Aktuálně z onkologie


Z posledního čísla

Současný stav léčby chronické myeloidní leukemie pomocí inhibitorů tyrozinové kinázy

Hana Klamová

Chronická myeloidní leukemie (CML) je klonální myeloproliferativní onemocnění, které představuje 15–20 % nově diagnostikovaných leukemií. Je příkladem onemocnění, u kterého nové poznatky v molekulární biologii umožnily jak důkladné poznání podstaty nemoci, tak také objev nového principu léčby v podobě inhibice tyrozinové kinázy Bcr-Abl, jako hlavního terapeutického cíle. Zavedení inhibitorů tyrozinových kináz (TKI) do klinické praxe znamenalo převratnou změny v léčebné strategii a významně ovlivnilo jak prognózu, tak také kvalitu života. V současné době jsou k dispozici tři přípravky do první linie – imatinib, nilotinib a dasatinib, v případě selhání nebo netolerance ještě další dva, bosutinib a ponatinib. Předpokládané 10leté celkové přežití se tak z původních 20 % zvýšilo na 80 až 90 %. Předpokládaný medián přežití pacientů diagnostikovaných v chronické fázi, kteří dobře odpovídají na léčbu, je v současné době díky inhibitorům tyrozinové kinázy odhadován na 25 let a více. Chronická myeloidní leukemie se tak z onemocnění s nedobrou prognózou změnila v onemocnění chronické a v jednu z nejlépe léčitelných hematologických malignit.

Smíšené myelodysplasticko-myeloproliferativní syndromy

Jaroslav Čermák

Smíšené myelodysplasticko-myeloproliferativní syndromy jsou podle současné WHO klasifikace definovány jako „klonální neoplazie myeloidní řady, které mají v době inciální prezentace některé klinické, laboratorní a morfologické nálezy podporující diagnózu myelodysplastického syndromu (MDS) a jiné znaky, které jsou typické pro myeloproliferativní onemocnění (MPN)“. Do této skupiny onemocnění řadíme chronickou myelomonocytární leukemii (CMML), juvenilní myelomonocytární leukemii (JMML), atypickou chronickou myeloidní leukemii (aCML) a MDS/MPN neklasifikovatelný (MPS/MPN, U). V této podskupině je nejlépe definována refrakterní anémie se zmnožením prstenčitých sideroblastů s trombocytózou (RARS-T). V současné době je jediným kurativním přístupem k nemocným s MDS/MPN alogenní transplantace krvetvorných buněk (SCT), která vede k celkovému přežití delšímu než 5 let u 50 % nemocných. Podávání hypometylačních látek může mít efekt u starších nemocných s CMML, kteří nejsou indikováni k SCT, ale účinek těchto látek je limitován a přežití těchto nemocných je většinou kratší než 2 roky. Zavedení nových markerů (změny karyotypu, mutace důležitých genů) může zlepšit prognostickou klasifikaci nemocných s MDS/MPN a přesněji definovat skupiny nemocných, u nichž jsou indikovány intenzivní léčebné přístupy.

Prognostický význam survivinu u pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta léčených pooperační adjuvantní radioterapií

Josef Dvořák, Veronika Sitorová, Igor Richter, David Buka, Igor Sirák, Zuzana Donátová, Jana Hátlová, René Vobořil

Východiska a cíl: Survivin je multifunkční protein, který inhibuje apoptózu a hraje významnou roli v buněčném dělení. Radioterapie i chemoterapie indukují apoptózu v nádorových buňkách. Ve studii na buněčných liniích adenokarcinomu kolorekta byla pozorována inverzní korelace mezi expresí survivinu a spontánní i radioterapií indukovanou apoptózou. Cílem této studie bylo určit předléčebnou expresi survivinu u pacientů léčených pooperační adjuvantní radioterapií pro lokálně pokročilý adenokarcinom rekta a zhodnotit její prognostický význam. Pacienti a metody: Do studie bylo zařazeno 59 pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta, léčených pooperační adjuvantní radioterapií. Výsledky: Pětileté celkové přežití (OS) dle exprese survivinu: survivin = 0 (negativní) = 56 %, pětileté celkové přežití survivin > 0 (pozitivní) = 55 %, logrank: p = 0,26; HR = 0,69. Pětileté přežití bez progrese (PFS) dle exprese survivinu: survivin = 0 (negativní) = 46 %, pětileté přežití bez progrese (PFS) survivin > 0 (pozitivní) = 52 %, logrank: p = 0,74; HR = 0,89. Závěr: Tato studie zmapovala expresi survivinu pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta, léčených pooperační adjuvantní radioterapií. V hodnoceném souboru nebyl prokázán její prognostický význam, což může být způsobeno limitovaným počtem pacientů.

Vybrané články

Nová WHO klasifikace nádorů plic

Miloš Pešek

Autor v přehledném článku uvádí podrobné informace o nové klasifikaci nádorů plic, vydané Světovou zdravotnickou organizací. V porovnání s předchozí klasifikací z roku 2004 došlo k řadě změn, které jsou podrobně rozvedeny, mimo jiné dochází k integraci molekulárně genetických vyšetření s vyšetřeními morfologickými s ohledem na zpřesnění diagnostiky při indikacích molekulárně cílené léčby. V nové klasifikaci se uvádějí i terminologické změny a aktuální kritéria pro morfologická hodnocení nálezů malých biopsií a cytologií a v resekovaných vzorcích nádorů. Nově jsou zde definována i diagnostická kritéria pro adenokarcinomy in situ a minimálně invazivní adenokarcinomy plic.

Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu Giotrifem® (afatinibem)

Bohdan Kadlec

Afatinib (Giotrif®) je prvním ireverzibilním blokátorem receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) a dalších receptorů rodiny ErbB (HER1–4), který byl schválen pro léčbu nemalobuněčného karcinomu plic na základě výsledků dvou velkých randomizovaných klinických studií fáze III. Přináší významné prodloužení doby do progrese u pacientů a prodloužení celkového přežití s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic s mutací EGFR v porovnání se standardní chemoterapií. Léčba afatinibem vede k ústupu onemocnění, zmírnění příznaků choroby a zlepšení kvality života. Nejčastější nežádoucí účinky, zejména průjem a kožní exantém jsou předvídatelné a ve většině případů zvládnutelné.

Pozitivní emoce a zdraví

MUDr. Karel Nešpor, CSc.Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.