Onkologie, 2008, číslo 2

Hlavní téma: Nádory hlavy a krku

Nádory hlavy a krku - úvodem

prof. MUDr. Pavel Šlampa CSc

Onkologie 2008: 2(2): 74

Milé kolegyně, vážení kolegové, přátelé, dostává se vám do rukou další číslo Onkologie, časopisu určeného především problematice multidiscipli­nární léčby maligních nádorů. Jeho hlavní téma se tentokrát věnuje základním aspektům léčby zhoubných nádorů hlavy a krku. I když se jedná o skupinu malignit tvořící pouze 2–3 % všech zhoubných nádorů v naší republice, je otázka diagnostiky, léčby a následné péče velmi aktuální zvláště z hlediska rizika mutilujících léčebných výkonů. Podle údajů z Národního onkologického registru jsou nejčastěji hlášeny nádory laryngu, orofaryngu a jazyka. S potěšením můžu konstatovat, že v řadě onkologických center...

Současná chirurgická léčba nádorů hlavy a krku

Current surgery for head and neck cancer

MUDr. Miloš Šteffl Ph.D

Onkologie 2008: 2(2): 75-78

Chirurgie rakoviny hlavy a krku je založena na podstatě, že spinocelulární karcinom horních cest dýchacích a polykacích vzniká jako lokalizované onemocnění, které se postupně šíří z primárního ložiska do regionálních lymfatických uzlin a následně i s tvorbou vzdálených metastatických ložisek. Chirurgická léčba s teoreticky nejlepším léčebným výsledkem představuje odstranění primárního ložiska současně s regionální lymfatickou tkání en bloc. Tento princip, který tvoří základ nádorové chirurgie, poprvé použil Halstead na přelomu 19. a 20. století u léčby plicního karcinomu. První písemné údaje o provedení operace rtu Celsiem jsou z prvního století,...

Konformní radioterapie v léčbě nádorů hlavy a krku

Conformal radiotherapy in head and neck cancer therapy

MUDr. Jiří Kubeš, Jakub Cvek

Onkologie 2008: 2(2): 79-81

3D konformní radioterapie při léčbě zhoubných nádorů hlavy a krku je dnes standardním postupem. Lze očekávat, že bude čím dále více nahrazována technikou IMRT, ale z mnoha důvodů si pravděpodobně zachová svůj význam i v budoucnu. 3D konformní radioterapie je založena na komplexním postupu, který obsahuje plánovací CT, zakreslení cílového objemu a kritických orgánů pro vhodné uspořádání tvarovaných polí vícelistovým kolimátorem, následuje simulace ozařovací technikou, kterou doplňuje verifikace přímo v ozařovací místnosti. Radioterapie je léčebná metoda extrémně náchylná na kvalitu provedení, proto precizní provedení všech výše uvedených kroků je nezbytným...

Radioterapie s modulovanou intenzitou v léčbě karcinomů hlavy a krku

Intensity-modulated radiotherapy in the treatment of head and neck cancer

Milan Vošmik

Onkologie 2008: 2(2): 82-84

Radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) je v léčbě nádorů hlavy a krku novou radioterapeutickou metodou umožňující dokonalejší šetření zdravých tkání a orgánů v této lokalitě. Nová možnost šetření příušních slinných žláz nabízí zlepšení kvality života díky redukci pozdní xerostomie. Výhodou IMRT je i možnost navýšení dávky v určitých podobjemech plánovacího cílového objemu (simultánní integrovaný boost; SIB), například v objemu vlastního nádoru. Nerandomizované studie ukazují slibné výsledky ve smyslu lokální kontroly nádoru. Optimální režim IMRT pro karcinomy hlavy a krku dosud nebyl nalezen.

Kombinace radioterapie a chemoterapie v léčbě nádorů hlavy a krku

Combination of radiotherapy and chemotherapy in head and neck cancer treatment

Petr Burkoň

Onkologie 2008: 2(2): 85-87

Maligní nádory hlavy a krku patří mezi nejčastější příčiny úmrtí na zhoubná nádorová onemocnění. Ročně je na celém světě diagnostikováno přibližně půl milionu nových pacientů. Asi 60 % z nich se nachází v pokročilých stadiích onemocnění, u nichž je většinou prognóza přežití velmi špatná. Také úspěšně vyléčení pacienti trpí různými funkčními a kosmetickými poruchami. V posledních letech dochází v léčbě těchto nádorů ke značným změnám. Dříve používané metody léčby – operace či radioterapie – se kombinují navzájem a také s jinými modalitami onkologické léčby. Přístup k léčbě je jednoznačně multidisciplinární. Dochází postupně k začlenění...

Nežádoucí účinky radioterapie a podpůrná léčba u radioterapie nádorů hlavy a krku

Side effects and supportive care in head and neck cancer radiotherapy

Ludmila Hynková, Hana Doleželová

Onkologie 2008: 2(2): 88-90

Radioterapie patří k důležitým modalitám v léčbě nádorů hlavy a krku. V posledních dvou desetiletích je používána spolu se systémovou léčbou – chemoterapií a nově s biologickou léčbou. Dále i rozvoj nekonvenčních frakcionačních režimů, klinického využití nových technik a metod radioterapie (IMRT, IGRT) společně směřují pozornost nejen k dosaženým léčebným výsledkům, ale i k akutní a chronické toxicitě a k možnostem jejich ovlivnění a predikce.

Přehled foniatrických možností úpravy hlasu po onkologické léčbě nádorů oblasti hlavy a krku

Review of phoniatric possibilities of voice adaptation after oncological therapy of head and neck tumors

Jakub Dršata, Jan Vokurka, Petr Čelakovský, Markéta Hudíková, Jaroslav Růžička, Petr Kordač

Onkologie 2008: 2(2): 91-93

Foniatr se u pacientů s onkologickým onemocněním hlavy a krku uplatňuje především po onkologické léčbě rakoviny hrtanu. Možnostmi zlepšení hlasu po parciálních výkonech na hrtanu jsou manipulační léčba, cviky na posílení adduktorů hrtanu, edukace ventrikulárního hlasu a jejich kombinace. Náhradní hlasové mechanizmy po totální laryngektomii představují především ruktus, tracheoezofageální píštěle a elektrolarynx. Ruktus (jícnový hlas) lze považovat za nejpřirozenější náhradní hlasový mechanizmus po totální laryngektomii. Hlaso­tvorba tracheoezofageální píštělí využívá stejně jako ruktus vibrace ezofagohypofaryngeálního přechodu, fonační (hlasové) protézy...

Přehledové články

Karcinom ledviny - současné trendy

Renal cell carcinoma - current trends

Leoš, Gronka, Martina Poršová, Jiří Poněšický, Jaroslav Porš, Radko, Kříž, Pavel, Beňo, Michal, Toběrný, Stanislav Černohorský, Richard, Pabišta, Josef, Kašík, Slavomír Blažej, Jan, Tobiáš, Milan Bartůněk, Ivan Kolombo

Onkologie 2008: 2(2): 94-101

Karcinom ledviny je nejmalignějším urologickým nádorem a Česká republika patří mezi země s jeho největším výskytem na světě. Základní léčbou lokalizovaného onemocnění je operace, v posledních letech se stále častěji užívají miniinvazivní techniky. Patří mezi ně laparoskopie, daVinci® robotické techniky a u rizikových nemocných například radiofrekvenční ablace. U generalizovaného onemocnění statisticky významně zlepšuje přežívání biologická léčba preparáty sunitinib (Sutent®) a sorafenib (Nexavar®). Kostní metastázy karcinomu ledviny jsou v posledních letech ovlivnitelné zoledronátem (Zometa®), který signifikantně snižuje riziko kostních...

Léčba karcinomu pankreatu ve 21. století

Pancreatic cancer treatment in the 21. century

Martin Šafanda, Martin Oliverius

Onkologie 2008: 2(2): 103-106

Adenokarcinomy slinivky břišní patří mezi nádory s nejvyšší smrtností (letalitou). Téměř 95 % nemocných s touto diagnózou zemře a více jak polovina do 6 měsíců. V roce 2005 bylo podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky v ČR nově diagnostikováno a hlášeno 1777 případů. Ve stejném roce nemoci podlehlo 1808 nemocných. Léčba těchto nádorů je v podstatě zklamáním. Chirurgická léčba zůstává stále jedinou modalitou, které vede k trvalému vyléčení nemocných. 5leté přežití po radikální operaci je však popisováno pouze u 25 % nemocných. Gemcitabin je v současnosti standardem léčby pokročilého a metastazujícího onemocnění (1). Adjuvantní chemoterapie...

TRANSPLANTACE KRVETVORNÝCH BUNĚK - JEJÍ VLIV NA SEXUÁLNÍ FUNKCE U ŽEN

Haematopoietic stem cell transplantation - its effect on female sexual functioning

Ladislav, Slováček, Birgita, Slováčková, Ladislav, Jebavý, Vladimír, Pavlík, Zdeněk, Hrstka

Onkologie 2008: 2(2): 107-109

Transplantace krvetvorných buněk (TKB) je léčebná metoda užívaná zejména v terapii hematologických malignit. Je známo, že se stejně jako jiné léčebné metody, i transplantace krvetvorných buněk ovlivňuje další průběh onemocnění, a tím i kvalitu života pacienta. Velmi sledovaným aspektem kvality života u nemocných léčených TKB je sexualita, která je ovlivňována faktory fyzickými, psychologickými a sociálními. Mezi hlavní fyzické faktory jsou řazeny poruchy gonád, sekundární vaginální změny související s celotělovým ozářením a systémovou chemoterapií a projevy chronické reakce štěpu proti hostiteli. Hlavními psychologickými faktory ovlivňující sexualitu...

MOŽNOSTI MR V DIFERENCIÁLNEJ DIAGNOSTIKE PEČEŇOVÝCH LÉZIÍ (2. časť)

MR Imaging in Differential Diagnostics of Liver Lesions

Viera Lehotská, Zuzana Berecová

Onkologie 2008: 2(2): 110-116

Diagnostika ložiskových zmien v pečeni je takmer pre každého rádiológa „chlieb každodenný” a mnohokrát znamená diagnostický problém. Aj napriek skutočnosti, že v algoritme diagnostického zobrazovania fokálnych lézii pečene sa bežne používa ultrasonografia (USG) a počítačová tomografia (CT), magnetická rezonancia (MR) patrí k zlatému štandardu najmä v tých prípadoch, kedy predchádzajúce metódy nemôžu poskytnúť jednoznačnú odpoveď o biologickom charaktere lézie. MR vyšetrenie by malo predchádzať ostatné invazívnejšie metódy (biopsia). Výhodou MR je lepšia tkanivová rezolúcia, možnosť zobrazenia vo viacerých rovinách (aj keď túto výhodu...

ROLE BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽE V DIAGNOSTICE PNEUMOPATIÍ V DĚTSKÉ ONKOLOGII

THE ROLE OF BRONCHOALVEOLAR LAVAGE IN THE DIAGNOSIS OF ALVEOLAR PNEUMOPATHY IN PEDIATRIC ONKOLOGY

Viera Bajčiová

Onkologie 2008: 2(2): 117-121

Plicní komplikace a infiltráty různé etiologie patří k nejčastějším a urgentním klinickým problémům u dětských onkologických pacientů. U dětí na rozdíl od dospělých, u kterých je BAL rutinním vyšetřením, neexistují jednoznačné doporučení v indikacích a metodě provedení bronchoalveolární laváže. Literární údaje jsou limitovány na retrospektivní studie. Je proto potřebné stanovit indikační kritéria a metodologii tohoto vyšetření u dětských onkologických pacientů a vytvořit standardní způsob jejího vyhodnocení. Přesné a správné vyhodnocení výsledků analýzy je nevyhnutelné.

Sdělení z praxe

Výskyt nádorových onemocnění u pacientů po transplantaci srdce

Lenka, Hošková, Ivan. Málek, Mariana Podzimková, Mariana. Podzimková, Jan Pirk, Pavel. Trunečka, Martin, Kment

Onkologie 2008: 2(2): 123-127

Úvod: Nádorová onemocnění se u pacientů po transplantaci srdce vyskytují 4–7× častěji než v běžné populaci a rychleji progredují. Cílem práce bylo zjistit výskyt nádorů v různě dlouhém období od transplantace a rozložení jednotlivých typů nádorů. Metodika: Od ledna 1984 do prosince 2007 bylo v IKEM provedeno 670 transplantací srdce, z toho u 556 mužů a 114 žen. Základním onemocněním byla u 49 % kardiomyopatie, u 40 % ischemická choroba srdeční. Po transplantaci byli pacienti sledováni v pravidelných 3–4měsíčních intervalech, v prvním roce častěji. Diagnóza byla stanovena na základě klinických příznaků, odchylek v laboratorních...

Erbitux a léčba karcinomu rekta

MUDr. Dagmar, Brančíková

Onkologie 2008: 2(2): 128-129

Popisujeme případ 48leté pacientky s primárně metastatickým a lokálně inoperabilním karcinomem rekta. Schéma: léčba byla zahájena kombinací capecitabin/irinothecan (podány 4 série chemoterapie režimem XELIRI), následně při regresi jaterních metastáz dle sonografie byla podána konkomitance radioterapie a souběžně 2 série chemoterapie režimem XELIRI. Následně pro progresi jaterních metastáz byla zahájena léčba II. linie režimem FOLFIRI/Erbitux modifikací podání Erbitux co 2 týdny (schéma dle studie EVEREST). Po 6 sériích bylo provedeno přešetření s nálezem regrese lokálně i na játrech dle CT, proto byl zvolen operační postup – paliativní resekce...


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.