Onkologie, 2007, číslo 1

Úvodník

Problematika geriatrickej onkológie nástojčivo vyžaduje riešenie

Mária Wagnerová

Onkologie 2007: 1(1): 3

Vedecký výskum zaznamenal v posledných rokoch nebývalý rozvoj. Ukázal nový smer pri chápaní vzniku a vývoja nádorových ochorení. V súčasnosti je jasné, že začiatok malígnej premeny sa odohráva na molekulárnej úrovni. Molekulárne údaje o nádorových ochoreniach sa začínajú využívať nielen v diagnostike, ale hlavne v nových stratégiách liečby niektorých malígnych nádorov. Za posledných 15 rokov významne vzrástol záujem lekárov o problematiku onkologických ochorení, pretože onkológia už dávno nie je samostatnou lekárskou disciplínou, ale prelína sa cez všetky základné odbory medicíny. Nádorové ochorenia, ktoré sú rozdeľované podľa histopatologického typu...

Přehledové články

BLASTICKÁ TRANSFORMACE INDOLENTNÍCH LYMFOMŮ

Blastic transformation of indolent lymphomas

Jan Hudeček

Onkologie 2007: 1(1): 7-8

Blastická transformace indolentních nehodgkinských lymfomů je podmíněna klonální divergencí nádorové populace a vyskytuje se u 20-40 % nemocných. Riziko transformace se zvyšuje v přímé závislosti na délce trvání onemocnění a přežívání nemocných po transformaci je obvykle kratší než jeden rok. Vysoké riziko blastické transformace předpovídá velká nádorová masa v době stanovení diagnózy a nedosažení kompletní remise po prvoliniové léčbě. Terapie agresivních sekundárních velkobuněčných lymfomů je problematická v důsledku jejich větší rezistence na standardní chemoterapii a omezené kapacity krvetvorby nemocných.

CHEMOTERAPIA HORMONÁLNE REFRAKTÉRNEHO KARCINÓMU PROSTATY

Chemotherapy of hormonally refractory prostatic carcinoma

Jozef Mardiak

Onkologie 2007: 1(1): 9-13

Karcinóm prostaty je jednou z najčastejších malígnych chorôb u mužov. V súvislosti so starnutím populácie sa očakáva nárast incidencie tohto ochorenia. Viac ako 60 rokov sa používa androgenná deprivácia ako prvá línia liečby metastatického karcinómu prostaty. Približne po 2 – 3 rokov sa u väčšiny pacientov s diseminovaným ochorením vyvinie rezistencia na hormonálnu liečbu. Najčastejším miestom metastázovania sú kosti a lymfatické uzliny. Karcinóm prostaty bol dlho považovaný za chemorezistentné ochorenie. Pozitívne výsledky z posledného obdobia menia náš pohľad na toto ochorenie.

MOŽNOSTI LIEČBY MNOHOPOČETNÉHO MYELÓMU

Treatment options in multiple myeloma

Elena Tóthová

Onkologie 2007: 1(1): 14-17

Mnohopočetný myelóm je charakterizovaný vysokým stupňom rezistencie voči konvenčnej chemoterapii, čo vedie k nízkemu počtu dosiahnutých kompletných remisií a limitovanému prežívaniu. V súčasnosti sa za štandardný terapeutický postup považuje aplikácia vysokodávkovanej chemoterapie nasledovaná autológnou transplantáciou krvotvorných buniek. Uvedenou liečbou možno dosiahnuť vyšší počet kompletných remisií (25 − 50 %) ako konvenčnou terapiou. Cieľom zlepšenia výsledkov liečby mnohopočetného myelómu je skvalitnenie transplantačných postupov (tandemová transplantácia, „double“ transplantácia), ako aj inkorporácia nových liekov (thalidomid,...

BIOLOGICKÁ LIEČBA NEMALOBUNKOVÉHO PĽÚCNEHO KARCINÓMU

Biological treatment of the small cell lung cancer

Peter Kasan

Onkologie 2007: 1(1): 18-20

Cielená liečba karcinómu pľúc je selektívne ovplyvňovanie intracelulárnych bunkových signálnych dráh pôsobením na diferentné časti exprimovaných bunkových receptorov, ktoré zohrávajú úlohu v proliferácii nádorovej bunky. „Malé molekuly“ (gefitinib, erlotinib) spôsobujú inhibíciu tyrozín-kinázovej aktivity intracelulárnej časti EGF receptora (epithelial growth factor receptor = receptor pre epitelový rastový faktor), a tým blokujú signálnu dráhu protoonkogénu k ras smerujúcu k proliferácii nádorovej bunky. Efektivita gefitinibu v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc súvisí s mierou mutácií na EGFR na axóne 17-21, efektivita erlotinibu naopak...

MINIMÁLNE INVAZÍVNE TECHNIKY V LIEČBE VČASNÝCH NÁDOROV KOLOREKTA

Minimum (minimal) invasive techniques in early colorectal cancer treatment

Peter Slezák

Onkologie 2007: 1(1): 21-23

Minimálne invazívne neoperačné techniky v liečbe včasných tumorov hrubého čreva predstavujú metodiku, ktorá je pre pacienta veľmi prínosná. Väčšinou sa vykonávajú ambulantne alebo s minimálnou dĺžkou hospitalizácie. Pre pacienta sú nenáročné a možno ich použiť aj u pacientov s vysokým operačným rizikom. Radíme sem klasickú polypektómiu, mukozálnu endoskopickú resekciu. Ako dodatkové metódy sa používa argónplazmakoagulácia a ak je dostupná, tak aj laser terapia. Tieto metódy sú indikované u nálezov limitovaných na lamina muscularis mucosae. Riziká komplikácií počas výkonu a po výkone sú veľmi nízke. V dostupných lokalitách u väčších a rizikových polypov...

RÁDIOTERAPIA V LIEČBE NÁDOROV Z NEZNÁMEHO PRIMÁRNEHO LOŽISKA

Radiotherapy in treatment of tumor´s of unknown primary

Katarína Kóňová

Onkologie 2007: 1(1): 24-27

Autorka v článku uvádza možnosti praktického využitia rádioterapie pri liečbe nádorového ochorenia z neznámeho primárneho ložiska. Venuje sa hlavne indikácii rádioterapie.

NÁDORY PĽÚC V STARŠOM VEKU

Lung cancer in elderly

Mária Wagnerová

Onkologie 2007: 1(1): 28-31

Karcinóm pľúc zaujíma popredné miesto v úmrtnosti ako v Európe, tak v USA. Medián veku v čase diagnózy predstavuje 69 rokov a pos­tupne sa zvyšuje so zmenou geriatrickej demografie. Nemalobunkový karcinóm pľúc sa vyskytuje v 40 % vo veku nad 70 rokov. Vek nie je signifikantný prognostický faktor ani u karcinómu pľúc, má však význam v korelácii s výkonnostným stavom a rozsahom ochorenia. Aj u karcinómu pľúc je jasné, že starší pacienti môžu mať rovnaký benefit z liečby ako mladší. Zdá sa, že seniori s pľúcnym karcinómom sú nedostatočne vedení od diagnostiky cez komplex liečebných postupov ako je operácia, rádioterapia, chemoterapia nezávisle od výkonnostného...

Informace a komentáře

Ze zahraničního tisku

Peter Beržinec

Onkologie 2007: 1(1): 37

Clinical cancer advances 2006: major research advances in cancer treatment, prevention, and screening – A report from the American Society of Clinical Oncology (Pokroky v klinickej onkológii 2006: hlavné pokroky výskumu nádorovej liečby, prevencie a skríningu – Správa American Society Of Clinical Oncology) Robert F. Ozols, Roy S. Herbst, Yolonda L. Colson, Julie Gralow, James Bonner, Walter J. Curran, Jr, Burton L. Eisenberg, Patricia A. Ganz, Barnett S. Kramer, Mark G. Kris, Maurie Markman, Robert J. Mayer, Derek Raghavan, Gregory H. Reaman, Raymond Sawaya, Richard L. Schilsky, Lynn M. Schuchter, John W. Sweetenham, Linda T. Vahdat,...

Exemestan zlepšuje výsledky adjuvantní léčby hormon-dependentního karcinomu mléčné žlázy u postmenopauzálních žen

Jaroslav Němec

Onkologie 2007: 1(1): 39

Podle interview s hlavním řešitelem studie, Dr. R. C. Coombsem - Multicentrická randomizovaná studie IES (Intergroup Exemestane Study) prokázala, že sekvenční podání selektivního inhibitoru aromatázy Aromasinu (exemestan, Pfizer) po tamoxifenu u časného hormon-dependentního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen zvyšuje naději na vyléčení. Definitivní výsledky byly prezentovány na ASCO Annual Meeting 2006...

Odborné akce

ZPRÁVA O DNECH DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

Jiří Drábek

Onkologie 2007: 1(1): 31

V adventním čase, ve dnech 7. až 9. 12. 2006 se pod patronací Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, Komplexního onkologického centra v Olomouci a pod organizačním vedením doc. MUDr. Mariána Hajdúcha, PhD., konaly v Kongresovém centru RCO Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie (DDPEO). Hlavním cílem tohoto druhého ročníku setkání laboratorních a klinických pracovníků, podílejících se na léčbě onkologických pacientů, byla vzájemná interakce, výměna nových poznatků, zkušeností a náhledů na určování diagnózy, nastavení optimálního léčebného postupu a výzkum nádorů.

VIII. NITRIANSKE DNI NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY, 23.-24. NOVEMBER 2006

Andrej Vondrák

Onkologie 2007: 1(1): 32

V dňoch 23. – 24. novembra 2006 sa konali VIII. Nitrianske dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou. Nitrianske dni nukleárnej medicíny sú už dlhodobo jediným podujatím na Slovensku so zameraním na problematiku nukleárnej medicíny.

SPRÁVA Z X. KOŠICKÝCH CHEMOTERAPEUTICKÝCH DNÍ, 23.−24. NOVEMBER 2006

Radovan Barilla

Onkologie 2007: 1(1): 33-36

V dňoch 23. − 24. novembra 2006 sa konala v Košiciach jubilejná konferencia s medzinárodnou účasťou „X. Košické chemoterapeutické dni“. Podobne ako po minulé roky, aj X. ročník konferencie bol sprevádzaný veľkým záujmom zo strany lekárskej verejnosti. Ťažiskovými témami podujatia, ktoré má tradične edukačný charakter, boli nové postupy v antiinfekčnej a antineoplastickej chemoterapii, takže na podujatie si našli cestu i odborníci z iných oblastí medicíny, ktorí sa vo svojej praxi s onkologickou problematikou denne stretávajú. Počas odborného programu odzneli prezentácie popredných slovenských odborníkov z oblasti onkológie, ako i odborné...

Autodidaktický test

Test č. 1/2007

Onkologie 2007: 1(1): 40-41

Máte chuť a snahu ověřit si své znalosti? Chcete se zapojit do celoroční vzdělávací aktivity? Pak právě vám je určen následující autodidaktický test, který je speciálně vytvořen z otázek, které se přímo vztahují k obsahové stránce článků zařazených v tomto čísle časopisu Onkologie. Test se skládá z minimálního počtu dvaceti otázek, přičemž na každou otázku může být jedna nebo i více správných odpovědí (ne však všechny čtyři). Správné řešení se dozvíte v příštím čísle časopisu Onkologie. Tak neváhejte a zkuste své štěstí! Test skontrolovala a schválila MUDr. Ľubica Švancárová poverená Internou – onkologickou klinikou OÚSA v Bratislavě.


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.