiologie ne-hodgkinových lymfomů v České republice, Evropě a Severní Americe

Epidemiology of non-Hodgkin’s lymphoma in Czech Republic, Europe and the United States

MUDr. Tomáš Papajík CSc, Marek Trněný, Ingrid Vášová, David Belada, Milada Jankovská, MUDr. Pavel Jindra, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Ladislav Dušek, Karel Indrák

Onkologie 2009: 3(3): 141-146

Ne-hodgkinovy lymfomy (NHL) představují 5. nejčastější zhoubný nádor západní polokoule. Z mnoha hledisek jde však spíše o heterogenní skupinu nádorů různého buněčného původu, odlišné morfologie, genetického profilu, klinických charakteristik a zřejmě také vzniklých z mnoha nejrůznějších příčin. Celková incidence NHL rostla mezi 70. a 90. lety minulého století v rozvinutých zemích světa téměř exponenciálním tempem u obou pohlaví, ve všech rasových a věkových skupinách dospělých osob. Poslední data hovoří o zpomalení tempa růstu, které se stabilizovalo na 1–2 % ročního navýšení. Otázky příčiny a tempa růstu nejsou dodnes uspokojivě vysvětleny. Na...

Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu folikulárního lymfomu

Current principles of diagnostics and treatment of follicular lymphoma

Andrea Janíková, prof. MUDr. Jiří Mayer CSc, Josef Michalka, Ingrid Vášová, Zdeněk Král

Onkologie 2009: 3(3): 147-151

Folikulární lymfom (FL) představuje nejčastější indolentní ne-hodgkinův lymfom. Přestože je stále považován za nevyléčitelné onemocnění, u pacientů s pokročilou chorobou bylo aktuálně zaznamenáno prodloužení celkového přežití. Mezinárodní prognostický index pro FL (FLIPI) je robustní prognostický nástroj, jehož platnost byla potvrzena i v éře rituximabu. FLIPI, biologické proměnné a histologický grading mohou pomoci diferencovat pacienty s vysokým rizikem časného návratu FL respektive časné transformace. Tyto nástroje také usnadní možnost rozpoznat, kteří pacienti s pokročilým avšak asymptomatickým onemocněním by měli být ihned léčeni, a kteří...

Současné možnosti léčby mladších dospělých pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem

Current therapeutic possibilities in younger adult patients with diffuse large B-cell lymphoma

MUDr. Robert Pytlík

Onkologie 2009: 3(3): 153-158

Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) patří mezi vysoce kurativní hematoonkologická onemocnění u mladších dospělých pacientů (18–60 let). Významného léčebného pokroku v posledních deseti letech bylo dosaženo zavedením anti-CD20 protilátky rituximab (Mabthera) do standardních polychemoterapeutických léčebných režimů. Další zlepšení prognózy pak přineslo zavedení dávkově denzních režimů (14denní R-CHOP namísto 21denního), přičemž se zdá, že vyšší dávková intenzita hned od začátku léčby může mít větší význam než pozdní vysokodávkovaná konzolidace. Naopak význam konzolidační radioterapie v léčbě DLBCL v poslední době klesá. Dle revidovaného Mezinárodního prognostického...

Jak přistupovat k léčbě starších nemocných s difuzním velkobuněčným B-lymfomem

How to treat elderly patients with Diffuse Large B-cell Lymphoma

Vít Procházka, MUDr. Tomáš Papajík CSc, Zuzana Kubová, Marek Trněný, MUDr. Ladislava Kučerová, Miroslav Mysliveček, Karel Indrák

Onkologie 2009: 3(3): 158-163

Více než polovina nemocných s difuzním velkobuněčným B-lymfomem je při diagnóze starší 60 let. Tito pacienti z důvodu komorbidity hůře tolerují intenzivní režimy chemoterapie, což se promítá do horších léčebných výsledků zejména rizikových nemocných. Pacienti, kteří dosáhnou kompletní remise lymfomu, však mají stejnou šanci na přežití bez známek nemoci jako mladší populace. Přidáním monoklonální protilátky rituximabu ke zlatému standardu CHOP bylo dosaženo výrazného zlepšení přežití nemocných bez zvýšení toxicity léčby. Další zlepšení osudu nemocných se neobejde bez akcentu na dostatečnou dávkovou intenzitu chemoterapie, pečlivou stratifikaci nemocných...

Současné možnosti pozitronové emisní tomografie a integrované pozitronové emisní tomografie s počítačovou tomografií v iniciálním stážování a hodnocení léčebné odpovědi u ne-hodgkinových lymfomů

The current position of positron emission tomography and combined positron emission tomography with computed tomography in initial staging and response assessment in patients with non-Hodgkin´s lymphoma

MUDr. Tomáš Papajík CSc, Miroslav Mysliveček, Magdalena Skopalová, Alaxander Malán, Vladimír Koza, Marek Trněný, Karel Indrák

Onkologie 2009: 3(3): 164-169

2-[fluorin-18] fluoro-2-deoxy-D-glukózová (18F-FDG) pozitronová emisní tomografie (PET) je moderní zobrazovací metoda velmi dobře použitelná pro iniciální stážování a hodnocení léčebné odpovědi u ne-hodgkinových lymfomů (NHL). 18F-FDG PET dosahuje vyšší senzitivity a specificity zobrazení než je tomu u 67galliové scintigrafie nebo výpočetní tomografie (CT). Nižší přesnost anatomické lokalizace pozitivních lézí představuje jednu z limitací PET. Integrace PET a CT (PET/CT) do jednoho vyšetřovacího systému tento problém velmi dobře řeší a výsledný obraz umožňuje precizní lokalizaci nálezů a zvyšuje tak specificitu vyšetření. Většina hlavních podtypů...

Přehledové články

Nutriční podpora nemocných s transplantací krvetvorných buněk

Nutrition support in patients after stem cell transplantation

Miroslav Tomíška

Onkologie 2009: 3(3): 170-175

Transplantace krvetvorných buněk je zatížena vysokým rizikem narušení nutričního stavu. Přítomnost podvýživy již před zahájením přípravy znamená až dvojnásobné zvýšení rizika transplantační mortality. Zejména po myeloablativní přípravě dochází k těžkému katabolizmu a hluboké depresi imunity. Preferovanou formou nutriční podpory v období dřeňového útlumu je parenterální výživa s vysokým obsahem aminokyselin. U myeloablativní přípravy je obvykle zahajována brzy po převodu štěpu. Při vzniku komplikací, zejména závažných infekcí nebo při rozvoji nemoci štěpu proti hostiteli, je nezbytná systematická nutriční podpora využívající různých forem podání...

Význam chemoterapie u karcinomu jícnu

The role of chemotherapy in the management of esophageal cancer

Milada Zemanová

Onkologie 2009: 3(3): 177-180

Význam chemoterapie u karcinomu jícnu spočívá v jejím zařazení do kombinované léčby lokalizovaných stadií, nebo ji lze podat jako paliativní léčbu. U metastazujícího dlaždicového karcinomu je přínos chemoterapie pro prodloužení života nejistý, u adenokarcinomů je prokázán prospěch několika měsíců. Chemoterapii zde indikujeme u pacientů v dobrém stavu, s aktivním přístupem k terapii, věk nad 70 let není kontraindikací. Doporučeny jsou kombinace založené na cisplatině a 5-fluorouracilu. Jsou známa data podporující podávání stejného režimu u dlaždicových karcinomů jako u adenokarcinomů. Nově byly publikovány studie fáze III dokládající prospěch kombinací...

Následné primární novotvary u 125 262 onkologicky nemocnýchv České republice 1976-2005

Subsequent primary neoplasms in 125 262 cancer patients in the Czech Republic 1976-2005

Edvard Geryk, Petr Dítě, Miloš Pešek, Jiří Kozel

Onkologie 2009: 3(3): 181-189

Z 1 486 984 novotvarů dg. C00–D48, evidovaných v letech 1976–2005 v registru nádorů, se u 125 262 (8,4 %) onkologicky nemocných vyskytlo 165 050 (11,1 %) následných novotvarů. S duplicitními novotvary bylo léčeno 81,7 % nemocných, s multiplicitními 18,3 %. U žen bylo více duplicitních, u mužů naopak multiplicitních novotvarů. Ke kumulaci primárních onemocnění došlo nejvíce ve věku 50–69 let u 52,4 % mužů a 47,8 žen. Nejpočetnější byl výskyt v kraji Moravskoslezském, Jihomoravském a v Praze. U primárních onemocnění převažovaly tumory kůže 42,8 %, gastrointestina 11,8 %, prsu 8,4 %, gynekologické 7 %, vylučovacích 6,8 % a dýchacích...

Sdělení z praxe

Efekt neoadjuvantně podaného Herceptinu® (trastuzumabu) u pacientky s karcinomem prsu s vysokou růstovou aktivitou

Effect of neoadjuvant Herceptin® (trastuzumab) in a patient with breast cancer with high growth activity

Petra Tesařová

Onkologie 2009: 3(3): 190-192

Cílená biologická léčba u pacientek s karcinomem prsu patří mezi velmi účinné metody léčby. Jedním z prvních preparátů znamenajících průlom v léčbě nádorů prsu je Herceptin® (trastuzumab). Tato specifická protilátka je efektivní u pacientek s maligními nádory prsu se zvýšenou expresí epidermálního růstového faktoru HER 2. U tohoto tzv. HER-2 – pozitivního typu nádoru trastuzumab specificky blokuje HER-2 receptor, tím dochází k zastavení růstu nádoru, eventuálně i k jeho regresi. V následujícím textu je popsán případ mladé pacientky, u které byl aplikován Herceptin® předoperačně společně s chemoterapií.

Možnosti neuroendoskopie v komplexní terapii kraniofaryngeomů

The possibilities of neuroendoscopy in the complex therapy of craniopharyngioma

prof. MUDr. Zdeněk Novák CSc, MUDr. Jan Chrastina Ph.D, MUDr. Věra Feitová, Eva Lžičařová, Ivo Říha

Onkologie 2009: 3(3): 194-197

Účel studie: Sdělení prezentuje zkušenosti s neuroendoskopickou terapií 5 nemocných s kraniofaryngeomem a 2 nemocných s cystou Rathkeho výchlipky. Použité metody: S výjimkou jediného nemocného (ektopický tumor zadní jámy lební po opakovaných operacích parasellárního nádoru) tumor postihoval okolí III. komory. Principem navigované transventrikulární neuroendoskopické operace byla fenestrace a resekce stěny nádorové cysty, obnovení průchodnosti mokových cest nebo bypass mokové cirkulace a zmenšení solidní složky s maximální šetrností vůči okolním strukturám. Výsledky: U 3 nemocných bylo dosaženo výborného výsledku, u polymorbidní rizikové nemocné...

Informace

ICHNO-2nd International Conference on Innovative Approaches in Head and Neck Oncology, Barcelona, 2009

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc, Renata Červená

Onkologie 2009: 3(3): 199-201

Test

Autodidaktický test 3/2009

Onkologie 2009: 3(3): 202


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.