Onkologie 2016: 10(6): 159-166

Imunoterapie karcinomu prostaty

Michal Podrazil1,2, Radek Špíšek1,2, Jiřina Bartůňková1,2
1 Ústav imunologie UK 2. LF a FN v Motole, Praha
2 SOTIO a.s., Praha

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u mužů. Současné vědecké poznatky zejména v oblasti molekulární imunologie vedou k lepšímu porozumění interakce mezi imunitním systémem a nádory, a tím umožňují identifikaci strategických imunoterapeutických cílů uplatňujících se ve vývoji nových protinádorových léků. Právě imunoterapie se kromě klasické hormonální terapie, radioterapie a chemoterapie jeví jako další perspektivní léčebná modalita u karcinomu prostaty. V článku je podán přehled současných imunoterapeutických přístupů, které jsou v klinickém hodnocení u karcinomu prostaty.

Klíčová slova: karcinom prostaty, imunitní systém, imunoterapie

Immunotherapy for prostate cancer

Prostate cancer is one of the most common cancers in men. Advances in the field of molecular immunology are leading to a deeper understanding of the interactions between the immune system and cancer, allowing identification of new targets in the immune system and resulting in the development of new anticancer agents. Immunotherapy is emerging as another promising treatment modality in prostate cancer in addition to classic hormonal therapy, radiotherapy and chemotherapy. The aim of this review is to present an overview of current immunotherapeutic approaches, which are being clinically tested in the management of prostate cancer.

Keywords: prostate cancer, immune system, immunotherapy

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.