Onkologie, 2017, číslo 6

Úvodník

Slovo úvodem

MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D.

Onkologie 2017: 11(6): 280

Hlavní téma

Cytoredukční chirurgie a hypertermická intraperitoneální chemoterapie u karcinomu žaludku

Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in gastric cancer

Martin Stašek1, Dušan Klos1, Radmila Lemstrová2, Čestmír Neoral2

Onkologie 2017: 11(6): 281-285

Karcinom žaludku je závažné onemocnění často diagnostikované v pokročilém stadiu. Významná tendence k peritoneální diseminaci
se signifikantním negativním efektem pro délku přežití je myšlenkou vedoucí snahy o ovlivnění peritoneální komponenty
onemocnění. Radikální multimodální léčba zahrnující chemoterapii, cytoredukční chirurgickou terapii a hypertermickou intraperitoneální
chemoterapii (HIPEC) je v současné době posuzována v několika studiích. Nejčastější indikace zahrnují limitované
peritoneální postižení, Krukenbergův tumor, T3 a T4 stadium tumoru, difuzní karcinom se scirrhotickým růstem, postižení mízních
uzlin, nízkou...

Časné a pozdní komplikace cytoreduktivní chirurgie a hypertermické intraperitoneální chemoterapie

Early and late complications of cytoreductive surgery and heated intraperitoneal chemotherapy

Radmila Lemstrová

Onkologie 2017: 11(6): 286-288

Cytoreduktivní chirurgie a intraperitoneální chemoterapie nabývá v posledních letech stále větší popularity. Jedná se o poměrně
složitou metodu, prováděnou s kurativním záměrem, která je ovšem doprovázena značnou morbiditou. Dosud neexistuje jednotné
schéma hodnocení toxicity této léčby. Nicméně ve studiích větších souborů pacientů lze sledovat výskyt častějšího typu
komplikací oproti standardní digestivní chirurgii. Včasné rozpoznání těchto komplikací vede ke zlepšení účinnosti této metody,
ale především ke zlepšení kvality života pacientů, kteří cytoreduktivní chirurgii a intraperitoneální chemoterapii podstoupili.
Morbidita...

Význam systémové chemoterapie a hypertermické intraperitoneální chemoterapie u primárních a sekundárních malignit peritoneálního povrchu

Significance of systemic chemotherapy and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in primary and secondary peritoneal surface malignancies

Beatrice Mohelníková-Duchoňová1, Radmila Lemstrová1, Dušan Klos2, Jan Hanuliak2, Martin Stašek2,, Čestmír Neoral2, Bohuslav Melichar2

Onkologie 2017: 11(6): 289-292

Peritoneum představuje specifickou orgánovou strukturu, která bývá často postižena metastatickým nádorovým onemocněním a méně
často primárními peritoneálními nádory. Z hlediska terapeutických možností je klíčové odlišit solitární postižení peritonea a karcinomatózu
ve finálním stadiu onemocnění, kdy kromě peritonea nacházíme vícečetná metastatická ložiska v parenchymových orgánech. V případě
diseminovaného onemocnění je karcinomatóza peritonea inkurabilní formou malignity s velmi špatnou prognózou a omezenými
terapeutickými možnostmi. V případě solitárního postižení peritonea, ať už primárním peritoneálním nádorem, nebo nádorem...

Přehledové články

Osteosarkom

Osteosarcoma

Tomáš Tomáš, Pavel Janíček, Lukáš Pazourek, Michal Mahdal

Onkologie 2017: 11(6): 294-298

Osteosarkom je nejčastějším primárním maligním kostním nádorem. Nádor se vyskytuje nejčastěji v adolescenci a u mladých
dospělých. Při současných standardech léčby dlouhodobě přežívá asi 70 % pacientů s lokalizovaným končetinovým postižením
a 20–30 % pacientů s primárními metastázami nebo postižením axiálního skeletu. Diagnostika je postavena na zobrazovacích
metodách (RTG, CT, MRI, PET-CT), klinickém vyšetření a bioptickém vyšetření. V lokální terapii je základem radikální resekce nádoru.
K náhradě odstraněné kosti jsou v dnešní době využívány modulární náhrady a individuální náhrady, méně jsou dnes již využívány
alloštěpy....

Mnohočetný myelom a diferenciální diagnostika bolestí páteře

Multiple myeloma and differential diagnostic of back pain

Lenka Szeligová, Hana Plonková, Tomáš Jelínek, Roman Hájek

Onkologie 2017: 11(6): 300-305

Mnohočetný myelom je maligní hematologické onemocnění, které se řadí do skupiny monoklonálních gamapatií charakteristických přítomností
monoklonálního imunoglobulinu v séru a/nebo v moči. Diagnosticky je zvýšené množství klonálních plazmocytů v kostní dřeni.
Dalším diagnostickým kritériem je poškození organismu shrnuté pod akronymem CRAB – hyperkalcemie (calcium), renální insuficience,
anémie a poškození kostí (bone). Postižení skeletu je pro myelom charakteristické, tzv. myelomová kostní nemoc se vyskytuje až u 80 %
nemocných. Typická je přítomnost osteolytických ložisek, případně patologických fraktur. Poškození skeletu...

Multidisciplinární přístup u pacientů s neověřeným tumorem hrudníku

Multidisciplinary approach in patients with an unverified tumour of the chest

Alice Tašková

Onkologie 2017: 11(6): 306-308

Tumory hrudníku tvoří různorodou skupinu onemocnění. Lokalizací se jedná o nádory plicního parenchymu, pleury, stěny hrudní
a mediastina. Etiologie je benigní či maligní, může se jednat o vrozené či získané léze. Péče o pacienty s neověřenými tumory
hrudníku je vždy komplexní a multidisciplinární a podílí se na ní celá řada specialistů. Dokud není jasně stanovena etiologie neověřeného
tumoru, přistupujeme k tumoru vždy jako k potencionálně malignímu a je nutno jej dále vyšetřovat.

Posuzování pracovní schopnosti a sociální aspekty péče u onkologicky nemocných

Work capacity assessment and social aspects of care in oncologic patients

Miroslav Bosák

Onkologie 2017: 11(6): 310-313

Obsahem tohoto příspěvku je ozřejmění posudkového hlediska a posudkových kritérií, podle kterých lékařská posudková služba
posuzuje zdravotní stav onkologicky nemocných osob pro účely přiznání dávek a služeb sociálního zabezpečení. Pro dokreslení
současné situace je příspěvek doplněn konkrétními statistickými údaji z oblasti dočasné pracovní neschopnosti, invalidity i vybraných
dávek z nepojistného systému.

Sdělení z praxe

Rekonstrukce hypofaryngu ALT volným lalokem – kazuistika

ALT free flap hypopharyngeal reconstruction – case report

Tomáš Kempný1, 2, Martin Knoz2, 3, 4, Jan Paska5, Petr Janoušek5, Břetislav Lipový2, 3

Onkologie 2017: 11(6): 315-318

Polymorbidní 64letý pacient byl plánovaně hospitalizován na Oddělení rekonstrukční chirurgie KPRCH FN Brno. Pacient byl léčen
pro neoplazii laryngu, a to chirurgicky laryngektomií, blokovou disekcí krčních uzlin, adjuvantní radioterapií s následným vznikem
píštěle hypofaryngu. Nutrice pacienta byla zajištěna perkutánní endoskopickou gastrostomií (PEG), vyhotovena byla i permanentní
tracheostomie. Po radikálním debridementu defektu a identifikaci příjmových cév – pravostranných arteria a vena mammaria
interna, bylo rozhodnuto o rekonstrukci defektu hypofaryngu a ventrálního defektu krku volným muskulokutánním lalokem
anterolateral...


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.