Onkologie, 2009, číslo 1

Karcinom prsu - úvodem

MUDr. Jana Prausová

Onkologie 2009: 3(1): 6

Hlavní téma

Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice

A brief overview of epidemiology of malignant breast neoplasm in the Czech Republic

Jan Mužík, Ladislav Dušek, Jitka Abrahámová, Jana Koptíková

Onkologie 2009: 3(1): 7-11

Nádorová onemocnění představují závažný zdravotní problém současné české populace, zvláště s ohledem na stále rostoucí počty nově diagnostikovaných pacientů ročně. Nejvýznamnější onkologickou diagnózou ženské části populace je pak zhoubný novotvar prsu. Trend incidence tohoto onemocnění je dlouhodobě rostoucí se stagnací v posledních letech, v roce 2005 bylo u českých žen nově diagnostikováno 5 533 nádorů prsu, což je 105,4 nádorů na 100 tisíc žen, 17 % všech nově diagnostikovaných malignit. Naproti tomu úmrtnost na nádory prsu dlouhodobě stagnuje, v roce 2005 zemřelo 1 916 žen (36,5 ze 100 tisíc žen), prevalence pak dosáhla počtu 49 539 (944...

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu

Chemotherapy and hormonal therapy for breast cancer

Katarína Petráková

Onkologie 2009: 3(1): 12-18

Článek nabízí přehled současných možností chemoterapie a hormonální léčby karcinomu prsu. Neoadjuvantní chemoterapie je indikována hlavně u nádorů s negativními hormonálními receptory. Doporučená je kombinace antracyklinů a taxanů. Přínos taxanů v adjuvantní léčbě je hlavně u pacientek s vyšším rizikem relapsu. Součástí adjuvantní hormonální léčby postmenopuazálních pacientek by měla být léčba inhibitory aromatázy, u premenopuazálních pacientek je standardem tamoxifen. Nejúčinnějšími cytostatiky v léčbě metastatického karcinomu prsu jsou antracyklíny a taxany. Při výběru cytostatik je nutné zvažovat jejich toxicitu a preference pacientky.

Biologická léčba karcinomu prsu

Biological therapy for breast cancer

Luboš Petruželka

Onkologie 2009: 3(1): 19-27

Současná éra cílené onkologické léčby tzv. „šité na míru“ byla ve své podstatě započata po objevu hormonálních receptorů a cíleného klinického použití tamoxifenu. První klinické použití trastuzumabu v kombinaci s chemoterapií u metastazujícího karcinomu prsu započalo éru bioregulační nehormonální léčby karcinomu prsu. Cílená molekulární léčba není již jen předmětem výzkumu, ale je již realitou v klinické praxi v léčbě karcinomu prsu.

Radioterapie karcinomu prsu

Radiotherapy of the breast cancer

Martina Kubecová

Onkologie 2009: 3(1): 28-31

Radioterapie (RT) patří mezi základní léčebné modality karcinomu prsu. Používá se jako metoda radikální, zejména pooperační, kdy snižuje výskyt lokoregionálních recidiv a má vliv i na celkové přežití. Jako metoda paliativní tlumí bolesti, zabraňuje krvácení či patologickým zlomeninám. Nejčastěji se kombinuje s jinými léčebnými modalitami.

Lymfedém - komplikace komplexní léčby karcinomu prsu

Lymphedema - complication of complex breast cancer treatment

MUDr. Martin Wald

Onkologie 2009: 3(1): 32-35

Sekundární lymfedém, onemocnění chronické a progredující, je častou komplikací komplexní léčby karcinomu prsu. Jeho výskyt stoupá v souvislosti s použitím radioterapie a v závislosti na rozsahu chirurgického výkonu v axile. Může postihnout veškeré měkké tkáně drénované do spádové oblasti axilárních lymfatických uzlin. Cílem léčby by měl být záchyt časných stadií lymfedému opírající se především o anamnézu, klinické vyšetření a lymfoscintigrafii. Základem léčby je komplexní dekongestivní terapie (CDT). V časných stadiích je možno použít v monoterapii per os aplikované proteázy. V pozdních stadiích provázených lipohypertrofií a fibrózou přichází...

Přehledové články

Lymfadenektomie a detekce sentinelové uzliny u karcinomu žaludku

Lymphadenectomy and sentinel node detection by gastric cancer

Čestmír Neoral

Onkologie 2009: 3(1): 36-38

Karcinom žaludku je závažné maligní onemocnění, v roce 2005 bylo v České republice postiženo tímto onemocněním 2 434 (48,7/100 tis.) mužů a 2 064 (39,4/100 tis.) žen, to je o 41 % u mužů a 50 % u žen více než v roce 1989 (1). Snahou lékařů je nabídnout pacientům optimální způsob léčby. Chirurgové si jsou vědomi, že jejich možnosti jsou vyčerpány, přesto radikální operační výkon stále představují jedinou možnost vyléčení. V poslední době se ve vztahu k této diagnóze diskutuje přínos vyšetření sentinelové uzliny a rozsah provedené lymfadenektomie, jako součásti operačního výkonu.

Fertilitu zachovávající postupy u časných stadií karcinomů děložního hrdla

Fertility sparing surgery in early cervical cancer

Lukáš Rob, Helena Robová, Marek Pluta, Petr Škapa

Onkologie 2009: 3(1): 39-43

Cílem je vyhodnotit jednotlivé fertilitu zachovávající postupy u karcinomů děložního hrdla. Literární rešerše vychází z relevantních odkazů nalezených v databázi MEDLINE a PubMed a jsou přidána abstrakta z mezinárodní konference z Kyota 2007. V současné době je používáno několik fertilitu zachovávajících postupů s rozdílnými chirurgickými přístupy: abdominální radikální trachelektomie – prováděná kompletně z laparotomického přístupu, laparoskopická radikální trachelektomie – kompletně prováděná laparoskopicky, „Dargentova radikální trachelektomie” – kombinující laparoskopickou lymfadenektomii s vaginální exstirpací...

Možnosti léčby bolesti při orofaryngeální mukozitidě a role transdermálních opioidů

Management of oropharyngeal mucositis pain and the role of transdermal opioids

MUDr. Samuel Vokurka

Onkologie 2009: 3(1): 44-47

Orofaryngeální mukozitida (OM) po intenzivní chemoterapii nebo aktinoterapii hlavy a krku je doprovázena významným dyskomfortem až bolestivostí. Možnosti ošetřování a léčby zahrnují lokální aplikace roztoků nebo viskózních gelů bez nebo s lokálním anestetikem. V těžších případech jsou lékem volby systémová analgetika typu tramadolu a morfin, přičemž transdermální fentanyl se jeví jako možná alternativa. Léčba bolesti je jedním ze základů péče o pacienta s OM. Volba vhodného postupu má být individuální a probíhat výstavbově.

Současné možnosti laboratorního vyšetřování pro onkologicky nemocné, 2. část

The possibility of laboratory testing for onkological patients. Part 2

Mirka Nekulová, Marta Šimíčková, Dalibor Valík

Onkologie 2009: 3(1): 48-52

Vyšetřování nádorových markerů a dalších laboratorních parametrů v séru, plazmě nebo tkáních pacientů s maligními diagnózami je sumarizováno z pohledu klinické onkologie vzhledem k jejich validitě (senzitivitě, specifičnosti), biologickému poločasu, načasování vyšetření i použití v rámci doporučení mezinárodních pracovních skupin pro nádorové markery. Jsou prezentovány správné indikace a individuální charakteristika jednotlivých nádorových markerů, stejně jako výhledově perspektivní metody.

Karcinom prsu a následné primární zhoubné novotvary v České republice 1976-2005

Breast cancer and subsequent primary malignant neoplasms in the Czech Republic 1976-2005

Edvard Geryk, Marie Bendová, Jiří Kozel

Onkologie 2009: 3(1): 54-61

Počet vícečetných nádorů byl hodnocen mezi 118 546 ženami s primárním nádorem prsu v letech 1976 až 2005, z nichž 10 352 (52,7 %) bylo počátečních a 9 309 (47,3 %) následných nádorů prsů, evidovaných k 17. 10. 2007. Z toho u 17 085 (14,4 %) žen byly dva, 2 138 (1,8 %) tři, 438 (0,4 %) čtyři a více primárních nádorů. Následných 8 509 (43,3 %) nádorů prsu bylo na druhém, 673 (3,4 %) na třetím, 87 (0,4 %) na čtvrtém a 40 (0,2 %) na pátém až dvanáctém pořadí. Počty 10 352 primárních nádorů prsu rostly během let 1976–1994 a pak klesaly, 9 309 následných nádorů prsu rostly až do roku 2004. Celkem 10 352 žen, diagnostikovaných v 22,1 % ve stadiu...

Sdělení z praxe

Prevence osteonekrózy čelistí před onkologickou léčbou

Prevention of jaw osteonecrosis prior to oncological therapy

Radomír Hodan, Maryla Mendreková, Josef Gruna, Jakub Cvek

Onkologie 2009: 3(1): 62-65

Osteonekróza čelisti je málo častou, ale obávanou komplikací dlouhodobé terapie bisfosfonáty u pacientů s metastatickým postižením skeletu u nádorového onemocnění. Osteoradionekróza dolní čelisti vzniká jako pozdní závažná komplikace radioterapie v oblasti dutiny ústní. Tyto komplikace výrazně zhoršují kvalitu života a příjem potravy. Mechanizmus vzniku osteonekrózy není přesně znám, ale dodržování preventivních opatření před zahájením a v průběhu terapie bisfosfonáty nebo radioterapie dutiny ústní by zcela jistě vedlo ke snížení incidence této nepříjemné komplikace.

Pokročilý germinální tumor varlete u dospívajícího chlapce

Advanced germ cell testicular tumour at teenage male

Michal Zápotocký, David Sumerauer, Hubert Mottl

Onkologie 2009: 3(1): 66-67

Kazuistika pojednává o 17letém chlapci s dlouhou anamnézou hmatné rezistence levého varlete. Při dalších obtížích, které chlapce přivedly k lékaři, byl zjištěn smíšený germinální tumor varlete, značně pokročilý s mnohočetnými metastázami. Prognóza je horší a léčba komplikovanější než u lokalizovaného onemocnění diagnostikovaného včas.

Informace

IV. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie a I. sympozium o cílené biologické léčbě, 26. - 28. 11. 2008 Olomouc

Eva Dokoupilová

Onkologie 2009: 3(1): 69-70

Olomouc – Konec listopadu loňského roku patřil v Olomouci již počtvrté onkologii. V prostorách Regionálního centra se sešlo téměř 170 účastníků IV. dnů diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Tentokrát byla konference nově rozšířená o I. sympozium o cílené biologické léčbě. „Věříme, že zařazení klinické problematiky na naši již tradiční konferenci rozšíří spektrum příznivců prediktivní, diagnostické a exterimentální onkologie o klinické pracovníky,“ řekl na tiskové konferenci přítomným novinářům doc. Marián Hajdúch, koordinátor akce a předseda Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti...

Test

Autodidaktický test 1/2009

Onkologie 2009: 3(1): 68


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.