Aktuálně z onkologie


Z posledního čísla

Úspěšný mammární screening v České republice běží již patnáctý rok

Miroslava Skovajsová

„Nejlepší léčbou rakoviny prsu je její včasný záchyt“. V České republice existuje celoplošný auditovaný screening od roku 2003. Do konce roku 2014 bylo v ČR mamograficky vyšetřeno 5 546 037 žen, u 28 813 participantek byl odhalen zhoubný nádor, ve většině případů v časných stadiích s velmi úspěšnou léčbou a dobrou prognózou. Od roku 2003 do konce roku 2009 měly na pravidelné a bezplatné vyšetření jednou za dva roky nárok ženy ve věkové skupině 45 až 69 let. Od roku 2010 mají do screeningu přístup všechny ženy starší 45 let bez omezení horní věkové hranice. Účast žen ve screeningu přestoupila již v roce 2008 přes hranici 50 %, v roce 2014 dosáhla 62,8 %. Efektivita screeningu, nárůst proporce časných stadií a redukce úmrtnosti na karcinom prsu jsou pravidelně auditovány a vyhodnocovány z dat sbíraných ze všech 70 screeningových center.

Onkologická léčba v těhotenství

Vít Drochýtek, Lukáš Rob, Michael J.Halaška

Incidence nádorových onemocnění v těhotenství stoupá vzhledem ke stárnoucí populaci rodiček. Onkologická prognóza těchto pacientek se neliší oproti netěhotným. Díky aktuálním poznatkům je ve velkém procentu případů možné pokračovat v graviditě a současně zahájit protinádorovou léčbu. Tato práce shrnuje základní fakta týkající se diagnostiky a léčby nádorových onemocnění v těhotenství včetně podávání chemoterapie v graviditě.

Zkušenosti s léčbou pokročilého HER2 pozitivního karcinomu prsu ve FN Motol

Petra Pokorná

V léčbě karcinomu prsu dochází v posledních letech k významným pokrokům, které vedou ke zlepšení prognózy pacientek a k prodloužení jejich celkového přežití. U selektované skupiny pacientek s metastazujícím HER2 pozitivním karcinomem prsu byly do praxe zařazeny dva nové preparáty, a to pertuzumab (v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií) a konjugát protilátky a cytostatika – trastuzumab emtansin. Dosavadní zkušenosti z klinické praxe potvrdily bezpečnost obou preparátů i profit pro pacientky.

Vybrané články

Léčba karcinomu laryngu

Miloslav Pála

Základním cílem v léčbě karcinomu laryngu je trvalé odstranění nádoru při zachování laryngeálních funkcí. Časný karcinom laryngu (klinické stadium I a II) léčíme šetřícím chirurgickým výkonem nebo samostatnou definitivní radioterapií. Randomizované studie položily základ larynx záchovných postupů 1. a 2. generace u lokoregionálně pokročilého onemocnění (klinické stadium III a IV) s využitím kombinace radioterapie a chemoterapie. Larynx záchovné protokoly zajišťují obdobnou kontrolu nádorového onemocnění jako chirurgický výkon a umožňují vysokému počtu pacientů vyhnout se mutilujícím následkům chirurgické léčby.

Nemalobuněčné karcinomy plic – koncertantní novinky v diagnostice i terapii

Miloš Pešek

Leukemie – slovo úvodem

Michael DoubekOnkologie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.