Onkologie 2016: 10(6): 256-262

Maligní melanom a nové možnosti jeho léčby

Viera Bajčiová
Klinika dětské onkologie FN a LF MU Brno

Léčba pokročilého a metastatického melanomu dosáhla v posledních pěti letech revolučních změn. Po desetiletích stagnace a hledání nových možností cílená biologická léčba a moderní imunoterapie nabízí šanci dlouhodobého přežívání téměř 30 % pacientům. Perspektivou do budoucna zůstává hledání prediktivních biomarkerů, délka efektivní léčby, optimální strategie pro wild type melanomy. Hledání různých variant kombinované léčby je předmětem klinických studií.

Klíčová slova: maligní melanom, cílená biologická léčba, imunoterapie

Malignant melanoma and new options of treatment

Treatment of advanced and metastatic melanoma has been revolutionezed over the last five years. After decades of stagnation and searching the new targeted biology therapy and modern immunotherapy offers chance of long term survival for almost 30 % of patients. The search for predictive biomarkers, duration of effective treatment, the optimal strategy for wild-type melanoma remains the goals of further research and future perspectives. Search for different variants of combined therapy is the subject of clinical trials.

Keywords: malignant melanoma, targeted biology therapy, immunotherapy

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.