Onkologie 2016: 10(6): 46-49

Změna barvy kůže jako nežádoucí účinek při léčbě sunitinibem u dětské pacientky s osteosarkomem

Lenka Součková1,2,4,5, Pavel Mazánek2,3, Peter Múdry2,3
1 Farmakologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
2 Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno
3 Klinika dětské onkologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
4 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, ICRC

5Masarykův onkologický ústav Sunitinib jako multikinázový inhibitor je indikován k léčbě neresekovatelného a/nebo metastatického maligního gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST) tam, kde došlo k selhání léčby imatinibem v důsledku rezistence nebo intolerance. Další indikací je léčba pokročilého a/nebo metastatického renálního karcinomu (mRCC) anebo léčba neresekovatelných nebo metastatických dobře diferencovaných pankreatických neuroendokrinních nádorů (pNET) s progresí onemocnění u dospělých pacientů. Existují klinické zkušenosti s použitím sunitinibu také u dětských onkologických pacientů, např. s refrakterními solidními nádory, GIST. V článku je popsán průběh léčby osteosarkomu u dětské pacientky, během níž byl na základě genetických vyšetření a výsledků proteomiky podáván sunitinib. V souvislosti s užíváním sunitinibu se vyskytl reverzibilní nežádoucí účinek – změna barvy kůže. Tento nežádoucí účinek sunitinibu je poprvé zmíněný v českém písemnictví u dětského pacienta.

Klíčová slova: dětská onkologie, osteosarkom, sunitinib, nežádoucí účinek

Skin discoloration as an adverse effect of treatment with sunitinib in a pediatric patient with osteosarcoma

Sunitinib as a multikinase inhibitor is indicated for the treatment of unresectable and/or metastatic malignant gastrointestinal stromal tumor (GIST) in adults after failure of imatinib treatment due to resistance or intolerance. Another indication is the treatment of advanced/metastatic renal cell carcinoma (MRCC) or treatment of unresectable or metastatic, well-differentiated pancreatic neuroendocrine tumours (pNET) with disease progression in adults. There is also clinical experience with the use of sunitinib in pediatric oncology patients, e.g. with refractory solid tumors, GIST. The article describes the course of treatment of osteosarcoma in a pediatric patient in whom sunitinib was administered based on the results of genetic testing and proteomics. Skin discoloration, a reversible adverse effect, occurred in connection with the use of sunitinib. This adverse effect of sunitinib is mentioned for the first time in the Czech literature in a pediatric patient.

Keywords: pediatric oncology, osteosarcoma, sunitinib, adverse effect

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.