Onkologie, 2007, číslo 2

Úvodník

Vyjádření České onkologické společnosti ČLS JEP ke zkresleným informacím o přežití onkologicky nemocných v České republice

Jiří Vorlíček, Jitka Abrahámová, Ladislav Dušek

Onkologie 2007: 1(2): 47

Přehledové články

Rakovina žalúdka

Gastric cancer

Tomáš Šálek

Onkologie 2007: 1(2): 51-54

Rakovina žalúdka je stále veľkým medicínskym problémom a vedúcou príčinou úmrtí napriek celosvetovému poklesu v jej incidencii. Výs­ledky terapie sa zlepšili v Japonsku, Kórei a niektorých západných centrách najmä vďaka skorej detekcii ochorenia. Chirurgia dosahuje výborné výsledky dlhodobého prežívania najmä u skorého karcinómu žalúdka (EGC). Na západe má ale viac než 80 % pacientov v čase stanovenia diagnózy pokročilé ochorenie so zlou prognózou. Cieľom chirurgie je kompletné odstránenie nádoru (UICC-R0 resekcia), čo je jediná dokázaná efektívna terapeutická modalita a najdôležitejší prognostický faktor. Prognóza po chirurgickom zákroku je zlá. Neoadjuvantná...

Chemoterapia nádorov hlavy a krku

Chemotherapy of the head and neck tumors

Dagmar Sorkovská

Onkologie 2007: 1(2): 55-60

Karcinómy hlavy a krku (KHK) sú časté nádory s celosvetovým počtom viac ako 650 000 nových prípadov ročne. Väčšina pacientov sa nachádza v pokročilom (III. a IV. štádiu) ochorenia. Veľmi dôležitý je multidisciplinárny prístup, zvlášť u pacientov s inoperabilným ochorením alebo u pacientov vhodných pre zachovanie funkcie orgánu. Optimálny chirurgický výkon a plná dávka rádioterapie sú základom liečby. U pacientov s neresekovateľnou chorobou je štandardnou liečbou chemorádioterapia na báze platiny. Výsledky nedávnych štúdií s uvedením sekvenčnej indukčnej chemoterapie s taxánmi a chemorádioterapie ukázali povzbudivé zlepšenie liečebných odpovedí, prežívania...

Pokroky v liečbe gastrointestinálnych stromálnych tumorov

Gastrointestinal stromal tumor: A new entity in oncology

Jozef Šufliarsky

Onkologie 2007: 1(2): 61-65

Gastrointestinálne stromálne tumory (GIST-y) sú najčastejším mezenchýmovým nádorom zažívacieho traktu. Zavedenie cielenej molekulovej liečby do onkológie zásadne zmenilo starostlivosť o pacientov s týmito nádormi. Pred piatimi rokmi bola chirurgická liečba jedinou efektívnou liečebnou modalitou. Poznanie patofyziologických mechanizmov na molekulovej úrovni viedlo k zavedeniu imatinibu do liečby týchto ochorení. Napriek tomu, že imatinib je účinný u väčšiny pacientov, problémom sa stáva včasný alebo neskorý vývoj rezistencie. Preto sa v liečbe imatinib-rezistentného GIST-u skúša množstvo nových liekov. Z nich je to najmä sunitinib, ktorý v randomizovanej...

Malígne tumory srdca

Malignant tumors of the heart

Juraj Dúbrava

Onkologie 2007: 1(2): 66-70

Sekčná prevalencia nádorov srdca je 0,01 – 0,3 %. Z nich 12 – 25 % je malígnych, 75 – 88 % benígnych. Malignity sú častejšie v pravom ako v ľavom srdci. Metastatické nádory sú 20 – 40-krát častejšie ako primárne malignity. Až 94 % primárnych malígnych tumorov sú sarkómy. Z nich sú najčastejšie angiosarkómy. Metastatické postihnutie srdca vzniká až pri rozsiahlej diseminácii. Najvyššiu prevalenciu metastáz do srdca majú melanómy; nasledujú malígne nádory z germinatívnych buniek, leukémie, lymfómy, karcinómy pľúc. Klinický obraz je daný kombináciou srdcového zlyhania, embolizácie, arytmií a perikardiálneho výpotku až tamponády....

Zobrazenie gastrointestinálneho stromálneho tumoru s 18FDG (fluorodeoxyglukózou) metódou pozitrónovej emisnej tomografie

Imaging of gastrointestinal stromal tumor with 18FDG (fluorodeoxyglucosis) method of positron emission tomography

Izabela Makaiová

Onkologie 2007: 1(2): 71-72

Pri účinnej liečbe inoperabilného gastrointestinálneho strómalného tumoru (GIST) štandardnou liečbou Imatinib mesylatom dochádza k zníženiu transportu a metabolizácie glukózy. Z toho dôvodu je pozitrónová emisná tomografia (PET) s 18FDG (fluorodeoxyglukózou) vhodnou zobrazovacou metódou na potvrdenie účinnosti liečby už aj v tom období, kedy ešte nie je viditeľná zmena zobraziteľná inými radiologickými metódami. Efektívnosť liečby sa dá hodnotiť aj kvantitatívne, avšak podmienkou je vstupné PET/18FDG vyšetrenie, s ktorým sa miera hromadenia značkovanej glukózy porovnáva.

Bioptická diagnostika gastrointestinálnych stromálnych nádorov

Bioptic diagnosis of gastrointestinal stromal tumors

Lukáš Plank

Onkologie 2007: 1(2): 73-78

Gastrointestinálne stromálne tumory (GIST-y) sú najčastejšie mezenchýmové nádory gastrointestinálneho traktu. Sú zväčša imunohistochemicky pozitívne pri dôkaze antigénu CD117 a obyčajne vykazujú mutácie receptora tyrozínovej kinázy – génu c-KIT alebo PDGFRA. Cieľom predloženej práce je prehľadne sumarizovať súčasné poznatky o význame ich bioptickej diagnostiky všeobecne a vo vzťahu k určeniu ich histologického typu, fenotypickým črtám a výsledkom genetických vyšetrení. Diskutuje sa o význame hodnotenia týchto parametrov z hľadiska diagnostického, diferenciálno-diagnostického, prognostického a prediktívneho.

Možnosti mr v diferenciálnej diagnostike pečeňových lézií (1. časť)

MR imaging in differential diagnostics of liver lesions

Viera Lehotská, Zuzana Berecová

Onkologie 2007: 1(2): 79-83

Diagnostika ložiskových zmien v pečeni je takmer pre každého rádiológa „chlieb každodenný” a mnohokrát znamená diagnostický problém. Aj napriek skutočnosti, že v algoritme diagnostického zobrazovania fokálnych lézii pečene sa bežne používa ultrasonografia (USG) a počítačová tomografia (CT), magnetická rezonancia (MR) patrí k zlatému štandardu najmä v tých prípadoch, kedy predchádzajúce metódy nemôžu poskytnúť jednoznačnú odpoveď o biologickom charaktere lézie. MR vyšetrenie by malo predchádzať ostatné invazívnejšie metódy (biopsia). Výhodou MR je lepšia tkanivová rezolúcia, možnosť zobrazenia vo viacerých rovinách (aj keď túto výhodu...

Odborné akce

XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 16.-19. 6. 2007

Antonín Hluší

Onkologie 2007: 1(2): 89

Ze zahraničního tisku

Sunitinib je účinný v léčbě pokročilého karcinomu ledvin

Jaroslav Němec

Onkologie 2007: 1(2): 87-88

Autodidaktický test

Autodidaktický test

Onkologie 2007: 1(2): 84-86

Máte chuť a snahu ověřit si své znalosti?
Chcete se zapojit do celoroční vzdělávací aktivity?
Pak právě vám je určen následující autodidaktický test, který je speciálně vytvořen z otázek, které se přímo vztahují k obsahové stránce článků zařazených v tomto čísle časopisu Onkologie.
Test se skládá z 16 otázek, přičemž na každou otázku může být jedna nebo i více správných odpovědí (ne však všechny čtyři). Správné řešení se dozvíte v příštím čísle časopisu Onkologie. Tak neváhejte a zkuste své štěstí!
Otázky zkontrolovala a schválila MUDr. Ľubica Švancárová pověřená Internou – onkologickou klinikou OÚSA v Bratislavě.


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.