Onkologie, 2009, číslo 2

Úvodník

Založení České společnosti paliativní medicíny

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D

Onkologie 2009: 3(2): 75

Hlavní téma

Ohlédnutí za pokroky v léčbě metastatického karcinomu ledviny

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D

Onkologie 2009: 3(2): 79

Karcinom ledvin dospělých

Renal cancer in adults

MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D

Onkologie 2009: 3(2): 80-82

Karcinomy ledvin tvoří asi 3 % maligních nádorů v dospělosti, ale až 80 % všech maligních nádorů ledvin. Muži jsou postiženi přibližně dvakrát častěji než ženy. Až na výjimky se vyskytuje v dospělosti a to nejčastěji v 6. a 7. dekádě života. Karcinom ledviny může být v 5–10 % případů multicentrický, vzácně bilaterální (v 1–6 % případů). Prognóza karcinomu ledviny závisí na několika parametrech: čím vyšší stupeň má stage nádoru, tím horší prognózu lze očekávat. Dále u malých nádorů do 3 cm lze počítat s relativně příznivou prognózou, zatímco u velkých nádorů, které měří více než 12 cm, je velmi pravděpodobný nepříznivý průběh. Pro prognózu...

Farmakoterapie metastatického karcinomu ledviny

Farmakotherapy of metastatic renal cell carcinoma

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D, Hana Študentová

Onkologie 2009: 3(2): 83-87

Metastatický karcinom ledviny byl dosud terapeuticky velmi obtížně ovlivnitelným onemocněním. Po více než deset let byly jedinými léky s reprodukovatelnou aktivitou u tohoto onemocnění cytokiny: interferon-alfa a interleukin-2. V posledních několika letech se však objevilo několik nových cílených léků s významnou aktivitou, která významně předčila účinnost cytokinů v této indikaci. V porovnání s jinými nádory máme však stále k dispozici relativně velmi omezený počet léků. Další klinické studie by tedy měly zhodnotit, jak využít potenciál těchto nových preparátů, zda je účinnější léčba v kombinacích, nebo je výhodnější sekvenční použití těchto léků.

Zobrazovací metody v diagnostice a léčbě renálního karcinomu včetně intervenčních metod

Imaging modalities in the diagnostic and treatment of renal cell carcinoma including interventional methods

Martin Mašek, Petra Holečková, Jaroslava Dreschlerová, Martin Horák, Miroslav Kašpar, Alena Štukavcová

Onkologie 2009: 3(2): 88-91

Radiologie je nedílnou součástí diagnostiky, léčby i sledování pacientů s RCC. Široké spektrum zobrazovacích metod a terapeutických postupů umožnilo začlenění radiologie do managementu onemocnění u pacientů s RCC.

Postavení radioterapie v léčebné strategii karcinomu ledviny

Role of radiotherapy in treatment strategy for renal carcinoma

MUDr. Yvona Klementová, MUDr. Lucia Hudínková, MUDr. Jan Cincibuch, prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D

Onkologie 2009: 3(2): 92-94

Radioterapie nepatří mezi standardní metody v radikální léčbě karcinomu ledviny. Může být však individuálně indikována u vybraných pacientů v rámci neoadjuvantní léčby nebo u pacientů s rizikovými faktory jako léčba pooperační. Od samotné radioterapie ve smyslu primárního kurativního ozáření efekt nelze očekávat. Naopak významnější uplatnění nachází v paliativní léčbě lokálně pokročilého nebo metastatického onemocnění.

Chirurgická léčba nádorů ledvin

Surgical treatment of renal tumors

doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D, MUDr. Igor Hartmann, MUDr. Michal Grepl, MUDr. Aleš Vidlář, MUDr. Martin Hrabec

Onkologie 2009: 3(2): 96-98

Základní kurativní léčbou karcinomu ledvin zůstává radikální nefrektomie. Za standardní léčbu karcinomu ledviny ve stadiu T1, T2 je považována laparoskopická radikální nefrektomie. Malé nádory vhodně lokalizované by měly být řešeny parciální resekcí ledviny. Technicky náročné výkony by měly být prováděny v centrech.

Molekulární biologie karcinomu ledviny

Molecular biology of renal cancer

Magdalena Čížková

Onkologie 2009: 3(2): 99-100

Karcinom ledviny je soubor různých typů nádorů vycházejících z jednotlivých buněčných populací ledvinného parenchymu. Každou podskupinu charakterizují specifické genetické změny, které často nacházíme jak ve vrozených, tak i ve sporadických formách onemocnení. Zde je uveden přehled obvykle popisovaných aberací. Dále se článek zaměřuje na prognostické a prediktivní znaky vývoje choroby a na možnosti minimálně invazivních screeningových metod využívajících vzorky krve a moči.

Přehledové články

Kvalita života pacienta při podávání perorální onkologické léčby

Quality of life of patients receiving oral oncological treatment

Mgr. Zuzana Spurná, MUDr. Dagmar, Brančíková, MUDr. Jana Katolická

Onkologie 2009: 3(2): 101-105

Z výsledků již mnoha provedených studií na téma perorální chemoterapie u onkologických pacientů je známé, že pacienti dávají přednost perorální formě chemoterapie před intravenózní aplikací. Mezi výhody perorální chemoterapie patří především komfort a pohodlí pacienta, možnost kontinuálního podávání bez omezení nemocných dlouhodobou hospitalizací a s tím související i ekonomické výhody zdravotnického zařízení, dobrá kombinace s radioterapií. Výhoda perorálních preparátů je i v tom, že je lze kombinovat s parenterálními ve vhodných režimech. Praktickými nevýhodami jsou u perorální terapie omezená možnost kontroly lékaře nad pravidelnými aplikacemi, pacienti...

Bisfosfonáty v léčbě metastatického kostního postižení

Bisphosphonates in the treatment of metastatic bone disease

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc, prof. MUDr. Rom Kostřica CSc

Onkologie 2009: 3(2): 106-110

Pacienti se solidními nádory (karcinom prsu, prostaty, plic, renální karcinom a další) a kostními metastázami mají vysoké riziko vzniku kostních příhod. Kostní příhody snižují funkční nezávislost a kvalitu života pacientů a navíc jejich výskyt koreluje s délkou přežití. Bisfosfonáty (BP) jsou základem léčby kostních metastáz u pacientů se solidními nádory. Léčba bisfosfonáty navíc hraje důležitou roli v zachování zdravých kostí u pacientů s karcinomem prsu nebo prostaty, u kterých došlo k úbytku kostní hmoty v důsledku ablativní hormonální terapie nebo chemoterapie. Současné preklinické a první klinické údaje potvrzují také protinádorovou účinnost...

Zásady ošetřování v dutině ústní u nemocných léčených bisfosfonáty

Principles of therapy inside the oral cavity in patients treated with bisphosphonates

doc. MUDr. Milan Machálka, CSc, MUDr. Oliver Bulik, Ph.D

Onkologie 2009: 3(2): 111-113

Komplexní léčba onkologických nemocných nebo osteoporózy bisfosfonáty může ovlivnit kostní tkáň čelisti, kde může po extrakcích zubů nebo chirurgických výkonech vzniknout osteonekróza. Kostní rány se nehojí a nekrotické okraje kosti jsou obnaženy do dutiny ústní. Zpočátku je léčení postižené části šetrné, konzervativní, později chirurgické s odstraněním nekrotických a uvolňujících se částí kosti. Antibiotická léčba je vzhledem k přítomné převaze anaerobní mikroflóry cílená a kombinovaná. Stejně jako u onkologických nemocných, kde bude čelist při léčení ozářena, je před plánovanou léčbou bisfosfonáty nutné důkladné stomatologické vyšetření a indikované extrakce...

Užití cytokinů v léčbě metastazujícího renálního karcinomu ve stínu biologické léčby

The use of cytokines in the treatment for metastatic renal carcinoma in the context of biological therapy

MUDr. Šárka Lukešová, Ph.D, doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc

Onkologie 2009: 3(2): 114-119

Ačkoliv představují maligní nádory ledvin 1–2 % všech maligních tumorů, jejich incidence v ČR je nejvyšší na světě. Vzhledem k jejich chemo a radiorezistenci představovala léčba cytokiny u metastazujícího renálního karcinomu velký pokrok. S objevem biologické léčby vyvstává otázka jejich správného dalšího užívání, jejich indikace ve správný čas správnému pacientovi. Nad těmito otázkami se zamýšlí následující sdělení.

Současné možnosti laboratorního vyšetřování pro onkologicky nemocné, 3. část

The possibility of laboratory testing for oncological patients, part 3

Mirka Nekulová, Marta Šimíčková, Dalibor Valík

Onkologie 2009: 3(2): 121-124

Vyšetřování nádorových markerů a dalších laboratorních parametrů v séru, plazmě nebo tkáních pacientů s maligními diagnózami je sumarizováno z pohledu klinické onkologie vzhledem k jejich validitě (senzitivitě, specifičnosti), biologickému poločasu, načasování vyšetření i použití v rámci doporučení mezinárodních pracovních skupin pro nádorové markery. Jsou prezentovány správné indikace a individuální charakteristika jednotlivých nádorových markerů, stejně jako výhledově perspektivní metody.

Sdělení z praxe

Metastáza karcinomu prsu v rektu

Breast cancer metastasis in the rectum

MUDr. Vlastislav Šrámek

Onkologie 2009: 3(2): 125-126

Karcinomy prsu metastazují nejčastěji do lymfatických uzlin. Hematogenně metastazují do kostí, plic, pleury, jater, ovarií, kůže a mozku. Metastázy karcinomu prsu do gastrointestinálního traktu jsou poměrnou vzácností. V kazuistice uvádíme průběh onemocnění u 52leté ženy, u které byl diagnostikován lobulární infiltrující karcinom pravého prsu. Po ablaci prsu byla podána adjuvantní chemoterapie, nemocná byla dále sledována, po dvou letech byla provedena plastická úprava pravého prsu s rekonstrukcí. Po sedmi letech byl zjištěn metastatický proces v kostech. V průběhu léčby metastatického kostního postižení byla zjištěna progrese v oblasti rekta....

Pro sestry

Mukozitida dutiny ústní při radioterapii v oblasti hlavy a krku

Oral mucositis following head and neck radiotherapy

Kamila Hercová

Onkologie 2009: 3(2): 127-128

Mukozitida dutiny ústní je definována jako zánětlivé a vředové onemocnění sliznice dutiny ústní a vzniká v důsledku poškození sliznic v souvislosti s náročnou onkologickou léčbou. Postižení sliznice může být tak rozsáhlé, že ztěžuje a v některých případech zcela znemožňuje příjem potravy. V České republice je dostupný zdravotnický prostředek Gelclair určený k ošetřování poškozených míst ústní sliznice, které jsou způsobeny radioterapií a chemoterapií. V polovině roku 2008 jsme jej začali na naší Onkologické klinice FNO používat, do konce roku bylo tímto prostředkem léčeno více než 50 pacientů. Předmětem tohoto článku je sledování 10 vybraných pacientů, užívajících...

Test

Autodidaktický test 2/2009

Onkologie 2009: 3(2): 130


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.