Aktuálně z onkologie


Připravujeme do Onkologie 5 / 2016

Hlavní téma: Onkologická onemocnění u dětí

Z dalších článků:

Renální karcinom a imunoterapie

Cílená léčba hematologických malignit

Metastáza maligního melanomu jako příčina obstrukce gastrointestinálního traktu

Komplikované hojení operační rány

Angiosarkom prsu po aktinoterapii po záchovné operaci pro karcinomZ posledního čísla

Využití radioterapie v léčbě adenokarcinomu pankreatu

Vladimír Rak, Petr Pospíšil

Karcinom pankreatu patří mezi obávaná onemocnění a jeho incidence dlouhodobě mírně roste. Hlavním problémem je nepřítomnost adekvátní léčby, což má za následek její neuspokojivé výsledky. I při využití všech terapeutických možností se dlouhodobého přežití dočká jen malá část pacientů. O důležitosti chirurgického řešení není pochyb. Radikální operace je stále jedinou kurativní metodou léčby. Taktéž chemoterapie má víceméně jasnou roli. I v časném stadiu je reálné riziko, že již došlo k diseminaci onemocnění a chemoterapie je jediný způsob, jak tuto situaci ovlivnit. Role radioterapie je méně zřejmá. Bylo publikováno velké množství studií a výsledky nejsou tak jednoznačné, jako u chirurgie a chemoterapie. Nejistota ohledně radioterapie je podpořena nepříznivým uložením pankreatu, v jehož okolí se nachází množství, na záření citlivých, tkání. Tato nejistota je dobře znázorněna odlišnými přístupy odborných společností v Evropě a Americe k léčbě tohoto onemocnění. Úkolem tohoto článku je shrnout výsledky nejdůležitějších prací týkajících se radioterapie adenokarcinomu pankreatu a ukázat v jakých fázích onemocnění je radioterapie vhodná.

Karcinomy štítné žlázy z pohledu onkologa – systémová léčba

Andrea Jurečková

Nádory štítné žlázy jsou poměrně vzácné, jejich incidence činí 36–60 případů na 1 milion obyvatel (tj. 0,5–1 % všech zhoubných nádorů). V poslední době však trvale stoupá. Tvoří velmi mnohotvarou skupinu nádorů s variabilní biologickou aktivitou. Vyskytují se častěji u žen než u mužů. Dělíme je na diferencované karcinomy – DTC (papilární – PTC, folikulární – FTC, z Hürthleho buněk), medulární karcinom – MTC a anaplastický karcinom – ATC. Vzácně se mohou ve štítné žláze objevit také lymfomy, sarkomy nebo metastázy jiných malignit. V článku bude podán přehled systémové léčby jednotlivých typů karcinomů: chemoterapie, radioterapie a cílené léčby a indikace těchto léčebných modalit u jednotlivých druhů karcinomů.

Sporné otázky v radioterapii karcinomu prsu

Iveta Kolářová, Jaroslav Vaňásek

Terapie karcinomu prsu je založena na multidisciplinárním přístupu, který zahrnuje chirurgickou, radiační a systémovou léčbu. Radioterapie představuje jednu z jejich základních součástí. Cílem adjuvantní radioterapie je eradikace nádorových reziduí po chirurgické léčbě jak po prs zachovávajícím výkonu tak i mastektomii. Radioterapie zlepšuje celkové přežití a snižuje riziko lokoregionální recidivy. Práce je zaměřena na současné poznatky radioterapie karcinomu prsu, na kontroverzní otázky, jako je akcelerované parciální ozáření, alternativní frakcionační modely a na nové přístupy v ozařování regionálních uzlinových oblastí.

Vybrané články

Myelodysplastický syndrom v roce 2016

Jaroslav Čermák

Myelodysplastický syndrom (MDS) představuje v současné době intenzivně zkoumanou skupinu klonálních onemocnění krvetvorby. V poslední době je hlavní pozornost v problematice MDS věnována hledání nových prognostických faktorů, jež by měly upřesnit vyhledávání rizikové skupiny nemocných, zejména u časných forem MDS. Tito nemocní by vzhledem k přítomnému riziku závažných komplikací či rychlé progrese do akutní myeloidní leukemie měli být již v počátečních stadiích choroby indikováni k intenzivní léčbě včetně transplantace krvetvorných buněk. Nové léčebné přístupy jsou pak u nemocných s časnou formou MDS zaměřeny na korekci inefektivní hematopoézy, u nemocných s pokročilým MDS jsou zejména hledány možnosti, jak cílenou léčbou snížit riziko relapsu v potransplantačním období.

Komplexní terapie gliomů mozku

Pavel Fadrus, Pavel Šlampa, Radek Lakomý, Martin Smrčka

Gliomy patří mezi nejčastější primární mozkové intraaxiální nádory. Jedná se o širokou skupinu nádorů lišících se svojí typickou lokalizací, věkovou predispozicí, morfologií, stupněm malignity a sklonem k progresi. Na základě WHO klasifikace a gradingu se dělí na dvě základní skupiny: gliomy nízkého stupně malignity (low grade glioma – LGG) a gliomy vysokého stupně malignity (high grade glioma – HGG). Tyto dvě skupiny se mezi sebou značně liší svými biologickými vlastnostmi, a tím i celkovou prognózou pacienta. Mezi základní možnosti jejich terapie patří chirurgická resekce s následnou radioterapií a chemoterapií. Ve sdělení jsou rozebrány možnosti a limitace těchto jednotlivých modalit léčby pro LGG i HGG.

Onkologická léčba v těhotenství

Vít Drochýtek, Lukáš Rob, Michael J.Halaška

Incidence nádorových onemocnění v těhotenství stoupá vzhledem ke stárnoucí populaci rodiček. Onkologická prognóza těchto pacientek se neliší oproti netěhotným. Díky aktuálním poznatkům je ve velkém procentu případů možné pokračovat v graviditě a současně zahájit protinádorovou léčbu. Tato práce shrnuje základní fakta týkající se diagnostiky a léčby nádorových onemocnění v těhotenství včetně podávání chemoterapie v graviditě.Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.