Aktuálně z onkologie

reklama

Výběrové řízení - Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika přijme všeobecné sestry, zdravotnické asistenty, zdravotní laboranty, sanitáře do nepřetržitého provozu na standardní oddělení, JIP a transplantační jednotku.

Více informací naleznete ZDE.
Pozvánka: Dny molekulární patologie, 2. – 3. 6. 2016, Olomouc

Po roční pauze, kdy se tradiční olomoucká konference konala poprvé na Slovensku, se Dny molekulární patologie vracejí do hanácké metropole. Místem konání jsou tentokrát Teoretické ústavy LF UP Olomouc, které přivítají všechny účastníky 12. sympozia a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie, 103. olomouckého diagnostického semináře české divize IAP a 7. olomouckých dnů histologických laborantů. Více informací naleznete na oficiálních stránkách akce.Z posledního čísla

Neuromuskulární symptomatologie jako první projev maligního onemocnění a původní evoluční význam změn chování, vyvolaných prozánětlivými cytokiny

Jana Neuwirthová, Břetislav Gál, Pavel Smilek, Hana Binková, Pavla Urbánková, Rom Kostřica

Prozánětlivé cytokiny a hormonální změny u onkologických onemocnění vyvolávají metabolické, neurologické i psychické změny, které mohou být dokonce jedním z prvních příznaků skrytě probíhajícího nádoru. Navíc může dojít k produkci různých druhů autoprotilátek a objevení se příznaků podobných autoimunitním onemocněním. Specifické změny chování vlivem prozánětlivé signalizace z periferie jsou vlastní všem savcům a mají svůj fylogenetický význam, který se vyvinul u zraněných a nemocných zvířat za účelem redistribuce energie na zahojení ran a vyléčení infekce na straně jedné, a zvýšené ostražitosti před napadením predátorem na straně druhé.

Bazaliom

Petr Arenberger, Jiří Ettler

Bazaliom je maligní epidermální nádor vycházející z buněk bazální vrstvy. Roste pomalu, ale destruuje kůži i okolní tkáně v daném místě. Má však extrémně nízké riziko metastazování. Bazaliom má charakteristický klinický a histologický obraz. Mezi terapeutické možnosti patří chirurgická excize, kyretáž, kryoterapie, diatermokoagulace, lokální imunoterapie, fotodynamická terapie, cílená systémová léčba a radioterapie. V článku jsou některé z nich probrány detailně.

Axitinib v léčbě metastatického renálního karcinomu

Igor Richter, Josef Dvořák, Věra Hejzlarová, Jiří Bartoš

Cíl: Vlastní retrospektivní zhodnocení účinnosti a tolerance axitinibu. Pacienti a metody: Celkem jsme hodnotili 11 pacientů s metastatickým karcinomem ledviny. Všichni pacienti byli předléčení sunitinibem. Axitinib byl zahájen u všech pacientů v dávce 10 mg/den, ve dvou denních aplikacích. Léčebnou odpověď jsme hodnotili pomoci RECIST 1.1 kritérii na podkladě zobrazovacích metod. Hodnotili jsme celkové přežití (OS) a přežití bez známek progrese (PFS). Výsledky: Celkem jsme pozorovali toxicitu léčby u každého pacienta, převážně stupně I a II. Celkem tři pacienti byli akutně hospitalizovaní pro toxicitu léčby. Jeden pacient zemřel na hemoptýzu. Nepozorovali jsme kompletní remisi onemocnění. Parciální remisi jsme pozorovali u 3 pacientů (27,2 %), stabilizaci nálezu u 5 pacientů (45,5 %), progrese byla primárně popsaná u 3 pacientů (27,2 %). Medián PFS byl 13,9 měsíce (95 % CI 4,2–14,9 měsíce). Medián celkového přežití zatím nebyl dosažen. 1leté celkové přežití bylo pozorováno u 59 % pacientů. Závěr: Léčebné výsledky i tolerance léčby hodnotíme příznivě a axitinib se v rámci našeho oddělení stává pevnou součástí léčebného algoritmu metastatického karcinomu ledvin.

Vybrané články

Kožní paraneoplázie

Kateřina Švarcová, Alena Machovcová

Paraneoplázie představují heterogenní skupinu příznaků a chorob, které se nepravidelně vyskytují u některých nádorů a u nichž není vždy zcela jasný patofyziologický vztah mezi nádorem a paraneoplastickým projevem. Paraneoplázie jsou obvykle vyvolány nepřímo látkami, které nádor uvolňuje, autoimunitními mechanizmy a jinými nepřesně popsanými pochody.

Proceedings from the 7th International Conference of Hospice and Palliative Care

 

Pacient s metastatickým karcinomem ledviny a idiopatickou trombocytopenickou purpurou léčený sunitinibem

Dagmar Brančíková, Zdeněk Mechl, Yvona Brychtová

U 68letého pacienta s metastatickým nádorem ledviny, současně léčeného kortikoidy pro idiopatickou trombocytopenickou purpuru (ITP), bylo dosaženo podáním sunitinibu stabilizace stavu po dobu zatím 70 měsíců, bez nutnosti hospitalizace či ATB terapie, nebo krevních substitučních derivátů. Toxicita systémové léčby může být u pacientů s nádorem ledviny závažným a někdy i limitujícím problémem. U tohoto pacienta i při závažné komorbiditě podání sunitinibu vedlo k významnému klinickému účinku bez závažné toxicity.Onkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.